08 februari 2018

Motie CDA

Een motie van het CDA, dinsdagavond 6 februari aangenomen door de gemeenteraad van Oost Gelre, geeft een nieuwe wending aan de procedure van de nieuwvestiging van twee intensieve veehouderijen in Harreveld. Door deze motie wordt de huidige procedure voorlopig stopgezet, aldus wethouder van Uem: "We geven als college uitvoering aan de motie van de raad. Daarmee is de procedure om op basis van de afgeronde onderzoeken een besluit te nemen over de nieuwvestigingen opgeschort.

De procedure voor de nieuwvestigingen aan de Schurinkweg en Kroosdijk in Harreveld loopt al vanaf 2011. Op zich is de vestiging van nieuwe bedrijven voor intensieve veehouderij al enige tijd niet meer mogelijk in Oost Gelre. Maar deze twee bedrijven in Harreveld zijn al in 2011 met de procedure begonnen. Daardoor kunnen ze gebruik maken van het provinciaal overgangsrecht.

Wijzigingsbevoegdheid
In het huidige bestemmingsplan is vastgelegd dat het college op basis van haar wijzigingsbevoegdheid een besluit kan nemen over de nieuwvestigingen. Wethouder van Uem hierover: "De motie die door de raad is aangenomen roept op de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan te verwijderen. In dat geval zou het college niet langer bevoegd zijn om over de nieuwvestiging te besluiten." Dat betekent dat een nieuw bestemmingsplan moet worden gemaakt volgens de procedure die daar voor geldt.

Voorbereidingsbesluit
De procedure voor het bestemmingsplan neemt de nodige tijd in beslag. Daarom wordt in de eerstvolgende raadsvergadering in maart een voorbereidingsbesluit aan de raad voorgelegd. Dit besluit houdt in dat er tot het moment van besluitvorming over het bestemmingsplan geen ontwikkelingen meer mogen plaatsvinden met betrekking tot de nieuwvestigingen, aldus wethouder van Uem: "Dat betekent dat we de procedure op dit moment stop zetten en geen besluiten nemen over de nieuwvestigingen."

College blijft in gesprek
De motie roept ook op om te onderzoeken of de betreffende percelen van de nieuwvestigingen een andere bestemming kunnen krijgen. En of er alternatieve locaties zijn voor her-invulling. "Wij zullen met de betrokken partijen in gesprek gaan en uitvoering geven aan de motie van de raad. We hebben de twee bedrijven inmiddels geïnformeerd over deze motie en over de stappen die we nu gaan zetten."

Informatie
De motie is in te zien via de www.oostgelre.nl onder het kopje Bestuur en Organisatie > Vergaderingen raadscommissies > klikken op de link 'raadsinformatiesysteem. Daar zijn ook de beelden van de raadsvergadering terug te zien.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.