16 september 2022

Kamervragen over het bericht 'Nieuwe dreun voor boeren: burgers die last hebben van stank hebben recht op schadevergoeding'

Vragen van de leden Boswijk, Van der Molen en Geurts (allen CDA) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht 'Nieuwe dreun voor boeren: burgers die last hebben van stank hebben recht op schadevergoeding'.
 
Vraag 01:
Bent u bekend met het artikel 'Nieuwe dreun voor boeren: burgers die last hebben van stank hebben recht op schadevergoeding'? (1)
 
Vraag 02:
Wat is exact de uitspraak van de rechtbank in Den Haag, waar in het artikel naar wordt verwezen?
 
Vraag 03:
Welke effecten heeft deze uitspraak voor de agrarische bedrijven in de buurt van burgerwoningen? Worden zij in hun bedrijfsvoering en binnenplanse ontwikkelruimte beperkt? Zo ja, hebben de boeren ook recht op een schadevergoeding als gevolg van een fout van de gemeente?
 
Vraag 04:
Zijn de minister en staatssecretaris van mening dat de stankoverlast teruggebracht moet worden? Zo ja, op welke termijn en wie draait op voor de kosten en inkomstenderving die dit met zich meebrengt?
 
Vraag 05:
Welke effecten heeft deze uitspraak voor bedrijven anders dan agrarische in de buurt van burgerwoningen? Worden zij in hun bedrijfsvoering en binnenplanse ontwikkelruimte beperkt?
 
Vraag 06:
Om welke milieuwet gaat het precies en wordt deze wet aangepast naar aanleiding van deze uitspraak? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
 
Vraag 07:
Welke effecten heeft deze uitspraak voor de toekomstige vergunningaanvragen voor burgerwoningen in de buurt van agrarische bedrijven? Wordt de toetsing voor nieuwe woningen in de buurt van agrarische bedrijven strenger als gevolg van deze uitspraak?
 
Vraag 08:
Heeft deze uitspraak van de rechtbank in Den Haag effect op de gebiedsprocessen die in het kader van stikstof gevoerd worden?
 
Vraag 09:
Kan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu een nadere toelichting geven op de uitspraken in het artikel ‘concrete voorbeelden waar mensen problemen ervaren’ en ‘zoals u weet speelt er meer op het gebied van landbouw en moeten we niet alleen naar geur kijken’?
 
Vraag 10:
Hoeveel gaat de schadevergoeding, waar in de titel van het artikel naar verwezen wordt, in totaal kosten voor de overheid?

(1) https://www.ad.nl/binnenland/nieuwe-dreun-voor-boeren-burgers-die-last-hebben-van-stank-hebben-recht-op-schadevergoeding~ab8175be/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.