Milieu & Duurzaamheid

Het CDA vindt dat duurzame ontwikkelingen gebaseerd moeten zijn op een totale visie op mens en natuur. Er mag geen tegenstelling gecreëerd worden tussen milieuontwikkeling en menselijk welzijn. Deze visie zal mensen aanmoedigen om zelf initiatief te nemen wat betreft energieverbruik, afvalscheiding en aanschaf van producten. Het CDA staat achter ontwikkelingen die besparing van grondstoffen opleveren. Zoals het cradle-to-cradle principe, waarbij alle grondstoffen opnieuw gebruikt worden. Als gemeente geven we het goede voorbeeld door te kiezen voor multifunctioneel bouwen, door rekening te houden met de levenscyclus van wijken en door het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Voor het CDA is het een kwestie van gewoon aan de slag gaan. Beter 80% goed uitgevoerd, dan te lang doorpraten.

‘De wereld mooier achterlaten dan dat we haar aantreffen’; goed rentmeesterschap is de kern van de CDA-visie op energietransitie. Het CDA is van oudsher de partij van het maatschappelijk initiatief en van het zo laag mogelijk in de samenleving leggen van verantwoordelijkheden. Ook op het gebied van energietransitie is lokaal maatwerk de sleutel.

 Het CDA pleit voor ‘Achterhoekse Duurzaamheid’: Nuchter, en gewoon doen!

 De gemeente moet het goede voorbeeld geven door duurzaamheid op te nemen in het aanbestedingsbeleid, groene energie in te kopen, zonnepanelen te plaatsen op gemeentelijk vastgoed en bijvoorbeeld planologische ruimte te bieden aan initiatieven van derden.

 Wij willen een Energiekansenkaart opstellen om inzicht te krijgen in de kansen die er zijn op het gebied van hernieuwbare en duurzame energiebronnen.

 Een lobby richting provincie moet ertoe leiden dat er extra inzet en financiële middelen komen om de doelstelling van een asbestvrij Doetinchem in 2024 te kunnen halen.

 Het CDA streeft ernaar om minder afhankelijk te worden van gas en over te schakelen op energiebronnen die duurzaam zijn. Liefst lokaal, zoals via AGEM. De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie . Het betekent ook dat de strategische afhankelijkheid van Rusland en het Midden-Oosten vermindert en het is mede als signaal naar Groningen dat ook in de rest van Nederland met hen meegedacht wordt.

 Het CDA is voor het scheiden van afval. Doel is een beter milieu en lagere lokale lasten. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.