10 november 2021

CDA perspectief op de begroting 2022

Insteken, omslaan, doorhalen en af laten glijden!

Vanaf het allereerste begin van onze raad hadden wij een vaste bezoeker op de publieke tribune. Al handwerkend zat zij meestal als een van de eersten op ‘haar’ plek. Haar boodschappentas op wielen steevast naast haar en het handwerk op schoot.

Ook al was zij geen inwoner van onze gemeente, toch wist zij veel van onze voorzieningen, ons beleid en onze besluiten. Ze wist dit te vergelijken met andere gemeenten vanwege haar bezoeken aan raadsvergaderingen in andere gemeenten. Ook al is ze, met de komst van corona, niet meer aanwezig, toch staat zij voor ons, voor mij ‘symbool’ voor de aanwezigheid van inwoners. Het is maar net vanuit welk perspectief we het bekijken… We nemen u graag mee met ons perspectief op de begroting van 2022.

De gemeente Westerkwartier is voorspoedig gestart. Hoewel een herindeling veel vergt van inwoners, ambtenaren en bestuurders is de nieuwe gemeente voortvarend uit de startblokken gekomen. We danken de organisatie voor de inspanning die geleverd is om uit de verschillende oude gemeenten het beste te halen, het geeft het vertrouwen voor de volgende periode.

We zijn als fractie van het CDA tevreden  met een sluitende begroting. We zijn overwegend positief voor de korte termijn. Het lukt zonder verhoging van de OZB omde tweede bestuursperiode in te gaan en dat is voorwaar een prima prestatie. De komende jaren wordt het spannender. Op langere termijn verschuift onze perceptie naar licht bezorgd. Het meerjarenperspectief is wel erg afhankelijk van zaken buiten onze directe invloedssfeer. Daarom kijken wij  naar wat wèl binnen onze directe invloedssfeer ligt en willen we dit gebruiken om eventueel zwaar weer af te wenden. Wat nog niet optimaal werkt moeten we blijven stimuleren, maar laten we onszelf daarnaast niet verleiden om gemeenschapsgeld te besteden aan zaken die zichzelf kunnen bedruipen…

Gelukkig kunnen we de komende tijd nog bijsturen. We willen daarbij goed bekijken wanneer we de crisis achter ons kunnen laten en waarnaar we vervolgens de gemeente weer in een financieel gezonde positie kunnen krijgen.

Het CDA vindt dat we ervoor moeten waken om lasten door te schuiven naar volgende generaties. Om dat te bewerkstelligen zouden we het college de ruimte kunnen geven om de grenzen op te zoeken, en daarbij alle creativiteit te gebruiken om met de huidige en/of alternatieve middelen zoveel mogelijk beleid te maken die een positieve bijdrage leveren aan onze gemeente. Dat zou ook kunnen betekenen dat er alternatieve vormen van financiering of kapitaal ophalen, of samenwerking gevonden mag worden. We denken dan aan vormen van crowdfunding, participaties, fondsenwerving etc. We weten als fractie niet exact wat mag en wat daarvan de consequenties kunnen zijn, maar het is in deze tijden de moeite van het onderzoeken waard.

 

BETROKKENHEID INWONERS

De Omgevingswet gaat het komende jaar (zoals het nu lijkt) eindelijk in werking treden.

De invoering ervan zal een verandering tot gevolg hebben. Dit vraagt veel van organisatie, bestuur en inwoners.

  • Hoe worden inwoners voorbereid op deze veranderingen?

Vorig jaar hebben een motie antennebeleid ingediend. Wat is hiervan de stand van zaken? Dit gaat enerzijds over de fysieke leef omgeving, anders zijds ook om anderzijds ook om snel internet in de buitengebieden. Het gaat hierom transparantie naar onze inwoners. Nu belangrijker dan ooit. En, naar aanleiding van onze motie vorig jaar waarbij we vroegen om 1 aanspreekpunt bij grote projecten;

  • Op welke wijze is deze motie uitgevoerd binnen onze gemeente?
  • Hebben inwoners gebruik kunnen maken van deze faciliterende rol en wat zijn de ervaringen tot nu toe? 

PERSPECTIEF OP DUURZAAMHEID

Wat hebben we een stappen gemaakt met betrekking tot de opgaven duurzaamheid. We zijn trots op het beleid wat er ligt en op de wijze waarop inwoners hebben kunnen participeren. Er is veel geld beschikbaar wat vraagt om actie van inwoners en gemeente. Ook daar heeft de gemeente veel instrumenten voor, maar landen deze straks ook bij de inwoners? Dat duurzaamheid verder gaat dan enkel kijken naar zon- en windenergie hebben we als fractie uitgesproken bij de uitgebreide bespreking hiervan.

Gaswinning blijft de komende jaren de actualiteit beheersen. Zeker nu de NAM heeft aangekondigd dat ze de kleine gasvelden in een BV wil onderbrengen. We zien hierin een beweging waarvan we nu nog niet weten welke kant het opgaat, maar realiseren ons goed dat we hier bovenop moeten blijven zitten.

