22 juni 2020

Armoedebeleid ‘Meedoen naar vermogen’ maakt armoede aanpak binnen de gemeente Beesel compleet.

Ongeveer een half miljoen mensen in Nederland leven tijdelijk of langdurig in armoede. Ook in de gemeente Beesel zijn er onverhoopt inwoners die in hun leven met armoede te maken krijgen. De gemeente heeft een wettelijke taak, en volgens het CDA ook een plicht, om mensen die in armoede leven te ondersteunen. Om deze taak als gemeente op een adequate manier te kunnen invullen is er recent een nieuw armoedebeleid geformuleerd genaamd ‘Meedoen naar vermogen’.

Preventie heeft een prominente plek gekregen in dit beleid. Concreet betekent dit dat we als gemeente willen voorkomen dat inwoners in armoede terecht komen. Preventie kan op verschillende manieren worden bewerkstelligd, bijvoorbeeld middels het geven van voorlichtingen, het publiceren van een geldkrant of het opstarten van een gratis spreekuur en hulp bij administratie. Dit tot tevredenheid van het CDA, aangezien wij geloven dat relatief kleine investeringen in het kader van preventie, tot grote mate van financiële (on)afhankelijkheid en bewustwording ten aanzien van armoede kan leiden.

In het kader van preventie is het ook van belang om als gemeente vroegtijdig te signaleren en in contact te komen met inwoners die in armoede dreigen te raken. Waar voorheen de aandacht uitging naar personen met een inkomen tot 100% van de bijstandsnorm, is deze norm nu verhoogd naar een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Een slimme keuze volgens ons als fractie, aangezien het ophogen van de grens naar 120% een manier om al vroegtijdig een partner te worden van inwoners die kampen met kort- of langdurende armoede en zo kunnen ondersteunen en toenemende problemen in de nabije toekomst te voorkomen.

Natuurlijk is het een mooi uitgangspunt om binnen deze doelgroep te streven naar een volledig bereik. Als CDA zijn we ons er echter van bewust dat het bereiken van alle inwoners met een inkomen onder de 120% grens een gigantische uitdaging is. Ons inziens is het behalen van een volledig bereik dan ook een mooi streven, maar geen doel op zich. Als overheid is het onze taak om breed te faciliteren en via verschillende kanalen en partners ons beleid uit te dragen, maar als CDA gaan wij ook uit van gedeelde eigenaarschap en verantwoordelijkheid waar zowel de gemeente als faciliterende partner als inwoners zelf een steentje aan kunnen en moeten dragen. Als gemeente kunnen en willen wij immers niet achter iedere voordeur een kijkje nemen en vinger in de pap houden, zeker niet wanneer inwoners zelf geen armoede ervaren maar wel tot de doelgroep behoren. Armoede is immers niet voor eenieder hetzelfde.

Samengevat is onze fractie van mening dat het huidige armoedebeleid een beleid is waarmee vooruit gekeken kan worden. Ons inziens geven de toevoegingen zoals geformuleerd in het beleid samen met de faciliteiten die binnen de gemeente Beesel al veelvuldig worden ingezet rondom armoede, zoals het Jeugdsportfonds of Stichting Leergeld, een gedegen basis voor het verder bestrijden van armoede in onze gemeente en bij onze inwoners.

Meer weten over de faciliteiten die gemeente biedt? Je vindt ze hier: https://www.beesel.nl/inwoners/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.