21 november 2019

Duurzaamheid en Leefbaarheid, hand in hand in het Westerkwartier!?

Verslag bijeenkomst CDA Westerkwartier, d.d. 29 oktober jl.

 ‘Duurzame energieproductie op basis van wind, zon en biomassa brengt ons verder’, ‘woningbouw kan het beste alleen maar in grote kernen plaatsvinden’ en ‘Noaberschap is een uitgestorven idee’: op 29 oktober jl. heeft het CDA­, afdeling Westerkwartier een open bijeenkomst georganiseerd, in ‘de Rotonde’ in Niekerk waarbij na een inleiding aan de hand van deze en andere stellingen is gesproken over duurzaamheid en leefbaarheid. In dit artikel is een verslag van deze bijeenkomst opgenomen.

Door: Henk Hendriks, secretaris CDA Westerkwartier

Inleiding

Nu de nieuwe gemeente na de herindeling is warm gedraaid, is de tijd rijp om leden en andere geïnteresseerden actief te betrekken bij het politieke proces in onze gemeente, zo schetste Geert Kooiker, voorzitter van het CDA Westerkwartier, het doel van de bijeenkomst. Het eerste deel werd ingeleid door CDA-wethouder Hielke Westra, die een presentatie gaf over energietransitie in het Westerkwartier; het tweede door CDA-fractievoorzitter Geertje Veenstra, die leefbaarheid in de (politieke) praktijk van onze gemeente presenteerde.

Duurzaamheid – ‘waarom niet op de fiets gekomen?’

Energietransitie in het Westerkwartier begint volgens Hielke met de nieuwe realiteit dat stroom uit bijvoorbeeld biomassa, zon en wind zal moeten gewonnen, terwijl gaswinning niet meer wenselijk is. Om in te spelen op deze realiteit zijn vier sporen gedefinieerd:

  • Het eerste spoor, gericht op het ‘Gemeentelijk duurzaamheidsbeleid’ bestaat uit een visie op hernieuwbare elektriciteitsopwekking en beleid ten aanzien van duurzame organisatie en mobiliteit en energiebesparing.
  • Het tweede spoor, ‘Transitievisie warmte’ is gericht op het opstellen van een plan voor de wijze waarop wijken en dorpen van het aardgas af zouden kunnen.
  • Het derde spoor, maakt onderdeel uit van het Nationaal programma Regionale Energie Strategie (RES).
  • Het vierde en laatste spoor heeft betrekking op de toekomst van de gasopslag in Grijpskerk.

Op de stelling of ‘Duurzame energieproductie op basis van wind, zon en biomassa brengt ons verder’ kwamen twijfels over de milieukosten van zonnepanelen en biomassa en de discussies over de windmolens, naar voren. Dat er wat moet gaan gebeuren, daarover waren de meeste aanwezigen het echter wel eens. Op de ‘waarom bent u niet op de fiets gekomen?’ bleven (praktisch) alle aanwezigen het antwoord schuldig.

Leefbaarheid – Is Internet de belangrijkste voorziening?

Na de pauze heeft Geertje een presentatie gehouden over leefbaarheid in de Gemeente Westerkwartier aan de hand van de thema’s:

  • Woningbouw,
  • Infrastructuur,
  • Buurthuiskamers en dorpshuizen,
  • Omgevingswet,
  • Ondernemers/ detailhandel en
  • Digitale bereikbaarheid.

Voor wat betreft woningbouw is het van belang om een afweging te maken tussen de behoeftes en ruimtelijke kwaliteit, zo stelde Geertje. Goed onderhouden en veilige wegen vormen belangrijke Infrastructuur en buurthuiskamers en dorpshuizen bieden daarbij ruimte om elkaar te ontmoeten,. De komende periode zal de wijze waarop onze gemeente invulling geeft aan de Omgevingswet worden bepaald. Deze wet is erop gericht om de regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen.

Door opkomst van handel via Internet staan fysieke winkels onder druk, volgens Geertje. Uiteraard is dit niet positief voor de leefbaarheid. Tegelijkertijd biedt het toerisme kansen voor ondernemers en detailhandel. Digitale bereikbaarheid is daarbij cruciaal.

Binnen de Gemeente Westerkwartier staat het CDA, volgens Geertje, voor samen met inwoners borgen van leefbaarheid. In reactie op de stelling ‘woningbouw kan het beste alleen maar in grote kernen kan plaatsvinden’ werd vanuit de zaal gereageerd dat dit het begin van het einde is van de kleine kernen, terwijl ook wel de voordelen in efficiëntie werden gezien. Op de stelling ‘Noaberschap een uitgestorven idee, werd met verwijzing naar bijvoorbeeld mantelzorgers ontkennend gereageerd.

Dat je zonder auto niet op het platteland kunt wonen, was al voor de pauze geconcludeerd, waarmee beide thema’s in elkaars verlengde lijken te liggen. Met deze conclusie en dank aan de organisatie en aanwezigen, heeft Geert de avond om ca. 22:00 uur afgesloten, waarna een ‘klokje’ aan bar het einde vormde van de bijeenkomst. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.