Aan de heer Wopke Hoekstra,

Lijsttrekker CDA

 

 

Hattem, 20 februari 2021

 

 

Onderwerp: Toekomst Luchtvaart en luchtruimherziening

 

 

Beste Wopke,

 

In het CDA verkiezingsprogramma is opgenomen, dat de toekomst van de luchtvaart wordt gebaseerd op een nieuw evenwicht tussen mens, milieu en economie.

 

Dit betekent, dat concrete doelen voor het verbeteren van het milieu, de natuur en het welzijn van de mensen moet worden vastgesteld.

In dit kader heeft de commissie voor de milieueffectrapportage in juli 2020 het volgende geconcludeerd: Het kabinetsplan om de luchtvaart op termijn en onder voorwaarden te laten groeien is veel te vaag om milieueffecten ervan in beeld te brengen. Concrete doelen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit, beperking van de geluidshinder en bescherming van de natuur ontbreken.

De minister heeft laten weten, dat dit advies wordt bestudeerd en wordt meegenomen in de verdere uitwerking van de Luchtvaartnota; de minister geeft al direct aan, dat concretisering van de doelen pas in de uitvoeringsagenda aan de orde komt. Daarbij zal ook monitoring en evaluatie aan de orde komen.

Onze conclusie: De minister gaat door op de ingeslagen weg zonder concrete doelen en doet niets met het advies van de commissie.

 

Uit de uitvoeringsagenda blijkt o.a. het volgende:

  • Geluidshinder terugdringen: er wordt vrijwel geen enkele meetbare concrete doelstelling genoemd. Met het beleidsplan vliegtuigbeleid moet nog worden begonnen en de uitvoering loopt dan tot en met 2030. Het aantal nachtvluchten wordt gefaseerd gereduceerd van 32.000 naar 29.000. Dus deze ernstige geluidshinder blijft.
  • Tot 1828 meter hoogte heeft het terug dringen van het geluid prioriteit en boven deze hoogte staat het terug dringen van CO2-uitstoot voorop. Onduidelijk blijft of en zo ja welke herstructurering van het luchtruim plaats gaat vinden. Grote geluidsoverlast dus bij een eventuele opening van LA voor de Noord-Veluwe en in het bijzonder ook Hattem.
  • Luchtkwaliteit verbeteren: een advies van de Gezondheidsraad over ultrafijnstof verschijnt op zijn vroegst eind 2021. Daarna moet er nog beleid worden ontwikkeld en worden geïmplementeerd. Het duurt dus nog jaren voordat duidelijk wordt of en wat er eventueel gaat gebeuren.
  • In de Luchtvaartnota wordt nog uitgegaan van zo veel mogelijke uniforme groeiverdienmodellen voor de luchthavens. Dit staat haaks op het vastgestelde verkiezingsprogramma van het CDA: Nieuw evenwicht tussen mens, milieu en economie.

Conclusie: Het CDA kan niet akkoord gaan met de luchtvaartnota. Er moet eerst duidelijkheid zijn over het te voeren beleid m.b.t. het evenwicht tussen mens, milieu en economie.

 

In januari 2021 is het ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruim Herziening gepubliceerd.

Uit dit ontwerp blijkt, dat de luchtruim Herziening enkel is gericht op het efficiënter gebruik en beheer van het luchtruim. Nergens blijkt, dat er prioriteit wordt gegeven aan het welzijn van de mensen.

Uit dit ontwerp blijkt ook niet welke gevolgen dit heeft voor laagvliegroutes. Het lijkt erop, dat de Minister vaststelt, dat alles wat hoger is dan 1800 meter geen laagvliegroutes betreft.

Op eerdere congressen van het CDA is aangegeven, dat de laagvliegroutes op circa 1800 meter niet acceptabel zijn voor het CDA. Hoewel dit niet exact is aangegeven is wel min of meer het uitgangspunt, dat alles onder de 5.000 meter als laagvliegen moet worden beschouwd.

