05 februari 2022

8 redenen waarom Westervoort zelfstandig moet blijven!

Team CDA Westervoort is er van overtuigd dat de gemeente Westervoort zelfstandig moet blijven. Voorwaarde is wel een optimaal werkende ambtelijk organisatie. Er is vertrouwen dat aan die voorwaarde uiterlijk in 2024 kan worden voldaan. 2024 is ook het jaar waarin de ambtelijke fusie geëvalueerd wordt. Er zijn vele onderzoeken gedaan naar de voor- en nadelen van zelfstandigheid. Die zijn door Team CDA Westervoort bestudeerd. Team CDA Westervoort ziet bevestiging van zijn opvatting om zelfstandig te blijven in de bedoelde onderzoeken. 

De redenen om zelfstandig te blijven zijn voor Team CDA Westervoort:

  1. Zelfstandigheid is de beste garantie dat we onze eigen identiteit, cultuur en onderlinge verbondenheid (die onder meer vorm krijgen in onze vele verenigingen) te kunnen behouden.
  2. Zelfstandigheid geeft ons de mogelijkheid om zelf te bepalen waar, wat, hoe en voor wie we bouwen en om zo de woningnood onder Westervoortse jongeren en ouderen te bestrijden.
  3. Zelfstandigheid geeft ons de mogelijkheid om zelf te besluiten waaraan we de beschikbare gelden besteden: aan inwoners die onze steun nodig hebben, aan jongerenwerk om escaleren van problemen van en onder jongeren te voorkomen, aan ouderenwerk om ouderen uit hun isolement te trekken.
  4. Zelfstandigheid geeft ons de beste garanties om er voor te zorgen dat onze verenigingen blijven bestaan en de sociale verbondenheid intact blijft.
  5. Zelfstandigheid biedt betere garanties voor versterking van de democratie, meer betrokkenheid van inwoners bij lokale politiek en besluitvorming en hogere opkomst bij verkiezingen. En meer tevredenheid bij inwoners over de gemeente. 
  6. Zelfstandigheid geeft de garantie dat het in het politieke debat gaat om de belangen van de inwoners in plaats van dat -zoals bij fusies- de dorpsbelangen het debat overheersen. 
  7. Herindeling geeft geen garantie dat de uitgaven omlaag gaan. Daarvan is geen enkel bewijs. Er is tevens geen enkele garantie dat de dienstververlening aan inwoners beter wordt bij een fusie; ook daarvan is geen bewijs.
  8. Herindeling biedt geen garantie tot versterking van de creativiteit in een ambtelijke organisatie; integendeel, een grotere organisatie betekent versnippering van taken, stroperigheid in besluitvorming, parafencultuur, geen zicht op wat inwoners werkelijk nodig hebben, grotere afstand tussen management en werkvloer.

Team CDA Westervoort meent dat samenwerking, waaronder de samenwerking in één ambtelijke organisatie met Duiven een goed alternatief is voor een herindeling en waarmee de bestuurlijke zelfstandigheid van Westervoort kan worden gecontinueerd. De literatuur beschrijft een groot aantal voordelen van ambtelijke fusie, waarvan volgens ons de belangrijkste wel is verbetering van de bestuurskracht, zonder dat sprake is van toename van de afstand tussen inwoners en bestuur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.