Het CDA Hattem vindt het belangrijk dat alle inwoners zich welkom voelen in Hattem: van nieuwe Nederlanders tot Hattemers die hier al generaties lang wonen. Hattem is een stad waar iedereen zijn plek mag hebben, een heel leven lang. Een stad waar we blij zijn met onze jongeren en waar zij een veilige en gezonde jeugd kunnen hebben. Een stad waar je prettig kunt wonen, werken en ontspannen in alle fases van het leven. En een stad waar je waardig oud kunt worden, zonder in eenzaamheid te vervallen. Een stad waar we naar elkaar omzien. Want goed samenleven doe je samen.

Een verbonden samenleving: verenigingen, maatschappelijke organisaties en kerken

De kracht van een vereniging is dat zij allerlei soorten en maten inwoners weet samen te brengen en hen onderling weet te verbinden. Op zaterdag verzamelen zich bijvoorbeeld jongeren uit alle hoeken van Hattem op het sportveld, ouders maken hier onderling een praatje en zo vormt een vereniging een plek voor ontmoeting. Ook maatschappelijke organisaties en kerken hebben een verbindende rol. Deze verbindende rol  is voor het CDA Hattem heel belangrijk.

De gemeente Hattem kan borg staan bij leningen aan sportverenigingen wanneer ze nieuwe investeringen doen. Hierdoor kunnen deze verenigingen tegen een lagere rente geld lenen. We zien graag dat borgstelling door de gemeente bij herfinanciering bij sportverenigingen nader wordt verkend. Uitgangspunt is dat financiële risico’s voor de gemeente niet of nauwelijks mogen toenemen en dat er een zorgvuldige toets uitgevoerd gaat worden, net zoals bij borgstelling nieuwe investeringen.

Tijdens de coronacrisis hebben we verschillende partijen in de Hattemse samenleving financieel ondersteund. We willen hiermee doorgaan als de corona situatie hierom vraagt.

Vrijwilligers

Het rijke verenigingsleven in Hattem is iets om te koesteren. Daarom moedigen we het doen van vrijwilligerswerk aan, zo houden we de verenigingen draaiende. Tegelijkertijd zien we dat verschillende verenigingen en sportclubs het steeds moeilijker krijgen om vrijwilligersfuncties ingevuld te krijgen. De komende jaren willen we ons dan ook actief inzetten om inwoners te betrekken bij het vrijwilligerswerk.  Vrijwilligerswerk is nodig en is tevens een bron van voldoening en plezier!

Het CDA Hattem wil graag meer jongeren enthousiasmeren voor het doen van vrijwilligerswerk en wil hier op een positieve manier aandacht aan geven. Daarom willen we één keer per jaar een aanmoedigingsprijs uitreiken.

Welk type vrijwilliger bent u? ontdekjevrijwilligerskracht.nl/type

Iedereen kan meedoen

Investeren in de samenleving betekent ook de omstandigheden creëren die ervoor zorgen dat iedereen mee kán doen: dat begint met taal. Naar schatting hebben tussen de 1300 en 1800 Hattemers moeite met de basisvaardigheden. Daar hoort ook laaggeletterdheid bij. Het CDA Hattem wil de aanpak van laaggeletterdheid de komende jaren extra aandacht geven.

Voor het CDA Hattem is het daarom ook belangrijk dat nieuwe Nederlanders en hun gezinnen de ondersteuning krijgen die nodig is om de Nederlandse taal te leren. We zijn blij met het werk dat Taalpunt Hattem samen met de taalcoaches hierin doet. We staan warm tegenover het ontvangen van statushouders.

In de huidige maatschappij zijn digitale vaardigheden steeds belangrijker. Voor inwoners die minder digitaal vaardig of laaggeletterd zijn, wordt het steeds moeilijker om volwaardig te participeren in de huidige maatschappij. Wij vinden het daarom belangrijk dat cursussen die deze digitale vaardigheden stimuleren, breder en regelmatiger onder de aandacht komen.

‘Meedoen’ gaat ook op voor de financiële situatie. Eén van de projecten van de Stichting Welzijn Hattem (SWH) is ‘Op Koers’. Zij speelt hierin een belangrijke signalerende rol. Door ons in te zetten voor een ruimhartig minimabeleid, willen we ervoor zorgen dat alle inwoners zo goed mogelijk mee kunnen doen, los van hun financiële situatie. Zo handhaven we bijvoorbeeld de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten op 130% van de bijstandsnorm en willen we een tijdelijke energietoeslag voor de minima.

Het CDA Hattem is blij met de nieuwe collectieve zorgverzekering voor Hattemers met een laag inkomen. Zo blijft voor hen de zorgverzekering laagdrempelig en wordt voorkomen dat mensen zorg gaan mijden omwille van de kosten.

Als CDA Hattem gaan we ons ervoor inzetten dat het openbaar vervoer voor inwoners frequent beschikbaar blijft. Ook dat zorgt ervoor dat iedereen mee kan blijven doen.

De kracht van de dialoog

Het CDA Hattem gelooft in de kracht van de dialoog: simpelweg het gesprek tussen een ambtenaar van de gemeente Hattem en haar inwoners, tussen een raadslid en een bezorgde burger en tussen u en ‘ons’. De ‘Raad op Straat’ is hiervan een mooi voorbeeld en willen we vaker doen.‘Samen Hattem’ is een platform waar we vaker gebruik van willen maken.

De dialoog is een constructieve manier om wederzijds begrip te creëren tussen inwoners en de gemeente. Wij zien dat als een basisvoorwaarde voor een succesvolle participatie. Ook draagt dat bij aan prettig samenleven met elkaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.