bouwen aan Europa

Henk Jan Ormel, nr. 5 CDA kandidaat Europees Parlement

Henk Jan Ormel

Over Henk Jan Ormel

Getrouwd met Jacqueline, drie zonen, een dochter, drie schoondochters, een aanstaande schoonzoon en een kleinzoon; Dierenarts, van 1983 tot 1992 in Tilburg en van 1992 tot 2002 in de Achterhoek. Vanwege  het non-vaccinatiebeleid, waardoor talloze gezonde dieren gedood moeten worden tijdens uitbraken van dierziekten, ben ik tijdens de MKZ crisis politiek actief geworden.

Van 2002 tot 2012 mocht ik u vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. Namens het CDA was ik buitenland-  en Europa woordvoerder, onder andere bij de parlementaire behandeling van het Verdrag van Lissabon. Ook was ik woordvoerder diergezondheid, dierenwelzijn, biotechnologie medisch-ethische kwesties.

Van 2007 tot 2010 was ik voorzitter van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken en van 2008-2010 vice-president van de NAVO-Assemblee geweest. Daarnaast ben ik altijd betrokken gebleven bij mijn directe woonomgeving onder andere als voorzitter van het Gelders Orkest en Sinterklaas van Hengelo Gld.

Sinds 2012 werk ik voor de Voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties in Rome. Mijn lievelingsdier is de giraffe, misschien wel omdat ik graag mijn nek uitsteek voor iets wat echt belangrijk is. Ik steek graag mijn nek uit voor een veilig Nederland in een vitaal Europa.

“Mijn veelzijdige, lokale, nationale en internationale ervaring wil ik inzetten om invloed te hebben op Europees beleid vanuit het CDA gedachtegoed en om uw stem in het Europees Parlement te laten klinken.”

Henk Jan Ormel wil bouwen aan Europa met aandacht voor de thema's veiligheid, voedsel en verduurzamen.

Veiligheid

Nederland is een prachtig en veilig land, maar de wereld om ons heen is onrustig en instabiel. Om Nederland Nederland te laten blijven, is een Europese inbedding van onze waarden en normen van groot belang.

In Nederland vinden wij het vanzelfsprekend dat mensen de vrijheid hebben om zelf te bepalen wat ze denken, zeggen en geloven en dat ook kunnen uiten. In veel landen is dat helaas vaak niet het geval en worden universele mensenrechten geschonden. Ik wil mij inzetten voor een Europa dat mensenrechten beschermt en ook op wereldniveau uitdraagt.

De Europese buitengrenzen zijn ook onze grenzen. Versterking van de Europese grens- en kustwacht is hard nodig. We kunnen meer samenwerken op defensie- en inlichtingengebied en onze kennis bundelen om ons te beschermen tegen cyberaanvallen en terrorisme. Samen #bouwenaanEuropa.

Voedsel

Voor ons in Nederland is gezond en kwalitatief goed voedsel overal te koop. Dat is minder vanzelfsprekend dan het nu lijkt. Door klimaatverandering en groei van de wereldbevolking, worden landbouw- en visserijgronden steeds schaarser. Boeren die ons voedsel produceren, krijgen te weinig waardering voor het belang van hun werk. Overal in Europa staan jonge boeren en gezinsbedrijven onder druk terwijl ze onmisbaar zijn voor onze voedselvoorziening.

Ik wil mij in het Europees Parlement inzetten voor onze voedselproducenten. Gezond voedsel en een gezonde aarde zijn alleen mogelijk met gezonde boerenbedrijven. De Nederlandse land- en tuinbouw is een voorbeeld voor Europa en de wereld. Ik wil mij in Europees verband inzetten voor duurzame voedselproductie met respect voor mens, dier en klimaat.

Verduurzamen

Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de aarde op een nette manier door te geven aan de volgende generatie. De lidstaten van de Europese Unie behoren de klimaatdoelen van Parijs te halen. Gezamenlijk optrekken in Europa biedt gelijke kansen voor het Europese bedrijfsleven. Ik wil bijdragen aan verduurzamen door gebruik te maken van Nederlandse kennis en innovatie en door aanscherping van Europese klimaatregels, maar wel met een gelijk Europees speelveld. Ik wil mij inzetten om in de hele Europese Unie de prijs voor het uitstoten van CO2 door het bedrijfsleven te verhogen.

In het Europees Parlement wil ik mij inzetten voor een effectief Europees spoorwegnet en een vliegtaks in alle lidstaten van de Europese Unie. Europa dient er naar te streven om zelfvoorzienend te worden op het gebied van energie, waarbij wij niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Ons basisvoedsel dient zoveel mogelijk in Europa geproduceerd te worden.

Het verduurzamen van energievoorziening en voedselproductie is ook van belang voor onze veiligheid en laat het verband zien tussen de drie thema’s waarvoor ik mij wil inzetten in het Europees Parlement: veiligheid, voedsel en verduurzamen.

Henk Jan Ormel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.