11 november 2023

Bijdrage begrotingsvergadering

Tot morgen !

Bij het doorlezen van de bestuursrapportage maar ook de begroting kwam het woord naar boven … morgen !

Nee.. het lukt ons niet meer vandaag…. Morgen bent u de eerste… en wie heeft niet tegen zijn kind of vriend gezegd.. vandaag lukt het niet maar morgen wel.. zo.. dan ben je daar maar weer vanaf.. maar owee.. als je moeder of vader vroeger zei.. morgen hebben we het er wel even over… pff .. nou berg je dan maar op.. en had je een minne nacht..

In onze vorige beschouwingen spraken wij over Vertrouwen is goed maar controleren is beter.. Dit bracht ons de nodige kritiek..  maar we merken ook dat dit een aantal ogen heeft geopend.

Waar blijft de ambitie en spirit bij het aantreden van dit college… of wacht dit Tot morgen ?

Moet het benoemen van een Lelylijn afhankelijk zijn van een mogelijk trace? Toon ambitie en spreek je uit voor een station in Westerkwartier. Geef dit een plaats in de begroting.  Op 13 november 2019 hebben we hier al een raadsbrede motie over aangenomen.

Voortvarend is het vorige college van start gegaan met het opzetten van een Campus RSG De Borgen.. met integraliteit met biblionet en Kunstkwartier..dat toont ambitie. . maar verdwijnt nu in een masterplan Leek-Tolbert. Hebben de meer dan 2000 leerlingen geen recht op onderwijs in een passend eigentijds gebouw of moeten ook zij geduld hebben tot morgen. We missen een duidelijk tijdspad .. Daarom onze motie ‘Campus RSG de Borgen naar Hoofdstraat Midwolde ?’.

Daarin willen wij wijzen op de heftige impact die het opleggen van een Wet voorkeursrecht heeft op de inwoners in het gebied Tolbertervaart. Overvallen door een brief .. aangetekend aan de deur of gevonden in een brievenbus. Wij zien de onmacht in de ogen van de inwoners… nee.. niet weer…. College Focus je eerst op datgene wat er nog aan plannen ligt. Er is zelfs 4 ton overgebleven.. op de post ‘versnellen woningbouwopgave’… en dat in de wetenschap dat dit college zichzelf een enorme woningbouwopgave heeft opgelegd…wij stellen voor… onconventioneel inzetten.. om bestaande bouwprojecten en potentieel los te trekken en niet opdrachten uitzetten aan dure externe bureaus ..

Wij schrikken ervan dat het niet lukt om te voldoen aan onze taakstelling huisvesting statushouders… 129 personen dienen nog gehuisvest in 2023 . Zijn er ook mogelijkheden om in de particuliere sector woningen te huren en eventueel aan te passen waar nodig om toch aan onze opgave te voldoen. Of is het plaatsen van meer flexwoningen een oplossing.

Opmerkelijk zijn de citaten dat er op management niveau personeel moet worden aangetrokken. Wij brengen u in herinnering dat bij aanvang van onze gemeente in 2019 en dat is echt nog niet lang geleden wij op 425 medewerkers in dienst hadden en nu op 520.. daarnaast bedenkend dat ook een groot aantal taken wordt uitbesteedt aan anderen... en dan 5 wethouders die toezien..

Een maximum van 400 medewerkers bij Novatec lijkt wel een rigide getal. Waarom dient dan deze groep wel op 400 personen te blijven. Misschien kan de Wethouder dat eens toelichten.

In de begroting missen wij ook aandacht voor de N355 ! Een pluspunt dat deze eindelijk wel benoemd staat in het provinciale coalitie akkoord, maar ook de Noord-Zuid verbinding, brug Gaarkeuken. Het Noorden van Westerkwartier moet beter ontsloten worden. Want de verkeersveiligheid in de dorpen boven de A7 komt steeds meer in het gedrang.

Wij zijn ook teleurgesteld dat het nog niet is gelukt om voor de sportvoorzieningen te komen tot een harmonisatie. Het dorpshuizenbeleid is een goed voorbeeld dat het wel kan. Wij zien wel een overschot van 350 000 op deze post .. graag zien wij dat dit bedrag alsnog ten goede komt aan onze dorpshuizen in de gemeente.

Helaas moeten we ook constateren dat er nog steeds geen armoedebeleid is opgesteld. Er is zelfs € 130 000 overgebleven.. wij vragen ons … waarom… er is een stijgende armoede.. ook bij de middenklasse.. zorg alstublieft dat dit geld alsnog naar de mensen kunnen gaan die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen ..laat het voor hen een mooie morgen worden!

Wij vragen nogmaals aandacht voor onze aangenomen motie.. grote projecten 1 aanspreekpersoon… ook nu bij de uitrol van bijvoorbeeld het Nationaal Isolatie Programma… tot 31 december 2026 ontvangt de gemeente een bedrag van 1,46 miljoen euro en we begrijpen dat er zelfs nog meer geld beschikbaar wordt gesteld voor verduurzaming… zorg voor 1 contactpersoon die de inwoner kan helpen met de aanvraag; het blijkt dat de mensen die het meest gebaat zijn bij isolatie van hun huis juist de meeste moeite hebben met het aanvragen van de subsidie.

Stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen !

Vertrouwen is goed.. controleren is beter… Morgen begint vandaag !

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.