08 juli 2022

Jaarstukken 2021

Tijdens de raadsvergadering van 7 juli stonden de jaarstukken 2021 op de agenda.
Hiermee legt het college verantwoording af voor de inkomsten, uitgaven en beleid in het afgelopen jaar.

Namens het CDA deed Ruud Veldkamp de volgende bijdrage;

Voorzitter, leden van de raad.

Voor ons liggen de jaarstukken 2021 met een goedkeurende verklaring van de accountant waarmee het college verantwoording aflegt zowel beleidsmatig als financieel over de behaalde resultaten in het boekjaar 2021.
Ook 2021 was weer een jaar waarin de corona nog sterk aanwezig was en veel impact heeft gehad op onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en dus ook op de gemeentelijke organisatie. Ondanks de coronapandemie is er verder uitvoering gegeven aan plannen uit de coalitie agenda en is er een mooi resultaat behaald in 2021. Het resultaat bedroeg ruim € 13,7 miljoen. Na het bestemmen van 3,1 miljoen voor 2022 en 370.000 ten gunste brengen van de reserve corona stelt het college voor om de overige 10,2 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve. De algemene reserve  groeit hierdoor naar ruim 29 miljoen. Zoals gezegd voorzitter een mooi resultaat maar opgemerkt dient te worden dat hierin een aantal incidentele baten opgenomen zijn.

Onze fractie is tevreden met het resultaat en de positieve ontwikkeling van de algemene reserve. Het CDA streeft altijd naar een gedegen financieel beleid van de gemeente Doetinchem en we moeten zorgvuldig omgaan met de middelen van onze inwoners en vinden het belangrijk dat niet een volgende generatie zal moeten opdraaien voor financiële problemen.

We hebben de ambitie uitgesproken om als Gemeente Doetinchem te groeien naar 70.000 inwoners.

We willen als Doetinchem een aantrekkelijke stad zijn met een ruim aanbod aan voorzieningen, voldoende woningen, natuur , recreatiemogelijkheden en niet te vergeten voldoende banen.Voor wat betreft dat laatste kunnen we zeggen dat dit wel een enorme uitdaging is. Met een zeer krappe arbeidsmarkt zien we dat het in veel branches het erg moeilijk is om (geschikt) personeel te vinden.We kunnen zeggen dat de woningbouw in onze gemeente behoorlijk op stoom gekomen is in 2021 en zien dit in 2022 een vervolg krijgen. We vinden het belangrijk dat er naast diverse projecten in Doetinchem ook aandacht is voor woningbouw in onze dorpen Gaanderen en Wehl. Voorzitter onze inwoners moeten kunnen rekenen op een kwalitatief goede dienstverlening van de gemeente Doetinchem. In zijn algemeenheid is die kwaliteit ook goed. We lezen ook in het jaarrapport  dat de gemeente Doetinchem het ook moeilijk heeft om de vele vacatures goed ingevuld te krijgen. Het college doet hier ook voorstellen in om dit probleem te kunnen tackelen. Wat ons betreft is dit een belangrijk aandachtspunt om te kunnen borgen dat de kwaliteit van dienstverlening op peil blijft.

Tot slot voorzitter.
Het jaar 2021 was voor onze inwoners en ondernemers geen gemakkelijk jaar. Wel hebben we nu het gewone leven weer kunnen opstarten en we hopen dat de corona zich niet al te sterk zal laten gelden later dit jaar. Wij danken het college en alle betrokken ambtenaren voor hun inspanningen het afgelopen jaar.

dank u wel voorzitter.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.