08 mei 2021

Stimuleringsregeling Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel

De stimuleringsregeling toekomstbestendige centra gemeente Beesel stond op de agenda van de afgelopen raadsvergadering.

De regeling is bedoeld om ondernemers en vastgoed eigenaren te stimuleren om initiatieven in onze drie kernen  te ontplooien of bestaande initiatieven te versterken. Door middel van verplaatsingssubsidie, waarbij de kosten van verhuizing naar of verbouwing van een pand in het centrumgebied worden gesubsidieerd dan wel een transformatiesubsidie, waarbij een pand buiten het centrumgebied een andere bestemming krijgt óf een gevelsubsidie, waarbij de uitstraling van een pand in één van de centrumgebieden wordt aangepakt.

De CDA fractie juicht het toe dat er middels deze stimuleringsregeling gewerkt wordt aan de aantrekkingskracht van onze drie kernen. Door het aanpakken van de winkelleegstand en de uitstraling wordt de leefbaarheid en de kans op een levendig centrum vergroot. In een aantrekkelijk centrum is het immers beter vertoeven. Of het nu gaat om winkelen of, onder het genot van een kopje koffie, genieten op een terras. In het kader van onze inclusieve samenleving, een begrip dat de gemeente Beesel nog in het vaandel heeft staan, vindt de CDA fractie dat deze beleving voor iedereen bereikbaar moet zijn. Of het nu bijvoorbeeld gaat om de fysieke toegankelijkheid met een wandelwagen, rolstoel of rollator, perspectief voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt óf ontwikkeling van personeel in het hoe om te gaan met klanten met dementie. We hadden hiervoor een amendement voorbereid om ook nog een subsidiemogelijkheid voor aanpassing in toegankelijkheid toe te voegen aan deze regeling. Helaas was deze hier juridisch niet haalbaar omdat er, wat betreft toegankelijkheid van panden al een wettelijk eis is.

Uitvoering geven aan een wettelijke eis vindt de CDA fractie echter niet voldoende. Wij zijn er een groot voorstander van dat iedereen mee moet kunnen doen. Wij gaan de komende tijd het gesprek aan met de ambtelijke organisatie en zullen binnen afzienbare tijd met een initiatiefvoorstel komen om dat doel mogelijk te maken. Toegankelijkheid kan namelijk een directe impact hebben op meer bezoek aan en verblijf in het centrum en daarmee op het bestedingspatroon bij onze ondernemers.

We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen in deze.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.