Werk & Participatie

Iedereen doet mee, mag zijn of haar talenten inzetten en daarvoor erkenning krijgen. Wie geen betaald werk verricht, kan op andere manieren een maatschappelijke bijdrage leveren. Alles is er op gericht om mensen werk te laten verrichten of andere zinvolle dagbesteding te hebben, zo nodig gelijktijdig met het oplossen van andere (zorg)problemen.

Het CDA stelt deelname aan de samenleving voorop en kiest voor een gemeentelijk participatiebeleid dat activerend is voor wie kan werken. Daarnaast kiezen we voor steun door middel van een goed armoedebeleid voor wie niet meer kan deelnemen aan het arbeidsproces. Zodat er geen sociaal isolement ontstaat.

Voor hen die niet in staat zijn zelf voldoende inkomen te verwerven, is een beschermde, actieve plaats in de samenleving uiterst belangrijk. Goede voorbeelden daarvan zijn het Borghuis, de Elver Sjop, Tresoro, de Stadskamer en inzet bij andere maatschappelijke organisaties. Zo blijft actieve betrokkenheid bij de samenleving bestaan.

 Binnen de regels willen we zoeken naar meer flexibiliteit. Bijvoorbeeld: iemand die een werkervaringsplaats had, moet daarna weer opnieuw bijstand aanvragen. Van zulke rompslomp moeten we af.

 Het CDA wil dat werklozen die het zelfstandig ondernemerschap ambiëren worden gestimuleerd. Particuliere programma’s kunnen daarbij helpen. Kosten die hiervoor gemaakt worden kunnen opgebracht worden uit het re-integratiebudget, of uit bespaarde uitkeringen. De gemeente moet ondernemers uitdagen hun kennis en ervaring beschikbaar te stellen om startende ondernemers bij te staan.

 Om het draagvlak onder inwoners te behouden is het van belang doelbewuste fraude met uitkeringen streng aan te pakken. 

 Het CDA is geen voorstander van experimenten met het basisinkomen. Het CDA vindt dit onbetaalbaar en niet uit te leggen aan de werkende inwoners.

 Het CDA is voorstander van een ontheffing van de sollicitatie plicht voor bijstandsouders met jonge kinderen (5 jaar). Wel moet gekeken worden of er geen om- of bijscholing gewenst is zodat de ouder sneller aan het werk komt als de kinderen wat ouder zijn.

 Discriminatie op de arbeidsmarkt moet zoveel mogelijk worden bestreden. Het CDA ziet anoniem solliciteren hierbij als schijnoplossing omdat dit het probleem niet aanpakt en het effect vermoedelijk minimaal zal zijn.

 De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om haar personeelsbestand. Zo moet de gemeente extra investeren in het aannemen van 50 plussers.

 Het CDA wil voorkomen dat jongeren tussen wal en schip raken. Daarom is extra aandacht nodig voor beschut werk en voor de aansluiting van ALLE  jongeren op de arbeidsmarkt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.