13 februari 2019

Programmabegroting 2019

Afgelopen raadsvergadering is de eerste programmabegroting van de gemeente Westerkwartier besproken, hieronder onze zienswijze op deze begroting.

Programmabegroting 2019: Een belangrijk agendapunt in de cyclus van de nieuwe gemeente Westerkwartier.

Het unieke van deze eerste keer is, niet zoals een groot gedeelte van deze raad gewoon was in hun eerdere gemeente. Dat deze programmabegroting is besproken in de stuur- en raadsgroep op 13 december 2018  en daar rijp is geacht voor de nieuwe gemeenteraad van het Westerkwartier.

Zoals aangegeven een technische, beleidsarme, maar bovenal realistische begroting.

Belangrijker dan deze programmabegroting is de Perspectiefnota. Nadat de nieuwe politieke inkleuring is verwerkt in de vandaag voorliggende programmabegroting komt deze perspectiefnota op de agenda te staan.

Voordat het zover is zal er nog veel moeten worden geharmoniseerd en daar is vooral tijd en aanpassing mee gemoeid. Haastige spoed is ook hierbij niet aan de orde, want half werk komt niemand ten goede.

Zorgen heeft de CDA – fractie, ondanks dit terdege.

Taakstellingen zullen financieel moeten worden vertaald en daarbij is het Sociaal Domein ons grootste zorgenkind. Het structureel terugbrengen van de conceptbegroting sociaal domein met een bedrag van 1.235.000  euro is debet aan onze zorgen.  Er zal daarom stevig de vinger aan de pols moeten worden gehouden om te voorkomen dat er mensen tussen wal en schip vallen op het terrein van jeugdzorg.

Dat de zaak niet financieel sluit is begrijpelijk. Budgetten van het Rijk voor participatie (BUIG), jeugd en WMO (het abonnementstarief) blijven achter bij wat nodig is. In de begroting is aangegeven dat, via de VNG,  het Rijk hierop wordt aangesproken. Concreet wordt er nu onderzoek gedaan naar volumeontwikkelingen op de uitgaven jeugdzorg. Bij de voorjaarsnota komt de minister met de uitkomst van het onderzoek.

Conform de financiële verhoudingswet zal dan bijgepast moeten worden als de gemeenten ontoereikende middelen heeft gekregen. Die conclusie lijkt wel getrokken te moeten worden. 

De opgave van 4,4 miljoen euro voor de komende drie jaren, om tot een sluitende begroting te komen is niet alleen voor ons als raadsleden een opgave, maar vooral voor de budgethouders en de afdelingen die hier hun weg in moeten vinden.

De CDA-fractie wenst hun daarbij veel wijsheid om te komen tot de juiste oplossingen,
waar naast de raad, ook de inwoners van onze prachtige gemeente Westerkwartier zich in kunnen vinden. Het gaat tenslotte om de inwoners, die ook hun plek moeten vinden en vertrouwen moeten krijgen in de bestuurders van het Westerkwartier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.