11 januari 2017

CDA zet thema Toegankelijkheid op de Agenda

In de raadsvergadering van december heeft de raad in Beesel besloten dat, aandacht voor en het belang van Agenda 22, structureel ingebed dient te zijn als toetsingskader in haar kaderstellende en beleidsvormende processen. Met andere woorden; bewustwording voor volwaardig burgerschap en gelijkwaardigheid in het meedoen in de samenleving dient bij elk beleidsplan te worden meegenomen. Agenda 22 is een uitwerking van het begrip toegankelijkheid. Daarbij is door de VN  in het mensenrechtenverdrag vastgelegd dat, overheid en samenleving werken aan gelijkwaardig burgerschap, zodat iedereen kan meedoen. Het VN-verdrag voor mensen met een beperking noemt 1 januari 2017 als concrete datum. Met die datum in het vooruitzicht en de vaststelling van het initiatiefvoorstel  kan de gemeente Beesel aan de slag met toegankelijkheid, welke geleidelijk aan een verplichting wordt. Nederland erkende het verdrag medio 2016 en daarmee treedt het verdrag ook in Nederland in werking.

 

Het CDA, initiatiefnemer van dit coalitiebreed ingediende initiatiefvoorstel, benadrukt: "Toegankelijkheid voor iedereen lijkt een vanzelfsprekendheid. Helaas is dat nog lang niet altijd het geval. Er is wel al aandacht en er begint meer bewustwording voor deze zaak te komen. Daarmee zeggen wij dus niet dat er helemaal niets gebeurt in onze gemeente, maar goed kan wat ons betreft altijd beter! En vanaf nu dus formeel.

Daarbij vinden we het belangrijk dat er samen met ervaringsdeskundigen, zoals bijvoorbeeld het Gemeentelijk Gehandicaptenplatform Beesel, verder gewerkt wordt aan toegankelijkheid in de brede zin des woords voor mensen met een beperking. Toegankelijkheid beperkt zich niet tot een deur die gemakkelijk open gaat en breed genoeg is. Toegankelijkheid behelst zoveel meer. Denk aan kansen op werkgelegenheid, maar ook toerisme, cultuur of sport. Om maar enkele voorbeelden te noemen waarbij gelijkwaardig mee kunnen doen zo belangrijk is voor mensen. We streven er naar dat de voorwaarden aanwezig zijn waardoor iedereen, op elk moment bij welk evenement of activiteit dan ook, zonder belemmering kan meedoen."

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.