24 december 2022

De Medenertilsterpolder en de motie ‘Polderakkoord’

Het CDA-Westerkwartier heeft niet ingestemd met de motie Polderakkoord. Dit akkoord geeft namelijk geen oplossing aan de onderkende problemen en bedreigingen. Met het polderakkoord wordt getracht een nieuw gebiedsproces te starten, nu niet vanuit de provincie maar geïnitieerd door de gemeente.

Voor de bouw van de 380 kV verbinding door Tennet is een verplichting ontstaan om natuur te creëren, de Provincie Groningen wil deze verplichting, om natuurcompensatie te realiseren, invullen in het hart van het Middag Humsterland (het oudste cultuurlandschap van Europa); in de Medenertilsterpolder.

Naast cultuurlandschappelijke compensatie vormt deze voorgenomen wijziging van het ruim 2000 jaar oude agrarische cultuurlandschap in natuur een grote bedreiging voor betrokken boeren en omwonenden. Het gecommuniceerde doel om weidevogels te beschermen lijkt oneigenlijk gebruikt te worden om de verplichte natuurcompensatie voor de 380kV verbinding te realiseren. De boeren en haar instantie (Collectief Groningen West) beheren met succes de weidevogels in het gebied op een veel eenvoudigere en goedkopere wijze. De veehouders bieden, middels hun boerenbeheersplan, een veel realistischer scenario om de gestelde doelen voor weidevogels, in het door de provincie aangekochte grondstuk in de Medenertilsterpolder, te waarborgen. En dat zonder dat er een bestemmingswijziging, als ingreep, in dit oudste cultuurlandschap benodigd is.

Geertje Veenstra gaf tijdens haar bijdrage rondom de motie aan dat het Polderakkoord onder een aantal voorwaarden zou kunnen gaan werken, namelijk als de Provincie bereid is om:

- de boeren de garantie krijgen dat er geen stikstofreductie zal worden toegepast

- de bestemmingswijziging naar NNN in te trekken

- het door de boeren gepresenteerde beheersplan invult met de betrokken boeren

- Groninger Landschap niet de leiding zal krijgen

- Het Agrarisch Cultuurgoed in stand te laten blijven

Deze punten zijn van groot belang voor de bedrijfsvoering van de ondernemers die vaak al generatie lang boeren in de Medenertilsterpolder. In onze ogen is het werkelijke doel; het legaliseren van de 380 kV verbinding en daarvoor is natuurrealisatie nodig. Wat onze fractie kan cultuurlandschap niet zomaar worden omgezet in natuurlandschap. Daarvoor is de waarde van het cultuurlandschap voor ons te groot. Voor ons reden om de motie niet te steunen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.