Wonen

06 Bouw, bouw, bouw voor jongeren, gezinnen en senioren. Ook in Wapenveld, Veessen en Vorchten.

Het CDA wil meer inzetten op uitbreiding, omdat we zien dat inbreiding vaak langlopende procedures zijn die gepaard gaan met veel problematiek. Denk daarbij aan het kwalitatief goed inpassen van een plan, parkeerproblemen, ontevreden buren etc. Daarnaast is er bij inbreiding bijna altijd sprake van appartementen in plaats van grondgebonden woningen. Het CDA wil graag de leefbaarheid van de kernen borgen en het spaarzame groen in stand houden. 
Uitbreiding willen we mogelijk maken aan de zuidkant van Heerde en de oostkant van Wapenveld. We willen dat er een inventarisatie plaats gaat vinden voor toekomstige uitleglocaties waar eventueel gebouwd kan gaan worden. Ook in de dorpen Veessen en Vorchten willen we uitbreiden met woningen die passen bij de schaal en karakter van deze kernen. Wij zijn positief over het omvormen van vrijkomende agrarische bebouwing ten gunste van woningbouw. 

De bouwproductie van de afgelopen 4 jaar is aanzienlijk, maar nog altijd lager dan de vraag. We willen dan ook een directe impuls waarbij uitgangspunt voor onze bouwopgave een goede mix is tussen het lage, midden en dure segment. Nieuw te bouwen woningen moeten voorzien in verschillende behoeftes. Enerzijds willen we de doorstroom op gang brengen, anderzijds willen we betaalbaar bouwen voor starters en jonge gezinnen zowel in de koop- en huursector.

Wij zijn voorstander van het toepassen van instrumenten om woningaanschaf betaalbaar te houden. We streven naar voldoende aanbod zodat onze jongeren in de eigen gemeente een woning kunnen vinden. Wij stellen voor om te laten onderzoeken of sociale huur en koopwoningen onder een vooraf vastgestelde prijs met voorrang aan inwoners kan worden aangeboden.

Wij zien graag dat de woonagenda geactualiseerd wordt waarbij er meer nadruk op jonge gezinnen en het middensegment komt te liggen. Met het oog op toekomstige ontwikkelingen zijn we voorstander van een duidelijke visie op woonzorg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.