Een gezonde en veilige jeugd. Dat gunnen we onze jeugd in Hattem. Daarom blijft het CDA Hattem ook de komende jaren investeren in een hoge kwaliteit van ons voorzieningenniveau en van ondersteuning. Met elkaar zijn we er ook verantwoordelijk voor, dat de zorg voor oudere mensen de tijd en aandacht krijgt die het verdient.

Jeugd

Het CDA Hattem wil blijven investeren in scholen en wil meer buitenplekken voor kinderen om te spelen. Ook blijven we in Hattem investeren in Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG Hattem). We maken werk van preventie van alcohol- en druggebruik. We zorgen ervoor dat alle zorgpartijen optimaal samenwerken en dat iedereen die hulp nodig heeft, deze hulp ook ontvangt. We zijn blij met onze jeugd. Zij draagt bij aan een levendige toekomst van Hattem. We willen extra uren inzetten op het jongerenwerk, zodat het jeugdhonk langer open kan blijven en jongerenwerkers meer verbinding kunnen leggen met jongeren op straat. Door nog meer in te zetten op preventief jeugdbeleid willen we de verbinding met onze jeugd versterken en op deze manier escalaties van overlast voorkomen.

Integraal Kind Centrum 1 en 2 (IKC1 en IKC2)

Het CDA Hattem is blij dat de voorbereidingen voor de bouw van het IKC 1 in volle gang zijn. We willen ook graag een snelle realisatie van het IKC2, bij voorkeur op de locatie van de voormalige Noordgouw. Een school aan de zuidkant van de Apeldoornseweg hoort bij het voorzieningenniveau in ’t Veen. We luisteren naar de zorgen en inbreng van ouders en zorgen voor een veilige school en veilige wegen ernaartoe. Ook staan we voor een goede samenwerking tussen scholen, kinderopvang en zorgpartijen onderling.

Jong en oud in beweging

Voldoende bewegen is belangrijk voor iedereen. Bewegen draagt bij aan een goede fysieke en mentale gezondheid. En daarnaast kan sport mensen met elkaar verbinden. We zijn blij met de inzet van de sportverenigingen en de buurtsportcoaches van HUB Hattem. De buurtsportcoaches slagen er steeds weer in om op een verfrissende manier jong en oud in beweging te krijgen.

Waardig ouder worden

Bij waardig ouder worden hoort waardig met elkaar omgaan en met elkaar in gesprek zijn over de zin van het leven ook als het soms moeilijk is. Bij waardig ouder worden hoort ook, dat ouderen zo lang mogelijk de regie kunnen blijven voeren over hun eigen leven, dat ze zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in een prettige en veilige leefomgeving en dat eenzaamheid wordt tegengegaan. Mantelzorgers spelen daarin een belangrijke rol. Het mantelzorgcompliment is een kleine maar welgemeende blijk van waardering voor dat wat een mantelzorger doet.

Eén van de projecten van de Stichting Welzijn Hattem (SWH) is dat er huisbezoeken gedaan worden aan Hattemers die in het desbetreffende jaar 75 jaar worden. Het CDA Hattem wil graag dat dit project voortgezet wordt. De resultaten van de huisbezoeken blijven monitoren en evalueren, is belangrijk zodat we kunnen aansluiten op dat wat er écht nodig is.

Als de hulpvraag wel toeneemt, is het belangrijk dat er voldoende zorgplekken beschikbaar zijn waar mensen zich thuis voelen en prettig voelen. Wij zien dan ook uit naar de ingebruikname van de nieuwe Hof van Blom en goede nieuwbouwplannen voor Woonzorgcentrum De Bongerd. Ook in de laatste fase van het leven moet je in Hattem kunnen blijven wonen. Daarom koesteren we en ondersteunen we ook het Hospice Hattem.

De kunst van het samenleven vraagt ook om alert te zijn op maatschappelijke ontwikkelingen. Zo zal onder andere dementie steeds vaker voorkomen en zichtbaar zijn. De communicatie tussen de gemeente en inwoners is hierin belangrijk: we willen een dementievriendelijke gemeente blijven.

Gezondheid

Gezondheid gaat verder dan niet ziek zijn. Daarom vinden wij aandacht voor positieve gezondheid belangrijk en dat de gemeente zorgt voor een schone en gezonde leefomgeving. Maar hier hoort ook bij dat de gemeente bijvoorbeeld helpt in de ondersteuning aan kinderen in echtscheidingssituaties, helpt bij het tegengaan van huiselijk geweld en extra aandacht geeft aan iedereen die eenzaam is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.