Conclusie: In het verkiezingsprogramma van het CDA is vastgesteld, dat laagvliegroutes niet acceptabel zijn bij een eventuele opening van Lelystad Airport. Zolang niet duidelijk is, dat de laagvliegroutes zijn verdwenen kan en mag het CDA niet instemmen met een eventuele opening van Lelystad Airport

 

In het verkiezingsprogramma van het CDA geven we o.a. aan: “We zorgen dat het vertrouwen in de overheid weer terug komt en zorgen voor een open en eerlijke communicatie.”

De afgelopen jaren is gebleken, dat de overheid in het kader van de Luchtvaart niet betrouwbaar is geweest. In dit verband wijzen wij naar de vele fouten welke zijn geconstateerd in de processen rond Schiphol en Lelystad Airport.

Conclusie: Uit het bovenstaande blijkt, dat de huidige stand van zaken m.b.t. het luchtvaartbeleid en de voorkeursbeslissing Luchtruimherziening niet voldoet aan het gegeven: We zorgen dat het vertrouwen in de overheid weer terug komt en we zorgen voor een open en eerlijke communicatie.

 

Zoals je weet, heeft de CU in het verkiezingsprogramma opgenomen: Er gaat definitief een streep door de opening van het nieuwe Lelystad Airport. Hierdoor staat de CU in de wijde omtrek van Hattem op belangrijke winst t.o.v. het CDA.

De CDA afdeling Hattem vraagt je om in te grijpen in het dossier Luchtvaart en Lelystad Airport en nu aan te geven, dat er een pas op de plaats wordt gemaakt voor de komende kabinetsperiode. In de komende jaren wordt eerst verder inhoud gegeven aan het evenwicht tussen mens, milieu en economie. Lelystad Airport wordt niet geopend en de luchtruimherziening moet een feit zijn waarbij in heel Nederland de laagvliegroutes verdwijnen. Kortom, het is tijd voor verandering, nu doorpakken!

 

Wij zijn graag bereid e.e.a. verder toe te lichten en met je in gesprek te gaan over deze zeer belangrijke zaak.

 

Tot slot wensen wij jou en het team-CDA veel succes bij de komende verkiezingen. Op onze steun kun je rekenen!

 

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur en fractie van CDA-Hattem,

 

Harry Kremer, woordvoerder Luchtvaart

HarryKremer@hattem.nl

06-53359065

 

 

Resolutie: Uitbreiding luchtvaart in de wacht (PDF)

