21 februari 2022

CDA Westervoort: meldpunt noodzakelijk voor klachten m.b.t. de windturbines op de Koningspleij

Het CDA Westervoort vindt dat er een meldpunt voor klachten vanuit Westervoort geopend moet worden. Want hoewel het CDA Westervoort volledig achter de klimaatakkoorden staat, welke de laatste jaren zowel internationaal als nationaal zijn afgesloten, heeft de  Westervoortse CDA-fractie al in 2012 zijn zorgen uitgesproken over de plaatsing van de windmolens op de Koningspleij. Nu de windturbines, op korte afstand van de wijk Mosterdhof, zijn opgebouwd, is deze zorg bewaarheid geworden. Het CDA Westervoort wordt door veel inwoners aangesproken over de zichtkwaliteit in Westervoort, die naar de mening van veel inwoners enorm verslechterd is: “het lijkt of de turbines in Westervoort zelf staan”. En: ”we moeten maar afwachten of er verdere overlast zal plaatsvinden als de windturbines eenmaal in gebruik zijn”.

Huidige status
Het College van B&W van de gemeente Westervoort heeft in december 2021 een brief naar het College van B&W van Arnhem gestuurd om haar bezorgdheid uit te spreken over mogelijke  gezondheidseffecten voor haar inwoners als de windturbines in gebruik zijn genomen. Nieuwe bevindingen duiden erop, dat ook al voldoet het plan op de Koningspleij aan de indertijd geldende wettelijke eisen- er toch overlast voor omwonenden kan plaatsvinden. Letterlijk vraagt het College van Westervoort of Arnhem bereid is de mogelijke schadelijke effecten te monitoren en indien noodzakelijk actie te ondernemen en handhavend op te treden. Arnhem geeft aan dat de Omgevingsdienst Arnhem - Nijmegen (ODRA) de aangewezen partij is om klachten in te dienen en te handhaven.

Geschiedenis
In oktober 2011 maakt de gemeente Arnhem het voornemen bekend om windturbines op de Koningspleij te plaatsen. Na deze bekendmaking heeft het CDA Westervoort in de gemeenteraad het initiatief genomen om een brief te schrijven naar de Arnhemse gemeenteraad om haar zorgen uit te spreken over dit voornemen. In 2017 werd door Arnhem de vergunning voor het plaatsen van windturbines ter inzage gelegd. In tussen tijd heeft het CDA niet stil gezeten. Het CDA Westervoort is samen met de wijkraad MSW opgetrokken als het gaat om: bijwonen bijeenkomsten , waarbij duidelijk gemaakt is tegen de windturbines te zijn, de pers diverse malen bezocht en daar ons standpunt duidelijk gemaakt. De bezwaren in 2017 van CDA Westervoort tegen de plaatsing kunnen als volgt samengevat worden: geen inspraak inwoners Westervoort plaatsgevonden – slechtere zichtkwaliteit – geluids- en slagschaduwoverlast – capaciteit molens (3,6% van het energieverbruik van Arnhem) en de daarbij horende overlast staat niet in verhouding van genoemde bijdrage aan het energieverbruik van Arnhem – Arnhem heeft nagelaten om goed te kijken naar alternatieven.

We hebben gelijk, maar krijgen het niet
Naar aanleiding van de gang van zaken hebben de wijkraad MSW – de Vogelwerkgroep Arnhem e.o. en de gemeente Westervoort zienswijzen ingediend tegen het besluit tot plaatsing van de windmolens en, na onbevredigende reactie vanuit de gemeente Arnhem, beroep aangetekend bij de Raad van State. Na een lange slepende procedure heeft de Raad van State uitspraak gedaan: “gemeente Westervoort u heeft gelijk, maar het gelijk reikt niet zover dat u gelijk krijgt”. De overige beroepen werden afgewezen. Arnhem kon starten met de bouw van de windmolens op de Koningspleij.

Hoe verder…?
Er komen steeds meer geluiden uit binnen - en buitenland (rapporten RIVM-TNO- Leids Universitair Centrum) dat er sprake kan zijn van een zgn. windmolensyndroom, ook al voldoen de windmolens aan de normen, die van toepassing waren bij de vergunning afgifte. Onder het syndroom kan vallen: overlast van slagschaduw – lichtschittering - geluidsoverlast - laag frequent geluid – nachtverlichting -verstoring van de natuur en horizonvervuiling. Uit genoemde onderzoeken blijkt dat dit kan leiden tot slaapverstoring, stress, geheugen- en concentratieverlies en psychische klachten. Om eventuele klachten uit Westervoort inzichtelijk te maken vindt het CDA Westervoort, de wijkraad MSW overigens ook, dat een meldpunt voor klachten moet worden geopend. Het CDA Westervoort heeft het College van B&W van Westervoort gevraagd hoe dit te organiseren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.