Werk & Participatie

Participatie van alle inwoners is belangrijk. In de nieuwe wet inburgering krijgen gemeenten een belangrijker rol. Nieuwkomers moeten snel mee kunnen doen in de Nederlandse en lokale samenleving. We streven ernaar dat iedereen een (passende) baan heeft of een opleiding volgt. Laborijn is voor ons een belangrijke partner om dit te realiseren en te monitoren. Vrouwelijke statushouders en oudkomers hebben vaak een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. We willen dat wanneer een partner werk vindt, de begeleidingstrajecten van de andere partner kunnen doorgaan. We willen een laagdrempelige toegang naar kwalitatief en transparant taalaanbod voor inburgeraars waarborgen en onprofessionele (malafide) taalbureaus uitsluiten. Een goede beheersing van de Nederlandse taal behoort tot de belangrijkste voorwaarden voor succesvolle inburgering van nieuwkomers. Maatschappelijke begeleiding moet leiden tot zelfredzaamheid. Veel begeleiding is informeel en wordt door vrijwilligers gedaan. We willen zorg dragen dat er voldoende betaalde krachten zijn om de maatschappelijke begeleiders te coachen en op te vangen. Zij zijn nodig om de vrijwilligers goed te laten functioneren

Iedereen doet mee, mag zijn of haar talenten inzetten en daarvoor erkenning krijgen. Wie geen betaald werk verricht, kan op andere manieren een maatschappelijke bijdrage leveren. Alles is er op gericht om mensen werk te laten verrichten of andere zinvolle dagbesteding te hebben, zo nodig gelijktijdig met het oplossen van andere (zorg)problemen. Het CDA stelt deelname aan de samenleving voorop en kiest voor een gemeentelijk participatiebeleid dat activerend is voor wie kan werken. Daarnaast kiezen we voor steun door middel van een goed armoedebeleid voor wie niet meer kan deelnemen aan het arbeidsproces. Zodat er geen sociaal isolement ontstaat.

Voor hen die niet in staat zijn zelf voldoende inkomen te verwerven, is een beschermde, actieve plaats in de samenleving uiterst belangrijk. Goede voorbeelden daarvan zijn het Borghuis, de Elver Sjop, Tresoro, de Stadskamer en inzet bij andere maatschappelijke organisaties. Zo blijft actieve betrokkenheid bij de samenleving bestaan.

Wat gaan we doen:

  • Goede beheersing van de Nederlandse taal behoort tot de belangrijkste voorwaarden voor succescolle inburgering. We willen zorgen voor een kwalitatief en transparant taalaanbod.
  • Laaggeletterdheid is een groot probleem. We stimuleren intiatieven als taalcoaches en passen echt onze communicatie aan zodat deze voor meer mensen is te begrijpen.
  • We besteden meer aandacht aan het VN verdrag Handicap. Gebouwen moeten voor iedereen toegankelijk zijn.
  • We onderzoeken of mensen met en zonder beperking meer samen kunnen sporten en bewegen.
  • Hulp bieden bij het zoeken van stageplaatsen voor jongeren.
  • Jongeren actief helpen bij het inlopen van achterstanden, bijvoorbeeld door zomerscholen of extra begeleiding te faciliteren.
  • Inwoners in de bijstand willen we gaan helpen met een lokale basisbaan. Werken geeft levensvreugde en voldoening.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.