16 juli 2022

Persbericht rondom bespreking Stikstofbeleid

Raadsvergadering Zuidhorn, 13 juli 2022

Waar je door Westerkwartier ook rijdt, in elke dorp kom je de blauw-wit-rode vlag tegen. Symbool voor de situatie en omstandigheden waar de boeren momenteel in verkeren. Als fractie van het CDA Westerkwartier hebben we gesproken met boeren, met organisaties, maar ook intern binnen onze eigen partij.

De grens is niet bereikt, we zijn hem al over. Woensdagmiddag, 13 juli 2022, kwamen verschillende boeren naar het gemeentehuis toe voorafgaand aan de raadsvergadering. Mark Groenveld en Rianne van der Helm spraken respectvol hun zorgen uit waarna ze halve flessen melk uitreikten. ‘Het glas is halfvol en de bodem is in zicht’. Duidelijk taal!

Bij de bespreking in de raadsvergadering sprak Geertje Veenstra namens de fractie van het CDA Westerkwartier uit er trots op te zijn dat we in gezamenlijkheid met de voltallige raad, een motie hebben gemaakt. We willen als fractie echter niet enkel oproepen tot een gesprek. Vertrouwen in de overheid kan alleen terugkomen door concreet te laten zien dat de huidige route een onjuiste route is! Ons statement richting de minister en Provinciale Staten is dat de invulling van de doelstellingen per gebied, zoals deze door de minister zijn uitgewerkt in haar brief en kaart, in veel gevallen niet realistisch en zelfs onhaalbaar zijn binnen het gestelde tijdspad, niet afgestemd met de lokale situatie en zonder reëel toekomstperspectief voor de landbouw zijn. Daarnaast kunnen niet langer alleen stikstofdepositie en KDW’s centraal staan of leidend zijn, maar verbetering van natuurkwaliteit, een vitaal en dynamisch platteland en een duurzame agrarische sector die voedsel produceert. Ook moeten haalbare stikstofreductiedoelen en ontwikkelperspectief voor ieder gebied het uitgangspunt zijn waarbij een evenredige bijdrage wordt gevraagd van alle sectoren voor wat betreft emissiereductie van stikstof. 

CDA Westerkwartier heeft aangegeven nog een stap verder te willen gaan: de KDW’s moeten uit de wet. Dit voorstel kreeg helaas geen meerderheid tijdens de raadsvergadering. Alleen VVD Westerkwartier wilde hierin meegaan.

De volledige tekst van de motie is te lezen op Motie vreemd Landbouw en zorgvuldig stikstofbeleid

 

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van de bijdrage dan kun je contact opnemen met Geertje Veenstra 

[email protected] of 06 37323796

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.