18 december 2020

Notitie wonen landelijk gebied

Onderstaande bijdrage werd uitgesproken door onze woordvoerder Rob Veenes tijdens de raadsvergadering van 17 december 2020

Het raadsvoorstel Wonen landelijk gebied gemeente Doetinchem bestaat eigenlijk uit 2 aspecten. Ten eerste de woningsplitsing, en ten tweede de functieverandering vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. Kortweg het VAB beleid genoemd. 
En als wij als CDA Fractie het hele stuk in zijn geheel afwegen, dan valt te concluderen dat het college goed heeft geluisterd naar de vraag en vooral behoefte vanuit het buitengebied. Deze behoefte bestaat veelal uit het überhaupt kunnen blijven wonen in het gebied, maar vooral ook een kwaliteitsimpuls te geven aan het buitengebied gezien de te verwachte ontwikkelingen in de agrarische sector. Dit is ook een van onze kernwaarden van het CDA. Hierbij staat niet centraal om extra woningen toevoegen in het buitengebied, als wel het buitengebied kwalitatief goed, degelijk en veilig te houden. 
Desalniettemin kunnen er nog enkele kleine aanpassingen in het voorstel, de kwaliteit van dit stuk verbeteren. Daarom hebben wij samen met voorgaande partijen ook 2 amendementen ingediend. 

Als wij kijken naar de woningsplitsing, dan is daarbij een voorwaarde dat een van beide woningen levensloopbestendig gemaakt moet worden. Dat wil zeggen een slaapkamer en natte ruimte op de begane grond. In sommige gevallen zal dit praktisch gezien niet mogelijk zijn. Om toch de ruimte te bieden voor de splitsing, mag er wat ons betreft iets meer maatwerk komen, middels een ontheffing. Een stevige onderbouwing van het ‘waarom’, als ook het aantonen dat iets constructie-technisch niet mogelijk is, zou wat het CDA betreft wenselijk, een aanvraag mogelijk te voorzien van een ontheffing. 
Vandaar ook ons amendement woningsplitsing dat onder voorwaarden een ontheffing kan worden verleend. 

Als wij de mogelijkheden van het VAB beleid wegen, dan biedt dit in basis goede uitgangspunten. Echter, sloop van een pand van meer dan 950m2 is een flinke omvang. Daarbij is de mogelijkheid om op twee plekken slooplocaties samen te voegen een alternatief. Maar om op beide locaties een minimum van 500m2 te slopen, is een forse opgave, en vragen wij ons oprecht af of dit niet alsnog bijvoorbeeld functieverandering criminaliteit in de hand kan werken (ondermijning).

Als wij kijken naar ons buitengebied, en de potentie, dan zijn er relatief veel kleinere agrarische bedrijven die hiervoor wellicht in aanmerking komen. Echter hun opstal is van dien aard, dat zij nooit kunnen voldoen aan de minimumeisen. Om op een van de te slopen locaties het minimum te verlagen naar 300 meter sloop, wordt er in onze ogen gewerkt aan een kwaliteitsslag.  Er dient dan echter wel nog een slooplocatie erbij gezocht te worden. Immers, 500 + 300 is 800. Niet voldoende voor de totaal benodigde 950 m2. (minimum is 500+300+300)
Meerdere locaties slopen voor 1 woning draagt bij aan de kwaliteit van het buitengebied in deze. De kleinere locaties worden per slot van rekening interessanter om te slopen. 
Dit werkt verrommeling, verpaupering, en criminalisering tegen. Wat voor de kwaliteit en veiligheid van ons buitengebied een goede keuze is. Vandaar ook ons amendement, samen met onze mede-indieners betreffende heb VAB beleid. 

Voorzitter u zult begrijpen dat wij voor beide amendementen zijn als ook daarmee het voorstel. 
 

Bron afbeelding: Pexels

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.