Vanuit ons rentmeesterschap voelt het CDA Hattem de noodzaak om aan de slag te gaan met de klimaatcrisis, dat is belangrijker dan ooit. We zien het als onze opdracht om geen kans onbenut te laten en serieus werk te maken van duurzaamheid.

Groen doen: gezond en sociaal

Als CDA Hattem geloven we dat een duurzame samenleving begint bij onszelf. Het is mooi om te zien hoeveel zonnepanelen er inmiddels al op particuliere daken liggen in Hattem. Wel is het van belang dat duurzaamheid voor iedereen financieel toegankelijk is, daarom moeten landelijke gelden terecht komen bij de mensen die deze gelden het hardst nodig hebben.

De groene aanblik van Hattem willen we behouden en ook versterken. Groen is goed voor het welbevinden van de inwoners, maar kan ook een sociale kant hebben. Tuinieren en bijvoorbeeld blad aanvegen is ook een kans voor onderlinge ontmoeting: “Groen doen” verbindt. Of elkaar ontmoeten in een park: we willen van het Wilhelminapark een prettige plek maken om te vertoeven.

Wij zijn voor versimpelde regelgeving: inwoners moeten niet belemmerd worden door lokale regelgeving maar juist gestimuleerd worden om groene keuzes te maken. Daar past ook de realisatie van een gemeentelijk groenfonds bij. Met dit groenfonds kunnen initiatieven van inwoners worden gestimuleerd en gefinancierd. Niet alleen als er financiële ruimte is maar juist ook als een vast en betrouwbaar onderdeel in de begroting.

Lokale kansen benutten

Groen doen begint in onze directe leefomgeving. Hattem heeft een waterrijke omgeving. Warmte uit rioolwater en uit oppervlaktewater zoals de Waa, en warmte-/koude opslag zijn energiebronnen die toepasbaar kunnen zijn. Elektra opwekking uit stromend water is ook een innovatie die toepasbaar kan zijn in Hattem; denk hierbij aan de IJssel en het Apeldoorns Kanaal. Een andere mogelijkheid is energieproducerende geluidsschermen langs de snelwegen A50 en A28. Deze wekken energie op en zijn geluidswerend en dit laatste is relevant voor bepaalde wijken in Hattem.

Wij zijn voor een actief beleid voor het plaatsen van zonnepanelen. Wij volgen hierbij de “constructieve zonneladder” van de Natuur en Milieufederaties. Daarmee krijgen onder andere zonnepanelen op daken prioriteit. Eventuele zonnevelden op goede landbouwgronden worden pas mogelijk als zon op daken en zon in restruimtes zoveel mogelijk is benut.

Er kan ook een spanningsveld ontstaan tussen duurzame keuzes, gezondheid van inwoners en ruimtelijke kwaliteit. Het CDA Hattem vindt gezondheid van inwoners en een goede inrichting van het gebied van groot belang. Er is namelijk een goed evenwicht nodig.

Het CDA Hattem heeft vanaf 2008 doorlopend goed gemotiveerd aangegeven dat er geen ruimte is voor hoge windturbines in Hattem. We zijn dus geen voorstanders van hoge windturbines. Daarbij worden wij gesteund door onderzoeken en rapporten waaruit blijkt dat er geen ruimte is voor hoge windturbines.

Zon op het dak

De mogelijkheden van bijvoorbeeld solarparking op de Bleek in Hattem, op de carpoolplekken bij de A50 en bij de jachthaven in Hattem en zonnepanelen langs het spoor zijn het onderzoeken waard. Daarnaast moedigen we zonnepanelen op daken aan, bijvoorbeeld voor scholen en bedrijven. Met de sociale verhuurders maken we afspraken waardoor zoveel mogelijk huurwoningen van zonnepanelen worden voorzien.

Ook zijn er inmiddels innovaties om zonnecollectoren op historische gebouwen mogelijk te maken, zonder dat de historische waarde van deze gebouwen, veelal in de binnenstad, wordt aangetast.

Heel Hattem isoleert

De warmtetransitie zal betaalbaar en uitvoerbaar moeten zijn. Een belangrijke voorwaarde is dat woningen voldoende geïsoleerd moeten zijn om warmte vast te kunnen houden. Zonder draagvlak in de samenleving is dit doel niet haalbaar. Betaalbaar betekent voor ons een evenwicht tussen minder energiekosten in de toekomst aan de ene kant en subsidie en investering naar draagkracht door de eigenaren van woningen aan de andere kant. We moedigen aan dat iedereen gebruik maakt van het Energieteam. Wij zijn voorstander van subsidies voor isolatie en in het bijzonder voor inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum.

Eigen afvalbrengstation

Verminderen en hergebruik van afvalstoffen staan voor het CDA Hattem als een paal boven water. In Hattem is de mate van afvalscheiding groot, dat willen we behouden en daar waar mogelijk vergroten. Een eigen afvalbrengstation hoort daarbij. Dat draagt bij aan meer comfort in tijd, minder vervuilende kilometers en minder kosten.

In Hattem zijn vele vrijwilligers actief met het ruimen van zwerfafval. Zij worden hierin ondersteund door het ‘Mooi Schoon’ project van de ROVA en door de gemeente. We hopen dat door educatie en voorlichting steeds minder zwerfafval in onze leefomgeving terecht komt. We zijn deze vrijwilligers dankbaar voor wat zij voor onze leefomgeving doen!

Groen denken

De standaard vanuit de gemeente moet worden om groene keuzes voorrang te geven. Zo is bijvoorbeeld in het bermonderhoud de biodiversiteit leidend. Daarnaast heeft de gemeente een belangrijke taak in de educatie over Groen Doen en in de informatievoorziening hierover.

Groen in de wijken vinden we belangrijk. Niet alleen voor het aangezicht van Hattem maar groen zorgt ook voor bijvoorbeeld verkoeling in de zomer. Enkele voorbeelden van vergroening in woonwijken zijn: het stimuleren van groene erfafscheidingen, het ontkoppelen van dakgoten, minder verharding (minder verharding zorgt voor een betere afwatering en minder hitte) en het inrichten van straten met bomen en plantenbakken.

De haalbaarheid hangt af van de betrokkenheid, betaalbaarheid en doelmatigheid. Het CDA Hattem gaat zich hier volop voor inzetten. Hattem is een kleine gemeente, maar groot in het welzijn voor haar inwoners en de natuur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.