Natuur & Duurzaamheid

Het CDA vindt dat duurzame ontwikkelingen gebaseerd moeten zijn op een totale visie op mens en natuur. Er mag geen tegenstelling gecreëerd worden tussen milieuontwikkeling en menselijk welzijn. Deze visie zal mensen aanmoedigen om zelf initiatief te nemen wat betreft energieverbruik, afvalscheiding en aanschaf van producten. Het CDA staat achter ontwikkelingen die besparing van grondstoffen opleveren. Zoals het cradle-to-cradle principe, waarbij alle grondstoffen opnieuw gebruikt worden. Als gemeente geven we het goede voorbeeld door te kiezen voor multifunctioneel bouwen, door rekening te houden met de levenscyclus van wijken en door het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Voor het CDA is het een kwestie van gewoon aan de slag gaan. Beter 80% goed uitgevoerd, dan te lang doorpraten.

‘De wereld mooier achterlaten dan dat we haar aantreffen’; goed rentmeesterschap is de kern van de CDA-visie op energietransitie. Het CDA is van oudsher de partij van het maatschappelijk initiatief en van het zo laag mogelijk in de samenleving leggen van verantwoordelijkheden. Ook op het gebied van energietransitie is lokaal maatwerk de sleutel.

Dit gaan we doen:

 • We bouwen meer flexibel en circulair. Meer woningen en andere gebouwen worden aanpasbaar voor het geval de bestemming veranderd.
 • We investeren in een zichtbare vergroening van de woonomgeving. Parken, speelweides, volkstuinen en stadsnatuur zijn van steeds groter belang voor de afkoeling bij hitte of de opvang van regenwater.
 • Het CDA wil vol inzetten op bewegen en spelen in het groen. De positieve effecten van groen op onze gezondheid zijn al bewezen.
 • Openbare groenstroken gaan we beter benutten. Hierbij denken we aan bloemrijk bermbeheer en het toepassen van natuurlijke afscheidingen van bijvoorbeeld een parkeerplaats.
 • De gemeente moet waterslim worden. Het CDA wil groene daken, het afkoppelen van hemelwater en energiebesparende maatregelen stumuleren. Europese en nationale subsidies moeten hier meer voor worden ingezet.
 • We maken werk van een emissieloze binnenstaddistributie. 
 • We stimuleren samenwerkingen op bedrijventerreinen om energieneutraal te worden. We willen dat de gemeente meefinanciert in onderzoeken zoals energiescans en haalbaarheidsstudies.
 • Producten, bijvoorbeeld asfalt, willen we vaker circulair hergebruiken zoals bij de Europaweg.
 • Het CDA is voorstander van een goede laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en grasparkeren. 
 • We willen een eerlijke verdeling van lusten en lasten in de lokale gemeenschap als het om energieopwekking gaat.
 • We willen dat de verduurzamingsopgave betaalbaar en behapbaar blijft voor onze inwoners.
 • Inwoners moeten -meer dan nu- vooraf worden betrokken bij belangrijke besluiten.
 • We zetten in op maximale inwonersparticipatie bij het grootschalig opwekken van energie. Kleinschalige lokale energiecooperaties en lokale bedrijven worden hierbij actief betrokken.
 • We streven naar 50% lokaal eigendom en willen dat onze inwoners als eerste financieel kunnen deelnemen.
 • Onze schaarse grond moet zoveel mogelijk worden ingezet voor dubbel gebruik. We denken daarbij aan het overkappen van parkeerterreinen met zonnepanelen en het vervangen van asbestdaken door een dak met zonnepanelen.
 • Het CDA maakt zich er hard voor dat koopwoningen kunnen worden geïsoleerd met een (sociaal) krediet voor lagere en middeninkomens.
 • We ondersteunen lokale energiecooperaties in de startfase door garanties en/of financieringen te verstrekken.
 • Duurzaam inkopen wordt de norm. We maximeren de kansen voor lokale ondernemers als het gaat om ons eigen inkoopbeleid. Een belangrijke voorwaarde voor duurzaamheid is immers nabijheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.