Advies van de Commissie Remkes over de stikstofproblematiek

.
Hattem, 15 januari 2020.
Zoals bekend heeft de afdeling Hattem van het CDA actief meegewerkt aan de aangenomen resolutie op het CDA congres van 9 november 2019: "Uitbreiding luchtvaart in de wacht."
Het congres was en is van mening alvorens er een uitbreiding van de Luchtvaart mogelijk is, dat alle benodigde gegevens, welke invloed hebben op het milieu en onze leefomgeving, bekend moeten zijn. Onder andere het vervolgadvies van de Commissie Remkes, de gevolgen van de stikstof boven de 3.000 voet en geldige ontheffingen van de Natuurbeschermingswet.
Het advies van de Commissie Remkes is vandaag uitgebracht en uit het advies blijkt o.a.:
• de groei van de sector wordt alleen toegestaan als er sprake is van een vermindering van de huidige stikstof emissies van de luchtvaart als geheel.
• de emissie en depositie boven 3.000 voet moet wel in beeld worden gebracht.
• het effect van de toename van 400.000 naar 540.000 Schiphol vliegbewegingen moet nader worden onderzocht. Wellicht heeft deze uitbreiding significante effecten op de Natura 2000- gebieden rond Schiphol
• bij de besluitvorming rond gebruik van luchthavens is het onvermijdelijk dat een Plan milieu effecten rapportage en een volwaardige en volledige beoordeling wordt gemaakt, waarbij alle emissies worden meegenomen.
• de introductie van elektrisch of hybride vliegen wordt door deskundigen niet gezien als even reële optie voor de komende tien tot vijftien jaar.
• er dient een onafhankelijk review uitgevoerd te worden met betrekking tot de inbreng van de verschillende organisaties (waaronder de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen, SATL) naar de juistheid van de cijfermatige onderbouwing van de te nemen besluiten.
Het CDA Hattem is positief over de adviezen van de Commissie Remkes. Er moet nog veel duidelijk worden alvorens verdere besluitvorming kan plaats vinden.
Het CDA Hattem is blij, met de intensieve en belangrijke SATL werkzaamheden en wil met name
Leon Adegeest hier noemen, vanwege zijn enorme doorzettingsvermogen.
De opening van Lelystad Airport is nog lang geen gelopen race.
Gelet op het advies van de Commissie Remkes is het de vraag of dit vliegveld ooit geopend kan
worden.
Harry Kremer, raadslid CDA.

Resolutie: Uitbreiding luchtvaart in de wacht (PDF)

