03 juli 2018

Algemene beschouwingen (voorjaarsnota)

 

Voorzitter,

De inbreng bij de algemene beschouwingen zal dit jaar bestaan uit een korte inleiding, het bespreken van 4 speerpunten uit de diverse programma’s en een korte samenvatting.

Voorzitter,

Wanneer een politieke partij haar verkiezingsprogramma schrijft, is dit eigenlijk een vorm van de algemene beschouwing voor de komende 4 jaar. Waar sta je als partij voor en welke (speer)punten wil je ook verwezenlijken mocht je in de coalitie komen. Het CDA ziet in de voorjaarsnota veel herkenbare speerpunten en aandachtspunten uit haar verkiezingsprogramma c.q. coalitieakkoord terug.

In willekeurige volgorde noem ik er een aantal, waarbij we de aandacht voor een vitale gemeente zien als rode draad door de programma’s:

Passende woningbouw voor Westervoortse jongeren en ouderen.

Verder uitwerken van de economische visie met daarbij ook aandacht voor de steeds verder toenemende leegstand in winkelcentrum de Wyborgh maar ook op het Ambacht en elders in de gemeente.

Een gevarieerd winkelaanbod en passende woningbouw ook in het duurdere segment vergroot de aantrekkelijkheid van onze gemeente.

Ook de aandacht die er is voor ondermijning, is belangrijk om oneerlijke concurrentie en andere negatieve neveneffecten hiervan te voorkomen.

Een veilig Westervoort draagt ook bij aan een vitaal Westervoort. Uitbreiding van buurtpreventie is hierbij belangrijk. De extra BOA kan ook een bijdrage leveren.

Ook een goed leefklimaat draagt bij aan een vitaal Westervoort. Veel groen en biodiversiteit zijn hiervoor belangrijke factoren.

Een goed functionerende zorgsector van professionals, daar zijn we trots op.

Inventarisatie van de echte problemen in de zorg zal volgens het CDA ook weer bijdragen aan een vitaal Westervoort.

Inwoners die ondanks alle goede bedoelingen of door omstandigheden niet mee kunnen komen, moeten wij een goed vangnet blijven bieden. Een ruimhartig armoedebeleid is belangrijk voor het CDA.

Voorzitter,

Het CDA wil nu overgaan naar de speerpunten per programma.

Programma 1 Bestuur:

Actief burgerschap:

Zoals u weet heeft het CDA in nauwe samenspraak met betrokken inwoners het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen geschreven. Actief burgerschap is dus voor ons niet zomaar een kreet, geen oude wijn in nieuwe zakken maar het belangrijkste item uit het programma Bestuur wat ons betreft.

Actief betrekken van inwoners is makkelijker gezegd dan gedaan. Zitten inwoners er wel op te wachten? “Ze doen toch maar wat ze willen”, horen we allemaal regelmatig. Komen de verwachtingen die inwoners hebben wel overeen met die van ons? Hoe kunnen we zorgen dat de inbreng van inwoners werkelijk als waardevol ervaren wordt door hen? En hoe laten we zien of en op welke wijze hun inbreng daadwerkelijk wordt meegenomen in de maatregelen en het beleid van de gemeente?

Dit lijkt ons een belangrijk onderdeel om mensen actief te krijgen en te houden.

Het CDA wil graag met de raad leren hoe dit al gaat in de praktijk bij andere gemeenten. Ook met het oog op de nieuwe omgevingswet waar onze inwoners een actieve rol bij de inspraak krijgen, is het belangrijk om als raad zelf ook goed na te denken hoe wij actief burgerschap in gaan vullen.

Wij zien in eigen dorp bij het project in de wijk Mosterdhof een uitgelezen kans om te oefenen met actief burgerschap. Dit kunnen we combineren met het implementeren van de Omgevingswet wat betreft het deel burgerinspraak. In het kader van die Omgevingswet krijgen gemeenten namelijk de opdracht om nog meer dan voorheen burgers bij nieuwe plannen te betrekken. Al doende moeten gemeenten uitvinden op welke manier ze daar het beste invulling aan kunnen geven en het voorgenomen revitalisatieproject van de wijk Mosterdhof biedt prima mogelijkheden om daar in de praktijk meer ervaring mee op te doen.