We zijn tevreden met het omgevingstraject rondom de gasopslag Langelo en Grijpskerk. We zijn blij dat dhr. Leendert Klaassen hierin de onafhankelijk procesbegeleider wil zijn.

PERSPECTIEF OP SOCIAAL DOMEIN  

De klimaatcrisis, energietransitie en het sociaal domein raken elkaar. De extreme verhoging van de energieprijs geeft een extra negatieve impuls aan armoede en dit vraagt veel van onze inwoners. Hiervoor hebben wij bij eerdere besprekingen ook al aandacht gevraagd. Ook bij dit probleem geldt dat er landelijk gekeken moet worden naar een oplossing. Toch zijn we ervan overtuigd dat, waar we dit lokaal kunnen, we zeker moeten helpen bij het zoeken naar een helpende factoren. We willen voorkomen dat mensen in diepe problemen komen. We vinden het welbevinden van onze inwoners van groot belang. De wijze waarop we als gemeentelijke organisatie klaarstaan voor hen, het inlevingsvermogen, de empathie mag een tandje hoger wat ons betreft.

PERSPECTIEF OP VERKEER

Afwachtend en benieuwd zijn we naar de afgesproken aanvulling op de verkeersvisie. Veiligheid staat bij ons hierin centraal. We richten onze aandacht als fractie vooral op het geplande fietspad tussen Leek en Zuidhorn. We spreken de wens hier alvast uit dat het college alles in het werk zal stellen dit zo snel mogelijk te realiseren.

In het raadsoverleg voorafgaand aan de bespreking van de begroting is ons als raad de vraag gesteld op welke wijze we de duisternis als kwaliteit in het Westerkwartier versterken. Er is ons gewezen op de effecten van licht in verschillende opzichten. Als fractie zijn we er voorstander van dat daar waar het mogelijk is de aard van de verlichting aan te passen. Belangrijk vinden we het daarbij rekening te houden met de veiligheid van ons als inwoners en, niet onbelangrijk, vooral het gevoel van veiligheid van ons als inwoners.

PERSPECTIEF OP WONEN

De woonzorgvisie die we hebben vastgesteld zien we als belangrijk uitgangspunt voor onze gemeente. Als gesprekspartner missen we naar onze mening steeds een partij en dat is Zonnehuisgroep Noord of gebouweigenaar Woonzorg Nederland. Ook is de recente fusie en vervolgens weer scheiding waardoor stichting Vredewold alleen de woonzorgfunctie uitvoert een belangrijke partij in onze gemeente. Ontwikkelingen als de Knarrenhof in Marum en andere woonvormen zijn voor bepaalde inwoners een goed alternatief om langer op eigen benen te kunnen staan. Niemand kan erom heen dat er sprake is van een woningtekort, ook in onze gemeente. De grotere woningen worden bezet want er is geen alternatief en daardoor komt de verhuisketen niet op gang. Als fractie dienen we daarom een motie in met als titel  het ‘Splitsen van woningen’. Meerdere huisnummers op een prceel. Uiteraard zal de ontstane woning moeten voldoen aan het bouwbesluit.

  • dictum motie ‘Splitsen van woningen’

Wij willen de aandacht specifiek nog vragen voor een van onze kleinere kernen; Ezinge. Al jaren is er met het dorp gesproken over de woonwens die er leeft. Hierbij zijn er afspraken gemaakt en beloftes gedaan. Deze lijken niet te worden nagekomen in het onlangs gepresenteerde plan. Kan de portefeuillehouder ons een update geven.

We herhalen het graag nog een keer, maar onze aandacht voor verpauperde panden of braakliggende terreinen zijn wat onze fractie betreft uitermate geschikt voor inbreiding in de dorpen. Een actief beleid kan hierin niet ontbreken.Tenslotte willen we de portefeuillehouder graag horen over de actuele stand van het Fonds Wonen;

  • Wordt hier (goed) gebruik van gemaakt?
  • Zijn er al effecten met ons te delen?

PERSPECTIEF OP OPENBARE RUIMTE

Beheren en onderhouden van de openbare ruimte zal goed onder de loep moeten worden genomen, vooral wat betreft het huidige jaar groeien van bijna meer groen op trottoirs en wegen, dan in de daarvoor bedoelde groenstroken. Veel klachten kwamen hierover bij ons binnen. Afgelopen periode hebben we de kwaliteitsvisie openbare ruimte vastgesteld.

De kennis en kunde van de woonomgeving van inwoners moeten we inzetten. We vertrouwen erop dat het college de visie uitvoerd zoals we deze hebben vastgesteld.

PERSPECTIEF OP FLORA EN FAUNA

In juli 2020 heeft de CDA-Fractie in een motie vreemd aan de orde van de dag  met als titel Flora en Fauna ingebracht. De overlast die inwoners ervaren op het gebied van Flora en Fauna hadden wij graag in integraal beleid zien vastgelegd waarbij natuurlijk vooral de wijze van bestrijding ervan eenduidig moet zijn. Wij verzoeken alsnog met dit beleid te komen.

Dit verzoek doen wij vooral omdat ook het afgelopen jaar is gebleken dat er diverse malen vragen zijn gesteld die allemaal in deze nota hadden kunnen staan. Graag horen wij de portefeuillehouder hierover.

