18 augustus 2023

Woningbouw en leefbaarheid

De gemeente Oost Gelre kende afgelopen weekeinde naast haar eigen 30.000 inwoners ongeveer 32.000 camping bezoekers op de Zwarte Cross. Stel je voor dat we deze tijdelijke bezoekers allemaal permanent zouden mogen huisvesten in Oost Gelre, dan viel er vast veel te nøhlen. 

In de laatste raadsvergadering voor het zomer reces werd de woonvisie 2023-2027 behandeld en unaniem vastgesteld. De opgave voor Oost Gelre houdt in dat we minimaal 895 woningen moeten bouwen tot 2027. De ambitie van Oost Gelre is echter nog wat groter want we willen maar liefst 1265 woningen realiseren. Sla de Elna of Groenlo gids open, wekelijks worden er nu nieuwbouwplannen aangekondigd. Voor eind van dit jaar liggen er bestemmingsplannen ter inzage voor alleen al meer dan 200 nieuwe woningen in Oost Gelre. Woningen voor starters, senioren en “scheefwoners” en zowel koop als (sociale) huur.

De afgelopen 20 jaar hebben wij ons als CDA fractie altijd ingezet voor de woningbouw en daarmee de leefbaarheid in héél Oost Gelre. Andere partijen gingen mee in het krimp denken, wij niet. Wij hebben er altijd geloof in gehad dat bouwen in Groenlo en Lichtenvoorde, maar met name ook in de kleine kernen en het buitengebied keihard nodig is om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau overeind te houden en een nieuwe impuls te geven. Daarnaast hebben we ons keihard ingezet voor het behoud van het basisonderwijs in alle kernen. Bouwen voor onze jeugd en senioren, het behoud van onderwijs en leefbaarheid gaan hand in hand. 

We zullen ons dan ook blijvend inzetten voor:

• Specifiek kleine kernenbeleid, gericht op leefbaarheid, verenigingsleven en multifunctionele accommodaties 

• Lagere grondprijzen in de kleine kernen

• Een ruim woningsplitsingsbeleid om ook in het buitengebied mooi en betaalbaar te kunnen blijven wonen

• Een ruimhartig functieveranderingsbeleid en Rood voor Rood beleid in het buitengebied

• Woondroebelbeleid en 

• Last but not least, in samenwerking met alle Dorpsbelangenorganisaties (Dbo’s) de continuering van de gezamenlijke leefbaarheidsvisie en de ruimtelijke verkenning voor alle Kleinen Kernen, waaruit al heel veel mooie bouwlocaties zijn voortgekomen.

Wij hebben daarmee gezorgd dat de kleine kernen en het buitengebied weer bovenaan de politieke agenda zijn gekomen. Het resultaat hebben we gezien en zien we nog steeds. In álle kernen wordt nu gebouwd. En het college is met de dbo’s bezig aan een update van de verkenning om een nieuwe bouwstroom van opnieuw 100-150 woningen in gang te zetten. De kleine kernen en het buitengebied verdienen dan ook een speciale plek in deze woonvisie. Zij kunnen blijvend op het CDA rekenen. Volgende keer meer over de kernen Groenlo en Lichtenvoorde.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.