Programma 2 Maatschappij:

De tekorten in het sociaal domein zijn er niet alleen in onze gemeente, zo kunnen wij overal lezen en horen. Ook andere gemeenten kampen daarmee. Om deze tekorten terug te dringen zijn stevige besluiten nodig, het gaat immers om nogal wat geld, en we moeten ons realiseren, dat daarbij de belangen van een deel van onze inwoners, te weten zij die zijn aangewezen op onze zorg, direct worden geraakt.

De rode draad bij het maken van de keuzes in het sociale domein is wat ons betreft compassie met de inwoners van Westervoort voor wie het gebruik van een voorziening of dienst of ondersteuning vanuit de instrumenten van het sociaal domein noodzakelijk is en niet mogelijk via een andere vorm van voorziening of ondersteuning.

Het CDA laat deze groep niet in de kou staan.

Desalniettemin zullen er besluiten genomen moeten worden en wel zo snel mogelijk om het verder oplopen van de tekorten te voorkomen.

Het CDA Westervoort roept het college dan ook op om zo snel mogelijk met voorstellen te komen en geeft daarbij het advies om hierover ook het overleg te zoeken met omliggende gemeenten. We zitten op dit punt immers allemaal in hetzelfde schuitje.

Preventie is een mogelijkheid om de kosten omlaag te brengen. In het coalitieakkoord wordt aan dit onderwerp duidelijk aandacht geschonken.

We moeten met elkaar slimmer gaan werken en de werkbudgetten daar in gaan zetten waar de kans op voorkoming van dure specialistische zorg het grootst is.

Nog meer gaan investeren op algemene voorzieningen die met name op het gebied van de Jeugdzorg kunnen bijdragen aan het nu exponentieel toenemend gebruik van (dure) maatwerkprojecten. 

De transformatie in de zorg is dan ook een belangrijk aandachtspunt de komende jaren.

Binnen het programma Maatschappij valt ook het onderdeel werk.

Wij ondersteunen de richting die de RSD [Regionale Sociale Dienst] aangeeft. Mensen naar werk helpen is een belangrijke opgave voor nu maar ook naar de toekomst toe. De RSD heeft een zeer positieve prognose aan de raad gepresenteerd en het CDA hoopt dat dit ook gaat lukken. Tegelijkertijd zal het CDA ook kritisch het proces blijven volgen en controleren omdat de RSD nu met mensen gaat werken die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Dit is een belangrijk punt en wij zouden dan ook graag elk kwartaal via een korte rapportage vanuit de RSD op de hoogte worden gesteld van de resultaten van de nieuwe op re-integratie gerichte activiteiten van de RSD.

Programma 3: Omgeving

Het onderwerp Circulaire economie is voor het CDA een belangrijk thema.

Hiervoor wordt van het college visie gevraagd.

Binnenkort komt het onderwerp Klimaatbeleidsplan op de agenda van de raad. Het CDA verwacht dat in de deelplannen duidelijke doelen beschreven worden, met het daarbij horende tijdpad, instrumenten en benodigde middelen.

De plannen moeten afgestemd zijn met de Klimaatwet, die een dezer dagen in de 2e kamer is gepresenteerd.

We moeten ons daarbij realiseren dat we niet weg kunnen duiken voor de zaken die noodzakelijkerwijs zullen moeten gebeuren en die ongetwijfeld zullen ingrijpen op ons woon- werk en leefklimaat. Want: het gaat hier niet om ons, maar om onze kinderen en kleinkinderen. Natuurlijk zullen we scherp naar onze belangen moeten blijven kijken en de maatregelen van omliggende gemeenten toetsen aan wat wij van belang achten voor ons woon-, werk-, en leefklimaat en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Wij zitten tenslotte ingeklemd tussen omliggende gemeenten en zullen alert moeten zijn op ontwikkelingen aan de grenzen van die omliggende gemeenten. Maar anderzijds zullen we ook onze verantwoordelijkheid hierin moeten nemen.

