17 mei 2018

Raadsvragen verspreiding jodiumtabletten

Tijdens de eerste inhoudelijke raadsvergadering van deze nieuwe periode op 17 mei 2018 vroeg Erwin Dehing aandacht voor de verspreiding van de jodiumtabletten. Hieronder kunt u de beantwoording van het college op de door hem gestelde vragen lezen.

Vragen CDA mbt verspreiding van jodiumtabletten

In de media hebben we recentelijk kunnen lezen dat er met de verspreiding van jodiumtabletten de nodige fouten zijn gemaakt. Zo ook in de gemeente Maasgouw. Er wordt melding gemaakt dat het Ministerie van Volksgezondheid in overleg gaat met de Veiligheidsregio en gemeenten om te bepalen of er maatregelen nodig zijn.
 
1. Wat is uit vorengenoemd overleg gekomen en welke maatregelen worden ondernomen?
2. Worden jonge gezinnen met kinderen (onder de 18 jaar) die onlangs in onze gemeente zijn komen wonen actief geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de kerncentrales Doel en Tihange? Zo ja, door wie en op en op welke wijze. Worden deze nieuwe inwoners dan ook op de hoogte gebracht over het (gratis) beschikbaar stellen van jodiumtabletten?
3. Zo nee, hoe gaat u er voor zorgen dat informatieverstrekking en in het verlengde daarvan de verstrekking van jodiumtabletten voor de toekomst gewaarborgd zijn?
4. Hoe wordt er omgegaan met informatieverstrekking richting de tijdelijke bewoners van onze vakantieparken en hoe is voor deze bewoners de beschikbaarheid van jodiumtabletten gegarandeerd?

Beantwoording

De voorbereiding op een stralingsongeval gebeurt volgens internationale richtlijnen en op basis van advies en informatie van de instanties in Nederland die over straling gaan: het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (jodiumtabletten), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Nederland heeft de interventieniveaus en preparatiezones  in verband met een eventueel kernongeval afgestemd op België en Duitsland. Dit is vastgelegd in het zogenoemde Harmonisatiebesluit. Nederland voldoet hiermee aan de internationale standaarden van het Internationale Atoom en Energie Agentschap (IAEA) en de Wereldgezondheidsorganisatie. Op grond van het Harmonisatiebesluit heeft de Nederlandse overheid besloten (eenmalig) jodiumtabletten te verstrekken. Het Ministerie van VWS was verantwoordelijk voor de verstrekking en verdeling van de jodiumtabletten. De verstrekking en verdeling van de jodiumtabletten, najaar 2017, verliep inderdaad niet vlekkeloos.

De desbetreffende gemeenten en de Veiligheidsregio hebben daarom met het Ministerie van VWS een aanvullende verstrekking georganiseerd. De regisseur crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Limburg–Noord onderhield namens de gemeenten contact met het Ministerie van VWS en met de inwoners die geen doosje jodiumtabletten hadden ontvangen. Via de media zijn de inwoners behorende tot de doelgroep tweemaal in de gelegenheid gesteld om zich te melden zodat alsnog jodiumtabletten aan hen konden worden verstrekt. (zie onderstaand persbericht uit VIA Maasgouw). Deze inhaalactie is eind april 2018 voltooid. De Veiligheidsregio Limburg – Noord kreeg van het Ministerie van VWS het benodigde aantal doosjes jodiumtabletten en heeft deze afgegeven bij de gemeente Maasgouw. De jodiumtabletten konden worden afgehaald in het gemeentehuis. De desbetreffende gezinnen (6 in Maasgouw) zijn daarover rechtstreeks geïnformeerd.

Informatievoorziening over veiligheid en gezondheid
Informatievoorziening is een taak van de veiligheidsregio’s, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IM) en het Ministerie van VWS. De Veiligheidsregio Limburg–Noord en de ministeries informeren via de daarvoor bestemde kanalen, onder meer de gemeente, actief en objectief over actuele ontwikkelingen op dit terrein. Algemene informatie over (de voorbereiding) op mogelijke kernongevallen is te vinden op www.limburgveilig.nl  www.ggdlimburgnoord.nl  www.vrln.nl  www.vrzuidlimburg.nl Onze gemeente (portefeuilles Veiligheid en Gezondheid) ziet er op toe dat de Veiligheidsregio (pro-)actief blijft informeren over  actuele situaties, over veiligheidsrisico’s en over een optimale voorbereiding op rampen en crisissituaties.

Beschikbaarheid jodiumtabletten voor nieuwkomers, nieuwe inwoners en personen die tijdelijk in de gemeente verblijven

De rijksoverheid heeft niet voorzien in gratis ‘onderhoud’ of ‘onderhoudsronden’. Ouders, verzorgers van kinderen, zwangere vrouwen, nieuwe inwoners en tijdelijke inwoners, die behoren tot de doelgroep, zullen zelf de afweging moeten maken of ze jodiumtabletten in huis halen. Jodiumtabletten zijn te koop bij apotheek of drogist, ook voor personen die niet tot de doelgroep behoren (Richtprijs €2,95 per doosje). Bijzondere locaties zoals scholen en kinderopvang kunnen jodiumtabletten in voorraad opslaan. Ze zijn dit niet verplicht. Hierbij kan een vergelijking worden gemaakt met andere ziekten/aandoeningen waarvoor geen landelijke vaccinatieprogramma’s (meer) worden uitgevoerd. De inenting tegen mazelen is hier een voorbeeld van. De overheid laat het in deze
situaties aan de ouders/verzorgenden over of ze preventiemaatregelen (bijvoorbeeld inenting) nemen of niet. Dit geldt ook voor de verstrekking/aanschaf  en het gebruik van jodiumpillen.

Nieuwe inwoners kunnen zich melden bij de Veiligheidsregio. Maar mensen worden gewezen op de noodzaak ze in huis te hebben en kunnen deze ook aanschaffen bij de apotheek (€ 2,95). Via de media zullen wij aangeven dat de gemeente nog een aantal pakketjes op voorraad heeft voor inwoners.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.