06 maart 2020

Voorstel Bestemmingsplan Parapluherziening Kantoren, uitsluiten woningbouw en supermarkten

Bijdrage van onze woordvoerder Rob Veenes tijdens de raadsvergadering van 5 maart 2020.

Voorzitter dank u wel. 

Het erratum voorstel Bestemmingsplan Parapluherziening Kantoren, uitsluiten woningbouw en supermarkten ligt voor.

In eerste instantie als hamerstuk doorgegaan omdat het voor iedereen ofwel duidelijk was, ofwel het er mee eens is. In ons geval zijn beide van toepassing.

Kortgezegd is het afronding van lopend beleid dat reeds in 2016 is ingezet, met daarbij een overgangstermijn van 1 jaar voor lopende projecten of aanvragen voor de invulling van nog bestaande ruimte in de contingenten.

Daarnaast wordt de mogelijkheid tot NIET wonen op de begane grond niet ontnomen. Zoals bekend, kan dit worden aangevraagd, en wordt er uitsluitsel gegeven binnen 8 weken, mits goed gedocumenteerd en volledig. Zoals insprekers bij de beeldvormde raad ook al juist aangaven, staat het bij dit voorstel onder punt 8 juist omschreven.

Het gestelde door de VVVD dat wonen boven winkels nu onmogelijk wordt gemaakt, deze trekken wij in twijfel. Immers het bij recht schrappen van woningen boven winkels is al in 2018 besloten dit niet meer mogelijk te maken omwille van het feit dat toen het raadsvoorstel ‘uitsluiten woningbouw bestemmingen Centrum en Gemengd is aangenomen (d.d. 28/6/2018). Echter er zijn toen nog 80 contingenten vrijgegeven, waarvan er nu reeds circa 30 zin ingevuld. Er is dus nog ruimte, ondanks de beperking.Achterliggende gedachte was destijds de gegronde contingentendiscussie in relatie tot de afnemende behoefte aan woningen. Misschien is het mogelijk dat de wethouder hier enige verduidelijking bij geeft.

Je zou kunnen stellen dat nu de woningmarkt luchtiger wordt, hierin ook weer wat opener te worden, en zoals insprekers betamen ‘terug naar de tijd voor 2012’. Wij vinden het daar echter te vroeg voor. Binnen het binnenstadsbedrijf, waarin de vastgoedeigenaren, ondernemers en gemeente is vertegenwoordigd, is men op dit moment bezig met een onderzoek met als onderzoeksvraag, “wat willen we waar”, als ik het zo mag samenvatten. Het belang en eerste invloed van de vastgoedeigenaren ligt dan ook in eerste instantie daar. Daarnaast vinden wij als CDA, dan los van de ‘aantal woningen discussie’, de binnenstad ook een sociale functie vervult voor al onze inwoners en gebruikers van de stad. Misschien kunnen wel het dan ook wel woordelijk verduidelijken door de term ‘sociaal vastgoed van commerciële eigenaren’ te gebruiken. Dat daarbij enige regie en zorg voor balans is vanuit de gemeente in het kader van waar wel of niet gewoond kan worden, dan wel daar waar bedrijfspanden behouden dienen te worden is in onze optiek wenselijk. 

Dank voor uw aandacht. 

Bron afbeelding: Adrianna Calvo via Pexels

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.