02 november 2020

Nieuw grondstoffenplan aangenomen, inclusief motie en amendement van het CDA

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag is het nieuwe grondstoffenplan aangenomen.
Bij dit plan diende het CDA een amendement en een motie in. Deze werden met grote meerderheid aangenomen.
Het amendement zorgt ervoor dat inwoners de keus hebben tussen een grote of kleine container, maar dat het tarief
per lediging niet omhoog gaat. Namens het CDA had Ruud Veldkamp de volgende bijdrage;

Voorzitter leden van de raad en alle inwoners thuis die meekijken.

Voor ons ligt ter besluitvorming het grondstoffenplan 2020-2024. Het hoofddoel van dit plan is het genereren van zoveel mogelijk grondstoffen en het terugdringen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval. Er wordt vanuit het Rijk steeds meer druk uitgeoefend op de gemeenten om hun afvalscheidingspercentage te verhogen. Het Rijk heeft als doelstelling dat in 2024 nog maar 30 kg restafval per inwoner wordt geproduceerd. Als je dan beseft dat wij nu in de gemeente Doetinchem 185 kg restafval per inwoner produceren kunnen we zeggen dat er een grote uitdaging ligt om deze doelstelling maar enigszins te benaderen. In het plan wat nu voorligt is de geformuleerde doelstelling dat we een reductie gaan realiseren van 185 kg naar 100 kg per inwoner.

Uit de 4 gehouden bewonersavonden en de daarna gehouden enquete onder onze inwoners is uiteindelijk de conclusie getrokken dat gekozen wordt voor de optie dat de inwoners hun vier containers behouden en gaan betalen per lediging van de restafvalcontainer. Het tarief wat gehanteerd wordt is € 10,00 per lediging. Daarbij wil het CDA de volgende kanttekening plaatsen. In de nieuwe situatie zal de grijze container (voor het restafval) nog maar een inhoud hebben van 140 liter. Dit ten opzichte van de huidige grote grijze container 240 liter, Wij denken als CDA dat we daar onze inwoners wel voor een erg grote uitdaging stellen en ze feitelijk overvragen.

De container is bijna 50% kleiner en er wordt ook nog verwacht dat we de container minder vaak aan de weg gaan zetten. Het risico is er dat inwoners niet eens de moeite nemen om goed te scheiden want de container moet toch iedere maand aan de weg gezet moet worden om te ledigen. Volgens een ambtelijke schatting heeft een grote container maar een minimale verhoging van de kilo’s tot gevolg. Het CDA denk zelfs dat het een positief effect heeft omdat je mensen in staat stelt om te kunnen scheiden en te verzamelen. De prijs zou dan ongewijzigd kunnen blijven namelijk die € 10,00.

Daarom hebben wij het volgende amendement:

Amendement grote container
De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 29 oktober ;

Constaterende dat:

  • In het grondstoffenplan de grote grijze container wordt ingeruild voor een kleinere;
  • Er per lediging een bedrag moet worden voldaan;

Overwegende dat:

  • Dit in onze ogen het risico met zich meebrengt dat mensen juist minder goed gaan scheiden omdat de opslag zeer beperkt is;
  • Dit volgens ons de consequentie zal hebben dat vooral gezinnen elke ronde de grijze container moeten laten ophalen;
  • Dit niet bijdraagt aan het laten slagen van het nieuwe grondstoffenplan.
  • De inwoner natuurlijk altijd mag kiezen voor een kleine container.

Voegt toe aan het dictum:

  • Een actieve uitvraag te doen bij de inwoners of ze een grote of kleine container willen en de prijs van het ledigen van de grote container op 10 euro te zetten en de kleine op 5 euro.

en gaat over tot de orde van de dag.

En verder voorzitter
Het grondstoffenplan als geheel. Wij als CDA vinden afval scheiden belangrijk. CDA heeft rentmeesterschap in haar uitgangspunten staan, daarnaast is gespreide verantwoordelijkheid een ander belangrijk uitgangspunt. Concreet betekent dit dat we beseffen dat we iets moeten doen. Naast een positief effect op het milieu is het ook belangrijk om de stijgende verwerkingskosten het hoofd te kunnen bieden. Dat is niet de verantwoordelijkheid van 1 inwoner of van 1 groep. Dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Wij vinden dan ook dat iedereen zal moeten bijdragen. Voorzitter wij zijn voor het stimuleren van de minima maar willen dat het liefst wel op een sociale manier.Hoe dit het beste kan vragen we aan het college. We vinden het zonde als we 10 % (schatting) van de mensen niet mee zouden krijgen in deze beweging. Het CDA gelooft eerder in het positief stimuleren van deze groep dan in het straffen.

Daarom willen wij de volgende motie indienen: (Zie afbeelding) 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.