Circulaire economie gaat niet alleen over de mate van CO2 uitstoot, maar ook over Grondstoftransitie.

Het CDA stelt vast dat het huidige afvalbeleid in Westervoort, ondanks alle goede initiatieven de laatste tijd, stagneert. We zullen alles op alles moeten zetten om de doelen van 2020 te halen. Als we de grote doelstelling in 2050 willen halen: 0 kg restafval per inwoner, dan zal er veel meer moeten gebeuren.

Het CDA vraag het college dringend om uiterlijk in 2019 met een nieuwe Afvalvisie te komen, welke veel verder reikt dan 4 jaar.

Al eerder opperde het CDA het idee voor een Westervoortse afvaldag. Tot u toe is deze er nog niet gekomen. Misschien dat het mogelijk is om het breder te trekken en zo een jaarlijkse dag van de duurzaamheid te organiseren We roepen de andere fracties op dit idee te steunen zodat het ook gerealiseerd gaat worden.

We hebben via de krant en de portefeuillehouder vernomen, dat Natuurmonumenten mogelijk de nieuwe eigenaar wordt van de voormalige stortplaats IJsseldijk. Mocht dit inderdaad het geval zijn dan is het CDA voorstander om een gesprek aan te gaan over de mogelijkheid van ontginnen van de stortplaats.

Het ontginnen past naadloos in het item grondstoftransitie. In België bijvoorbeeld is het al wettelijk verplicht, dat alle voormalige stortplaatsen, ontgonnen worden.

Blijft de situatie, zoals die is, dan zal eeuwigdurend verontreinigd grondwater zich mengen met de IJssel.

Ook Klimaatadaptatie is voor Westervoort een belangrijk onderwerp.

In het collegeakkoord staat vermeld dat er een stresstest zal worden uitgevoerd. Ondertussen kan de burger in Westervoort ook een bijdrage leveren. Het onderwerp ontstenen van tuinen is door het CDA al jaren geleden benoemd. Helaas gaat in Westervoort de verstening nog steeds door.

Wij vragen het college om samen met de woningbouwverenigingen dit onderwerp hoog op de agenda te zetten. En middels een goede campagne dit onderwerp de aandacht te geven die het verdient.

Resumé:

CDA Westervoort wil komend jaar een stap zetten om inwoners actief bij zaken te betrekken.

Tekorten in het sociaal domein zullen snel in beeld gebracht moeten worden en aan oplossingen gewerkt moeten worden. Waarbij er compassie is met inwoners voor wie het gebruik van een voorziening of dienst of ondersteuning vanuit de instrumenten van het sociaal domein noodzakelijk is. Het CDA laat deze groep niet in de kou staan.

Werken is goed voor iedereen. We hopen dat de RSD ook de inwoner met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt aan werk kan helpen.

Circulaire economie is veelomvattend begrip. De tijd is rijp om stappen te ondernemen.

Voorzitter,

In de commissie hebben wij opmerkingen gemaakt over het gevraagde budget van 50.000 voor de bestrijding van de Japanse Duizendknoop en de Russische Bereklauw.

Aanvullend heeft het CDA daar een technische vraag over gesteld.

De beantwoording roept nieuwe vragen op.

Er is bijvoorbeeld nog geen duidelijkheid of de provincie bereid is een duit in het zakje te doen.

Daarnaast vragen we ons gezien de omvang van het probleem af of Westervoort de bestrijding zelf op moet pakken of dat dit intergemeentelijk/provinciaal voordeliger opgepakt kan worden?

Voorzitter, wij vragen het college om bovenstaande vragen opmerkingen op te pakken en uit te werken zodat wij bij de begroting ja kunnen zeggen tegen een onderbouwd plan.

Wij hebben ingeschat dat hier geen amendement voor nodig is maar indien gewenst kunnen we deze alsnog indienen.

Voorzitter, ik rond mijn eerste termijn af en wil u en de leden van het College en de raad danken voor uw aandacht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.