23 mei 2017

Afvalverzameling in gemeente Beesel, ook dat gewoon anders.

Enkele jaren geleden werd de gemeente Beesel uitgeroepen tot een van de drie duurzaamste gemeente van Nederland. Om deze naam eer aan te doen haakte de gemeente aan bij de ambitie van de Rijksoverheid om in 2025 nog maar 30 kilo restafval per inwoner per jaar te produceren. Een mooie ambitie die wij als CDA onderstrepen, maar die ook een verandering van ons als burgers vraagt. 

Op 27 maart jl. lag er een raadsvoorstel voor ter besluitvorming waarbij de raad kon kiezen uit een zestal opties, die deze verandering (deels) zouden kunnen bewerkstelligen. Alle zes de opties zijn met elkaar vergeleken op drie gebieden: kosten, service en milieu. Op basis van deze vergelijking heeft het college ‘optie D’ voorgedragen. Hierbij wordt het restafval een keer per maand opgehaald in een tariefzak en wordt het GFT-afval wekelijks opgehaald, plastic in dit alternatief blijft een ondergrondse brengvoorziening. Hierbij worden de kosten van de GFT bak goedkoper ten opzichte van de huidige situatie. De kosten van de tariefzak zijn in verhouding tot de huidige containers een stuk duurder.

In het kader van burgerparticipatie werd er op 18 januari jl. een interactieve informatiebijeenkomst georganiseerd omtrent dit onderwerp. Op deze door ons bijgewoonde avond hebben de aanwezige burgers gekozen voor alternatief E. Deze optie is vergelijkbaar met de door het college aangedragen optie D. Echter wordt er hier nog een onderscheid aangebracht tussen het groente- en fruitafval en het tuinafval. Tuinafval kan hierbij naar tuinkorven in de wijk worden gebracht. De service wordt bij deze optie verhoogd, anderzijds worden de kosten door deze extra service verhoogd. 

Wij als CDA hebben alle alternatieven zorgvuldig afgewogen en hebben hierbij het advies van zowel het college als de burgers meegenomen. In onze overweging kwamen een tweetal punten naar voren die van grote invloed zijn geweest op ons uiteindelijke besluit. Dit betreft de recycling van luiers en incontinentiemateriaal. Op dit moment is dit nog niet mogelijk. Wel zijn er ontwikkelingen gaande op het gebied van de recycling van deze materialen. Daarnaast verwacht men in de toekomst een hogere opbrengst te kunnen genereren voor groente- en fruitaval.

Op basis van bovenstaande punten zijn wij tot de conclusie gekomen dat het waardevol is om te kiezen voor optie B, die als tussenstap dient voor een latere definitieve verandering. In dit geval wordt er nog geen gebruik gemaakt van een tariefzak. Optie B maakt het aanbieden van restafval wel onaantrekkelijker door het verhogen van de prijzen van de container. Het aanbieden van GFT afval wordt juist aangemoedigd door het verhogen van de ophaalmomenten en het verlagen van de containerprijzen. 

Door het implementeren van optie B als tussenstap kunnen wij als gemeente de ontwikkelingen omtrent de recyclingindustrie afwachten. Op basis van deze ontwikkelingen evalueert de gemeenteraad in 2019 en wordt er gekeken hoe verder. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.