07 november 2023

Begrotingsbespreking: blij met vooruitziende blik college en sluitende begroting!

Hieronder leest u de bijdrage van Ruud Krabbenborg namens de CDA fractie aan de begrotingsbespreking:

Ik kan eigenlijk heel kort zijn door het citeren van een klein stukje tekst uit de programmabegroting;
“Oost Gelre staat er financieel gezond en stabiel voor en we hebben de ambitie om dit zo te behouden.” Als elk jaar weer blijkt dat we met de definitieve jaarrekening er maar 1-2% naast zitten tov de begroting dan kunnen wij als CDA fractie niet anders concluderen dat we het gewoon goed doen. Dank en complimenten naar het college en de ambtenaren voor deze consistente en positieve begroting!

Het speciale van deze begroting vinden wij, dat het college vooraf gezocht heeft naar waar er lucht in de begroting zat. Ook hebben wij als CDA fractie de begrotings infoavond als zeer prettig ervaren waardoor veel technische vragen door ons als raad niet meer gesteld hoefden te worden.

Natuurlijk zijn er elk jaar uiteindelijk weer mee- en tegenvallers en zijn we enorm afhankelijk van wat de landelijke overheid ons meer of minder toebedeeld via de algemene uitkering.
Zo zien we ook elk jaar weer dat niet alle ambities en plannen uit de begroting daadwerkelijk en of tijdig uitgevoerd kunnen worden. Echter het stabiele financiële beleid van het huidige en het vorige college werpt wederom zichtbaar zijn vruchten af.

Eén van de speerpunten in het coalitieprogramma was en is bouwen/bouwen/bouwen. Als we zien wat er de laatste tijd allemaal aan projecten worden uitgerold zijn wij er van overtuigd dat we de 1265 extra woningen in OG erbij in 2030 gaan halen. Een straatje erbij in elke kern of wijk geldt hierbij zeker ook voor Oost Gelre.

Zoals we allemaal hebben kunnen zien gaat ruim 50% van onze totale begroting 2024 van 81 miljoen naar het programma welzijn. We mogen ons prijzen met het naoberschap en de vele vrijwilligers en mantelzorgers in onze gemeente. Zij versterken de sociale cohesie en leveren minder zorgkosten op. We hebben het als CDA-fractie al vaker gezegd: onze vrijwilligers en mantelzorgers verdienen een groot compliment.  Komende vrijdagavond organiseert de gemeente een ‘Dankjewel’-avond bij Erve Kost, voor alle mantelzorgers, en dat hebben zij dik verdiend!

We mogen ons ook prijzen met dit college met vooruitziende wethouders, die tegenvallers in vnl. het sociaal domein aan zagen komen. Sommige buurtgemeenten hebben dat anders aangepakt door het voordeel lump sump op voorhand alvast in te boeken waar ze nu het forse tekort moeten afboeken en moeten bezuinigen op oa het verenigingsleven. College bedankt dat u ons als raad  op voorhand mee heeft genomen en nog steeds meeneemt in de ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

Kortom als CDA fractie zijn wij zeer tevreden met een sluitende begroting voor 2024 en verder ook zeer te spreken over het feit dat de we de OZB voor 2024 alleen maar trendmatig hoeven te verhogen met 2%. 

Steeds meer inwoners van Oost Gelre hebben ook moeite om eind van de maand de eindjes nog aan elkaar te knopen. Naar onze mening staat hier primair de landelijke overheid voor aan de lat. Toch hebben wij als CDA fractie overwogen om een motie in te dienen over de besteding van de overtollige gelden energietoeslag 2022 groot zo’n € 400k. Echter door de heldere memo van de wethouder van 27 oktober jl. hebben we hier vandaag vanaf gezien, aangezien er in december een raadsvoorstel komt over hoe deze gelden te besteden. Daarover later dus meer waar wij op voorhand al wel willen pleiten om deze gelden beschikbaar te houden voor de doelgroep en niet door te zetten naar de algemene reserves.

Resumé de CDA fractie is blij met de conservatieve maar ook stabiele lijn die het college heeft ingezet en heeft geleid tot deze positieve begroting. De meerjarenbegroting is ook positief muv het ravijnjaar 2026, maar goed we gaan er vanuit dat de landelijke overheid na 22 november inziet dat er ook daadwerkelijk wat moet gaan gebeuren want dit ravijnjaar treft alle gemeentes in Nederland.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.