Resolutie ingediend door:
A. Spaans, BGJH Rutten, E.S.M Steenbergen, F. Ensink, A.M.E. van der Horst, AH Oortgiesen, K.D. van
der Toorn, H. Kremer, A. Westerholt, J. Nabers, J.D. van der Borg, M. R. Blom, ir. P.C.F. de Witte,
B. M. Hendriks, E. van der Horst, H. Keizer, D. Jonker, J. den Ouden, J. Piksen, H.T.J. Kamphuis,
S.Hofstra, G. Vinke, G.J. Nabers, F.B. Kersjes-Holweg, K. Verweij –Jansen, J.L.Kampman, ACM Mak-van
Petersen, W. Massier, J. Lammers, J. Veerman, J.E. van Duinen, E.Ruitenberg, G.J.H. Dijk, P.P. Slot,
R. Zijlstra, W.P. Duitman, A.Vroon, J.F. van de Poll, JEI van Heun-Metscher, E.J. van de Wetering,
H. van den Berg, S. Faal-Takak, K.F. Leegsma, G. de Groot-Meuwissen, L.M.A. Mak, A.J. Ramerman,
W. Prinsse, J. Schiphorst-Kijk in de Vegte, R.H. Kouwen, E.A.M. van Helden-van der Meer, D. Laarman,
W.A.H. Kemper, D.G.C. Vliegenthart-Goedhart, H. Remmerts, L. Jacobs, J. Vorderman, A. Boukes,
K. Evenboer-Meekhof, J, Duenk, L. Elfers.
Het CDA Partijcongres op 9 november 2019 te Utrecht,
A. Constateert dat:
- Een geldige ontheffing van de Natuurbeschermingswet ontbreekt in de
Luchtruimherziening.
- De commissie Remkes eind 2019 komt met nadere adviezen over de
stikstofproblematiek voor de luchtvaart. Dit advies kan verstrekkende gevolgen
hebben voor het plan-MER proces.
- Rentmeesterschap 1 van de 4 uitgangspunten is van het CDA. Dat betekent dat we
de zorg hebben voor natuur en leefomgeving voor de generaties na ons.
- Dat waar van boeren grote offers worden gevraagd met betrekking tot inkrimping het
niet - uitlegbaar is dat de luchtvaart in Nederland gestimuleerd wordt in uitbreiding.
- Ook de woningmarkt en de bouwsector enorm hard geraakt wordt door de huidige
stikstofproblematiek.
- De stikstofproblematiek alle sectoren raakt, waarin ook de luchtvaart haar
verantwoordelijkheid dient te nemen.
B. Overweegt dat:
- Gezien de onzekerheden die de vraagstukken over de stikstofproblematiek en CO2
uitstoot op dit moment oproepen, uitbreiding van luchtvaart op dit moment ongepast
is.
- We als CDA geheel in de geest van het rentmeesterschap verder kijken dan ons
eigen belang en onze eigen tijd. We dan ook de negatieve gevolgen van de
luchtvaartgroei voor natuur en leefomgeving in balans dienen te bezien én te brengen
met het dienen van het economisch belang.
C. Spreekt uit dat
Alvorens men in de toekomst over wil gaan tot besluitvorming over uitbreiding van
luchtvaart, allereerst de volgende benodigde gegevens bekend moeten zijn, welke
van invloed hebben op het milieu en onze leefomgeving:
1. Het vervolgadvies van de commissie Remkes over de relatie stikstof en luchtvaart
2. Het effect van stikstof metingen boven de 3.000 voet.
3. Geldige ontheffingen van de Natuurbeschermingswet.
En gaat over tot de orde van de dag.
CDA-fracties in Gelderland en Overijssel: “autonome groei Lelystad Airport is echt uitgesloten”
Met de aanstaande beslissing van de Europese Commissie over de Verkeers Verdelings Regel (VVR) in het vooruitzicht hebben raads- en statenfracties uit Gelderland en Overijssel een brief gestuurd naar de CDA-fractie in de Tweede Kamer. “We hebben dit gedaan om twee redenen”, vertelt initiatiefnemer van de brief Harry Kremer van de CDA-fractie uit Hattem. “Ten eerste is het verhaal van de minister dat de laagvliegroutes al eerder verdwijnen dan in 2023 helemaal niet het geval voor delen van de Veluwe en Overijssel. Daar hebben we aandacht voor gevraagd. Ten tweede kan het zomaar zijn dat Europa instemt met de aangepaste Verkeers Verdelings Regel die de minister heeft voorgelegd. Het lijkt er op dat dan ook autonome groei voor Lelystad Airport mogelijk wordt. We hebben de CDA Tweede Kamerfractie met de brief nogmaals laten weten dat we 100% achter hun standpunt staan van geen autonome groei van Lelystad Airport. We gaan ervan uit dat de CDA fractie in de Tweede Kamer dit standpunt handhaaft, ook als er druk wordt uitgeoefend toch akkoord te gaan”.
Lelystad Airport blijft actueel
Statenlid en woordvoerder op dossier Lelystad Airport, Bouwien Rutten, benadrukt dat het dossier Lelystad Airport ook actueel blijft in de nieuwe Statenperiode: “Nu de Statenverkiezingen achter de rug zijn, pakken we ons werk als Statenleden weer op. We blijven (en bleven ook de afgelopen maanden) de ontwikkelingen rond Lelystad Airport nauwgezet volgen. Wat het CDA in Overijssel betreft verandert het standpunt in Overijssel niet met een nieuwe coalitie. De Overijsselse Staten hebben unaniem aangegeven dat eerst het luchtruim opnieuw moet worden ingedeeld en dat er pas daarna gevlogen kan worden.”
Meer informatie
Voor meer informatie en/of interviewaanvragen kunt u contact opnemen met:
CDA Overijssel
Kim Verweij, communicatieadviseur
06 23 87 02 17 of kim.verweij@cda.nl
 
Bouwien Rutten, woordvoerder Milieu en Energie
06 20 58 90 37 of bouwienrutten@gmail.com
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.