08 maart 2017

Schriftelijke vragen van de leden Geurts en Amhaouch aangaande asbestsanering

Schriftelijke vragen van de leden Geurts en Amhaouch (beide CDA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het opleiden van asbestsaneerders en het plan van aanpak asbestsanering

 

1.       Kunt u aangeven of er voldoende asbestsaneerders zijn om tegen 2024 alle asbesthoudende daken gesaneerd te hebben?

2.       Kunt u aangeven hoeveel vierkante meter asbesthoudende daken er nog ongeveer gesaneerd moeten worden en hoeveel gecertificeerde asbestsaneerders hiervoor benodigd zijn ?

3.       Kunt u aangeven hoeveel procent van alle asbestsaneringen in Nederland betrekking heeft op het laten saneren van een asbesthoudend dak en op welke andere asbesttoepassingen het dan gaat?

4.       Kunt u aangeven in hoeveel procent van alle huurwoningen, alle scholen, alle ziekenhuizen en alle overige openbare gebouwen op dit moment nog asbesthoudende toepassingen aanwezig zijn, die op enige termijn gesaneerd moeten worden?

5.       Kunt u een overzicht geven van het aantal DAV-2 en DTA gecertificeerde vakmensen in januari 2017 en of het aantal gecertificeerde vakmensen toe of afneemt in de afgelopen 5 jaren?

6.       Kunt u aangeven hoeveel vakmensen daarvan daadwerkelijk aan de slag zijn als asbestsaneerder ? Zo ja, kunt u aangeven hoeveel pakuren deze asbestsaneerders jaarlijks maken ?

7.       Kunt u aangeven hoeveel personen in 2016 hebben meegedaan aan de opleiding om te komen tot DAV1?

8.       Kunt u aangeven hoeveel personen in 2016 van DAV1 naar DAV2 zijn doorgestroomd?

9.       Kunt u aangeven hoeveel personen in 2016 het DTA certificaat hebben behaald?

a.       Vindt u ook dat er meer asbestsaneerders opgeleid zouden moeten worden?

10.     Kunt u aangeven in hoeverre “asbest, de bewustwording over veilig omgaan met asbest en asbestsanering” een standaard onderdeel is in reguliere bouwopleidingen waar timmerlieden, loodgieters, schilders, installateurs worden opgeleid?

11.     Vindt u ook dat er structureel meer aandacht nodig is voor “asbest, de bewustwording over veilig omgaan met asbest en asbestsanering” in basis bouwopleidingen?

12.     Bent u bereid om aandacht te schenken en middelen ter beschikking te stellen om “asbest, de bewustwording over veilig omgaan met asbest en asbestsanering”  in de basis bouwopleidingen op te laten nemen? Zo nee, waarom niet?

13.    Hoe gaat u concreet stimuleren dat de bewustwording over veilig omgaan met asbest en de daarvoor benodigde uitvoeringscapaciteit toeneemt, zoals staat verwoord in het actieprogramma programmatische aanpak asbestdaken (documentnr. 2016D47467)?

14.    Kunt u toelichten hoe het Landelijk Afval Volgsysteem het doorlopen van wettelijke procedures gaat vergemakkelijken en de administratieve lasten gaat beperken? (1) Is het aan- en afmelden juist niet een extra administratieve last?

 

 

(1)    http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/invoeren-asbest-en-sanering-volgsysteem-nu-verplicht.

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.