Resolutie ingediend door:
A. Spaans, BGJH Rutten, E.S.M Steenbergen, F. Ensink, A.M.E. van der Horst, AH Oortgiesen, K.D. van
der Toorn, H. Kremer, A. Westerholt, J. Nabers, J.D. van der Borg, M. R. Blom, ir. P.C.F. de Witte,
B. M. Hendriks, E. van der Horst, H. Keizer, D. Jonker, J. den Ouden, J. Piksen, H.T.J. Kamphuis,
S.Hofstra, G. Vinke, G.J. Nabers, F.B. Kersjes-Holweg, K. Verweij –Jansen, J.L.Kampman, ACM Mak-van
Petersen, W. Massier, J. Lammers, J. Veerman, J.E. van Duinen, E.Ruitenberg, G.J.H. Dijk, P.P. Slot,
R. Zijlstra, W.P. Duitman, A.Vroon, J.F. van de Poll, JEI van Heun-Metscher, E.J. van de Wetering,
H. van den Berg, S. Faal-Takak, K.F. Leegsma, G. de Groot-Meuwissen, L.M.A. Mak, A.J. Ramerman,
W. Prinsse, J. Schiphorst-Kijk in de Vegte, R.H. Kouwen, E.A.M. van Helden-van der Meer, D. Laarman,
W.A.H. Kemper, D.G.C. Vliegenthart-Goedhart, H. Remmerts, L. Jacobs, J. Vorderman, A. Boukes,
K. Evenboer-Meekhof, J, Duenk, L. Elfers.
Het CDA Partijcongres op 9 november 2019 te Utrecht,
A. Constateert dat:
- Een geldige ontheffing van de Natuurbeschermingswet ontbreekt in de
Luchtruimherziening.
- De commissie Remkes eind 2019 komt met nadere adviezen over de
stikstofproblematiek voor de luchtvaart. Dit advies kan verstrekkende gevolgen
hebben voor het plan-MER proces.
- Rentmeesterschap 1 van de 4 uitgangspunten is van het CDA. Dat betekent dat we
de zorg hebben voor natuur en leefomgeving voor de generaties na ons.
- Dat waar van boeren grote offers worden gevraagd met betrekking tot inkrimping het
niet - uitlegbaar is dat de luchtvaart in Nederland gestimuleerd wordt in uitbreiding.
- Ook de woningmarkt en de bouwsector enorm hard geraakt wordt door de huidige
stikstofproblematiek.
- De stikstofproblematiek alle sectoren raakt, waarin ook de luchtvaart haar
verantwoordelijkheid dient te nemen.
B. Overweegt dat:
- Gezien de onzekerheden die de vraagstukken over de stikstofproblematiek en CO2
uitstoot op dit moment oproepen, uitbreiding van luchtvaart op dit moment ongepast
is.
- We als CDA geheel in de geest van het rentmeesterschap verder kijken dan ons
eigen belang en onze eigen tijd. We dan ook de negatieve gevolgen van de
luchtvaartgroei voor natuur en leefomgeving in balans dienen te bezien én te brengen
met het dienen van het economisch belang.
C. Spreekt uit dat
Alvorens men in de toekomst over wil gaan tot besluitvorming over uitbreiding van
luchtvaart, allereerst de volgende benodigde gegevens bekend moeten zijn, welke
van invloed hebben op het milieu en onze leefomgeving:
1. Het vervolgadvies van de commissie Remkes over de relatie stikstof en luchtvaart
2. Het effect van stikstof metingen boven de 3.000 voet.
3. Geldige ontheffingen van de Natuurbeschermingswet.
En gaat over tot de orde van de dag.
CDA-fracties in Gelderland en Overijssel: “autonome groei Lelystad Airport is echt uitgesloten”
Met de aanstaande beslissing van de Europese Commissie over de Verkeers Verdelings Regel (VVR) in het vooruitzicht hebben raads- en statenfracties uit Gelderland en Overijssel een brief gestuurd naar de CDA-fractie in de Tweede Kamer. “We hebben dit gedaan om twee redenen”, vertelt initiatiefnemer van de brief Harry Kremer van de CDA-fractie uit Hattem. “Ten eerste is het verhaal van de minister dat de laagvliegroutes al eerder verdwijnen dan in 2023 helemaal niet het geval voor delen van de Veluwe en Overijssel. Daar hebben we aandacht voor gevraagd. Ten tweede kan het zomaar zijn dat Europa instemt met de aangepaste Verkeers Verdelings Regel die de minister heeft voorgelegd. Het lijkt er op dat dan ook autonome groei voor Lelystad Airport mogelijk wordt. We hebben de CDA Tweede Kamerfractie met de brief nogmaals laten weten dat we 100% achter hun standpunt staan van geen autonome groei van Lelystad Airport. We gaan ervan uit dat de CDA fractie in de Tweede Kamer dit standpunt handhaaft, ook als er druk wordt uitgeoefend toch akkoord te gaan”.
Lelystad Airport blijft actueel
Statenlid en woordvoerder op dossier Lelystad Airport, Bouwien Rutten, benadrukt dat het dossier Lelystad Airport ook actueel blijft in de nieuwe Statenperiode: “Nu de Statenverkiezingen achter de rug zijn, pakken we ons werk als Statenleden weer op. We blijven (en bleven ook de afgelopen maanden) de ontwikkelingen rond Lelystad Airport nauwgezet volgen. Wat het CDA in Overijssel betreft verandert het standpunt in Overijssel niet met een nieuwe coalitie. De Overijsselse Staten hebben unaniem aangegeven dat eerst het luchtruim opnieuw moet worden ingedeeld en dat er pas daarna gevlogen kan worden.”
Meer informatie
Voor meer informatie en/of interviewaanvragen kunt u contact opnemen met:
CDA Overijssel
Kim Verweij, communicatieadviseur
06 23 87 02 17 of kim.verweij@cda.nl
 
Bouwien Rutten, woordvoerder Milieu en Energie
06 20 58 90 37 of bouwienrutten@gmail.com
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.