Om de woningmarkt te stimuleren moet de gemeente goede randvoorwaarden scheppen voor marktpartijen, woningcorporaties en particulieren. In de visie van het CDA kan op de volgende manieren een stimulans worden gegeven aan de productie en de verkoop of verhuur van woningen.

1. Regelingen gericht op inkomensgroepen
De gemeente kan leningen verstrekken aan bepaalde doelgroepen, zoals starters en jongeren. Voor mensen met een laag inkomen kunnen, bijvoorbeeld samen met woningcorporaties, huurkoop- of koopconstructies uitgewerkt worden.

2. Keuzevrijheid stimuleren
Kopers en huurders moeten meer inspraak en keuzevrijheid krijgen, zodat het aanbod beter aansluit bij woonvoorkeuren. De gemeente kan onderzoek doen naar locaties met minder strenge eisen van de welstandscommissie en waar mogelijk gebieden aanwijzen waar welstandsvrij gebouwd kan worden.

3. Toekomstgericht bouwen
De gemeente stemt de woningproductie goed af op de samenstelling van de bevolking. Daarbij moet voor twee- en eenpersoonshuishoudens en levensloopbestendige, aanpasbare woningen meer aandacht zijn.

4. Aardgasvrij bouwen
De gemeente stimuleert het “aardgasvrij” bouwen en het onderzoek naar alternatieve manieren van verwarmen van woningen.

5. Onderzoek naar de woonvisie
De gemeente moet nadenken over de mogelijkheden voor verschillende doelgroepen op de woningmarkt. In een zogenaamde woonvisie denkt de gemeente na over de samenstelling en de wensen van de bevolking en zorgt op die manier ervoor dat er voldoende woningen zijn voor iedereen.

6. Planvoorbereiding
Door een goede planvoorbereiding en het betrekken van burgers en organisaties aan het begin van het planproces, kunnen de vaak lange doorlooptijden bij het realiseren van woningen worden beperkt.

7. Gemeente en woningcorporatie
Woningbouwcorporatie(s), zorginstellingen, scholen, maatschappelijke organisaties en de gemeente kunnen gezamenlijk meer bereiken dan iedere partij afzonderlijk. De gemeente dient faciliterend en stimulerend op te treden om partijen bij elkaar te brengen om concrete afspraken te maken over goede betaalbare woningen en voorzieningen.

Wonen in een gebied met gaswinning en bodemdaling
De gemeente voert een actief beleid ten aanzien van de ontstane schade aan huizen, andere gebouwen, dijken en leidingen, als gevolg van de aardgaswinning. Zij neemt actief deel aan de overleggen met de op dit specifieke terrein bevoegde instanties als Ministerie(s), NCG en CVW met het doel de belangen van burgers en bedrijven en de veiligheid in het gebied optimaal te behartigen. Waar mogelijk en noodzakelijk komt zij op voor bewoners en bedrijven in de discussie over schadevergoeding en herstel. De gemeente stimuleert actief het verminderen van de aardgasproductie in het gebied. De nuloptie is daarbij het uiteindelijke doel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.