14 februari 2022

Gemeenteraadsverkiezingen: op de hoogte met raadslid Koos Kielman

Koos Kielman is inmiddels 8 jaar raadslid in Westervoort. Hij vertelt in deze blog graag over de gemeenteraad, zodat u helemaal op de hoogte bent voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart.

Wat is een gemeenteraad?
De gemeenteraad is de ‘tweede kamer’ van een gemeente. En het college, bestaande uit burgemeester en wethouders, zijn als de 'ministers'. De gemeenteraad is feitelijk de baas, en wij controleren of het college het afgesproken beleid goed uitvoert. Onze instrumenten om zelf als raad invloed uit te oefenen op die plannen, zijn moties en amendementen. Bij een motie verzoeken of dragen wij een wethouder of het hele college op om iets te doen. Een amendement is een wijziging of aanvulling op een plan van het college om dat nog beter te maken. Dat maakt het werk ook interessant, want moties en amendementen komen in bijna elke raadsvergadering wel voor. Ik vind dat wij in Westervoort een sterke raad hebben! Die slagvaardig is en op inhoud discussieert. Wij hebben bijvoorbeeld samen met de wethouder en de ambtelijke organisatie, na besluit van de raad, in een speciale werkgroep de problemen in het sociaal domein aangepakt en de situatie kunnen omdraaien.

Hoe werkt een gemeenteraad?
De gemeenteraad controleert dus het college. Dit gebeurt vooral via vergaderingen. Er zijn commissievergaderingen, raadsvergaderingen en twee voorbereidende vergaderingen, die ongeveer elke zes weken plaatsvinden. In de voorbereidende vergadgeringen vinden de eerste discussies plaats over onderwerpen waarover later in de gemeenteraadsvergadering besluiten genomen worden. Bijvoorbeeld over de zorg, minimabeleid, huizen en groen. In commissievergaderingen kun je alvast peilen hoe elke partij denkt over een bepaald onderwerp. Zijn we het allemaal met elkaar eens, dan wordt het een hamerstuk. Anders gaan we verder discussiëren in de volgende raadsvergadering. En in de raadsvergadering worden de werkelijke besluiten genomen en vinden meestal twee weken na de commissievergaderingen plaats, zodat de fracties zelf nog een keer over discussiestukken kunnen nadenken. 

Wie zitten er in een gemeenteraad?
In de Westervoortse gemeenteraad zitten 6 fracties. Een fractie bestaat uit gemeenteraadsleden en fractieassistenten van een politieke partij, Ieder lid is gelijk en kan vrij mee discussiëren en meebeslissen over de voorstellen. De fractieleden van CDA Westervoort delen de partij-idealen, maar ieder lid is ook verschillend van karakter en heeft andere expertises. Daarom zijn discussies regelmatig levendig, maar komen we uiteindelijk wel tot een gezamenlijk standpunt. Wij beslissen over voorstellen, of wij akkoord gaan, wie voor een bepaald voorstel woordvoerder is en of er moties of amendementen moeten komen. Ook kan ieder lid vrij een onderwerp ter bespreking invoeren, waarin uiteindelijk wordt besloten of we er iets mee gaan doen.

Stem op 16 maart op CDA Westervoort, de meest lokale partij van ons dorp!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.