Verkeersveiligheid is belangrijk voor het CDA Hattem. Nu en ook in de toekomst wanneer er meer gebouwd gaat worden. Dat vraagt om duurzame keuzes.

Verkeersveilig Hattem

Het CDA Hattem is van mening dat routes voor iedereen veilig moeten zijn, maar in het bijzonder voor de schoolgaande jeugd en voor de ouderen. Veiligheid wordt onder andere bereikt door duidelijke bewegwijzering, door belijning op de wegen en door een gelijkmatige doorstroming van het autoverkeer. Bewegwijzering is ook relevant in het bosgebied. Hier moet het duidelijk zijn welke paden bedoeld zijn voor wandelaars en welke voor fietsers en mountainbikers.

Preventief strooien

Gladde wegen zijn onveilige wegen. Het CDA Hattem wil dat het strooibeleid van Hattem niet reactief maar proactief wordt: we anticiperen op gladheid door preventief te strooien, zoals dat ook in omliggende gemeenten gebeurt.

Veilig gevoel op de weg

Een heringerichte weg geeft niet per definitie een groter gevoel van veiligheid. Daar willen we aandacht aan geven. Voorbeelden hiervan van zijn de Hilsdijk, de Vechtstraat, de Bijleveldsingel en de Hessenweg. Als er veranderingen worden aangebracht in de verkeerssituatie en de verkeersregels niet worden nageleefd, dan is het CDA Hattem voor een stevig handhavingsbeleid. Wij zien dit als een middel om de veiligheid en gezondheid van verkeersdeelnemers te borgen.

Nieuwe ontwikkelingen

Het CDA Hattem is blij met de nieuwe op- en afrit bij de A28. Deze dragen bij aan een betere doorstroming voor de ontsluiting van het Bedrijvenpark H2O maar ook voor Hattem zelf. Tegelijkertijd kunnen de nieuwe op- en afrit leiden tot verschuivingen in de verkeersbewegingen op onder andere de Zuiderzeestraatweg en op de Hilsdijk. We willen deze ontwikkelingen monitoren en zullen zo nodig extra maatregelen treffen om deze wegen veilig te houden. Daarbij hebben we extra oog voor veiligheid van de fietsers en de wandelaars.

Ook in andere situaties kan het nodig zijn om te monitoren en maatregelen te treffen. Zo wordt er bijvoorbeeld op de weg langs Scouting de Trijsberg vaak te hard gereden. We willen hier een veilige oversteek realiseren, zodat de Scouting veilig bereikbaar is. We horen en zien ook graag goede oplossingen voor andere  verkeerssituaties die verbeterd kunnen worden.

Duurzame keuzes

Het CDA Hattem wil de inwoners van Hattem aanmoedigen om wat vaker de fiets te pakken en de auto te laten staan. We willen zorgen voor goed onderhouden en veilig verlichte fietspaden. Wanneer bezoekers aan de sportvelden bijvoorbeeld hier op de fiets naar toe komen, wordt daarmee meteen parkeerdruk van auto’s rondom de sportvelden verminderd. Er zijn goede fiets-parkeerplekken nodig. Daarnaast zal ook het aantal autoparkeerplaatsen uitgebreid moeten worden. Dat moet gebeuren in goed overleg met de verenigingen en omwonenden.

Belangrijk is ook dat de bewegwijzering duidelijk is en dat de wegen als veilig worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is dan horen en zien we graag goede oplossingen voor verkeerssituaties die verbeterd kunnen worden.

Steeds vaker zien we dat de auto elektrisch is, daarom is een goed plan voor publieke laadpunten voor elektrische auto’s belangrijk. Het landelijk initiatief “Samen Slim Rijden/ Elektrische Autodelen” willen we promoten.

Ook recreatief fietsen en wandelen draagt bij aan gezonde beweging en ontspanning en daarmee aan gezondheid. Hiervoor zijn goede fiets- en wandelpaden nodig en waar mogelijk uitbreiding en aanpassing ervan. Een voorbeeld van een goede aanpassing is de verbreding van het fietspad Roseboomspoor en de aansluiting ervan op de fietssnelweg naar Heerde. De wens voor verdere aansluiting op fiets- en wandelroutenetwerken rondom Hattem leeft bij het CDA Hattem. Langs de fiets- en wandelpaden willen we graag plekken om te rusten, voorzien van bankjes.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.