PERSPECTIEF OP NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW

Er gaat geen dag voorbij, of het onderwerp is aan de orde. Een onderwerp waar we als fractie bezorgde berichten over ontvangen wetend dat wij hier op gemeentelijk niveau weinig over te zeggen hebben. Als lokale fractie zorgen we ervoor dat de signalen die we ontvangen terecht komen bij de mensen die hier beslissingen over nemen. We realiseren ons dat het voor veel boeren een tijd van overleven is.

Een groot gedeelte van de boeren die op dit moment in de marge van hun bedrijf  aan natuurinclusieve landbouw doen geven aan dat zij best meer maatregelen willen nemen, maar dat hier wel een vergoeding tegenover dient te staan.

PERSPECTIEF OP SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Een sterke regionale identiteit versterkt het gevoel dat je ergens thuis hoort. Dit gemeenschapsgevoel is belangrijk en daarom ondersteunen wij taal, cultuur, kunst, sport en het vrijwilligersleven met ons zo mooie lokale karakter. Hierbij willen wij ons ook richten op de versterking van de cultuurpodia (Baron Theater, CCZ en de samenwerking bij RSG De Borgen).

  • Van de portefeuillehouder zouden we graag een terugkoppeling willen horen met betrekking tot de functie van cultuurcoach?

PERSPECTIEF OP ONDERWIJS

In het bijzonder richten we ons in de komende periode op de ontwikkelingen van het voortgezet onderwijs (VO) aan de noordkant van onze gemeente.

Het Nationaal Programma Onderwijsgelden klotst ons tegen de plinten. Zo liet de portefeuillehouder ons onlangs weten.

  • Graag horen wij van de portefeuillehouder op welke wijze de gelden worden ingezet.

PERSPECTIEF VOOR DE ONDERNEMERS

Wij vinden het belangrijk dat de ondernemers optimaal gefaciliteerd en ondersteund worden vanuit een proactieve houding. Promotie op het gebied van wonen, werken, ondernemen en recreëren kan hierin niet ontbreken. We hebben prachtige industriegebieden, maar moeten ook een plek als Opende, aan de doorgaande weg, niet vergeten.

De keuze die we in coronatijd hebben gemaakt met betrekking tot de openstelling van de winkels op de zondagen kunnen wat onze fractie betreft zo blijven.

PERSPECTIEF OP ANDERS WERKEN

We gaan als maatschappij  steeds meer datagedreven werken. We werken  meer thuis en communicatie tussen inwoner en gemeente gaat steeds meer digitaal In de begroting had hier, wat onze fractie betreft, meer aandacht voor mogen zijn. Een andere manier van werken vraagt namelijk ook om ICT-investeringen en het meenemen van onze inwoners hierin.

  • Is er voldoende aandacht voor de digitale vaardigheid bestuur en organisatie en voor onze inwoners?

Graag horen wij de portefeuillehouder hierover.

PERSPECTIEF OP VEILIGHEID

Wanneer we praten over veiligheid dan zouden we zomaar kunnen denken dat bepaalde zaken eerder voorkomen in ‘de stad’ en niet in onze dorpen. Het tegendeel is inmiddels wel bewezen. We denken hierbij aan de problematiek rondom drugshandel en mensenhandel. Wat ons betreft mag er een einde komen aan de normalisering en romantiek van drugs en drugsgebruik. Legalisering van soft- en harddrugs is niet aan de orde en wij versterken graag de voorlichting aan jongeren over de gevaren van drugsgebruik. Voor kleinere, maar niet onbelangrijkere problematiek vallen we terug op onze BOA’s. Waar slagvaardigheid van hen kan worden vergroot door samenwerking met andere partijen juichen we dat van harte toe. We willen graag van de portefeuillehouder weten wat de zaken zijn waar de BOA’s voornamelijk tegenaan lopen.

SAMENGEVAT

….zijn wij blij met een begroting als deze. We willen onze dank uitspreken aan het college en de organisatie. Er is veel werk verzet. Met enige regelmaat geven we vanuit onze fractie onze kritische terugkoppeling, maar deze is vooral opbouwend bedoeld. We realiseren ons ook dat we ook eens in de spiegel moeten kijken en ons de vraag moeten stellen of we goed beleid hebben vastgesteld of dat we terugkijkend misschien andere keuzes hadden moeten maken. We kijken positief en vol vertrouwen naar de toekomst.

Insteken, draad omslaan, doorhalen en af laten glijden….

Wordt dit niet gedaan om uiteindelijk een mooi geheel, een mooi resultaat te bereiken? Wij ‘steken graag in’ door onderwerpen in beeld te brengen en het doel duidelijk in kaart te brengen. Wij ‘slaan graag om’ door te kijken op welke wijze wij dit aan kunnen vliegen. Wij ‘halen graag door’ door te kijken wat er nodig is voor uitvoering en wanneer we succesvol onze steken af kunnen laten glijden, dan zijn we overtuigd van een prachtig resultaat. Hierin zien wij perspectief voor ons en onze inwoners!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.