14 november 2019

CDA bijdrage begroting 2020

 

Voorzitter, tijdens de commissievergadering hebben wij al uitvoerig stil gestaan bij de begroting 2020 en de meerjarenbegroting. Samenvattend waren onze belangrijkste punten:

  1. Blij met de verwerking van de bij de voorjaarsnota ingebrachte wensen en amendementen

  2. Verder doorontwikkeling van effect- en prestatie-indicatoren waarbij het met name moet gaan om ambitie om concreet vastgestelde doelen te behalen. Daarbij moet wat ons betreft nu de organisatie 1Stroom het voortouw gaan nemen.

  3. De zorgen over het functioneren van de organisatie 1 Stroom. We willen er niet op vooruitlopen, maar er desalniettemin op wijzen dat de evaluatie van den ambtelijke fusie eind 2020 zal plaats vinden.

  4. En: de ontwikkeling van de lastendruk per huishouden, onder meer door de stijging van de afvalstoffenheffing.

Voorzitter, 

Dit laatste punt vormt een bruggetje naar het andere thema dat ons allen bijzonder bezig houdt; de tekorten binnen de jaarrekening 2019 resp. het verwachtte tekort voor dit jaar van 2,3 miljoen. Wij dringen er op aan, dat we zo snel mogelijk inzicht krijgen in de aard en omvang van de afzonderlijke overschrijdingen: waar zitten de overschrijdingen precies en zijn die incidenteel of structureel. Overigens en dus terzijde, vinden wij dit ook een belangrijk punt tegen de door anderen gewenste ontschotting van de uitgaven. Het hier bedoelde overzicht is ook toegezegd door het college.  

Daarop vooruitlopend: wij hebben niet de verwachting dat het tekort zich alleen over 2019 uitstrekt. Ook in 2020 en misschien ook in de daarop volgende jaren, zullen we te maken krijgen met overschrijdingen in de domeinen waarin nu ook al tekorten zijn. En dus net als in andere naburige gemeenten zullen we dan mogelijk flink moeten bezuinigen en besluiten daarover kunnen niet lang worden uitgesteld wat ons betreft. In Q1 van 2020 zien we dan ook graag voorstellen op dat punt, maar dan wel graag met een flinke lijst van bezuinigingsmogelijkheden, zodat we ook wat te kiezen hebben.  En, voorzitter, wij zouden daarbij graag de bevolking en het maatschappelijk middenveld willen betrekken, zodat er ook brede steun kan worden gevonden voor pijnlijke maatregelen die we mogelijk zullen moeten nemen. Dat alles (inzichten verschaffen, keuzemogelijkheden in kaart brengen, participatie met bevolking en andere stakeholders) kost tijd en tijd hebben we eigenlijk niet, want daarmee lopen tekorten mogelijk verder op. Voor dit onderwerp geldt dan ook wat ons betreft: alle hens aan dek voor 1Stroom, het College en de Raad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.