10 maart 2023

Waterschapsverkiezingen 2023

Marja van der Tas is de CDA lijsttrekker voor het waterschap Vallei en Veluwe en komt uit Heerde.
De 21 e eeuw stelt ons voor grote vraagstukken hoe om te gaan met klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling. De energietransitie, transitie in de landbouw en de grote woningbouwopgave in het huidig tijdsgewricht brengen voor waterschappen grote verantwoordelijkheden met zich mee. Werken ter voorkoming van wateroverlast, watertekort en verdroging en een goede kwaliteit van ons oppervlakte-en grondwater vraagt de nodige inspanningen.

De druk op de ruimte is groot. Meer dan ooit hebben we elkaar nodig om samen verstandige keuzes te maken.

Waterschap Vallei & Veluwe werkt in 37 gemeenten in de Provincies Utrecht en Gelderland. In de afgelopen periode zijn de Blauwe Omgevingsvisie lange termijnplan 2050 en het Blauwe Omgevingsprogramma (voor de periode 2022-2027) vastgesteld.

Het CDA nodigt u als kiezer van harte uit kennis te nemen van ons verkiezingsprogramma. Met uw steun kunnen we ook in de komende bestuursperiode werk maken van water vanuit rentmeesterschap, solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid en publieke gerechtigheid (betrouwbare overheid).

 

De 6 speerpunten van het CDA waterschap Vallei en Veluwe
Het CDA staat voor het bij elkaar brengen van verschillende partijen om samen tot een werkbare en duurzame balans tussen water, natuur en landbouw te komen. Kortom, een gezonde leefomgeving, vitaal platteland en een duurzame toekomst voor iedereen.

  1. Het CDA zorgt voor sterke dijken en waterkeringen voor onze veiligheid.
  2. Het CDA staat voor droge voeten waar het moet en water opslaan waar het kan.
  3. Het CDA zet met haar waterbeheer in op een aantrekkelijke leefomgeving waar het goed wonen, werken en recreëren is. Schoon en veilig zwem-, vis- en vaarwater dragen bij aan plekken waar u zorgeloos kunt genieten van de natuur.
  4. Het CDA investeert in het behouden en versterken van de biodiversiteit.
  5. Het CDA draagt vol ambitie bij aan klimaatopgaven, onder meer door het stimuleren van groene daken en afkoppelen van regenwater.
  6. Dit alles heeft een prijskaartje. Het CDA vindt dat de waterschapslasten betaalbaar moeten blijven

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.