21 november 2020

Begroting 2021

Volledige uitgesproken tekst tijdens de begroting leest u onder aan de pagina.

 

Begroting 2021 

Vorige week hebben we de begroting voor 2021 vastgesteld in de raad, een begroting die er goed uitziet en vooralsnog financieel gezond is. Onzekere factoren die een rol kunnen spelen, zoals de oplopende kosten in de zorg, de gevolgen van de coronacrisis waar we nog geen zicht op hebben, de hoogte van de algemene uitkeringen en de afvalverwerking die elk jaar duurder wordt en steeds minder opbrengt. 

Om de kosten van de afvalverwerking te drukken, hebben we samen met onze coalitiepartners Lokaal Peel en Maas en de VVD een wijziging gemaakt. Dit wordt een amendement genoemd. Verder hebben we ook nog aandacht gevraagd voor de woningbouw. Die zat de afgelopen twee jaar al in een flinke versnelling, maar toch voelt niet iedereen dit. Blij zijn we dan ook dat ons initiatief voor een woonondersteuner inmiddels is opgenomen in de begroting, zodat woonvragen en goede initiatieven snel kunnen worden opgepakt. 

Ook eenzaamheid is een steeds groter aandachtspunt in de samenlevingen. Niet alleen bij ouderen, maar dit speelt ook bij de jongere leeftijdsgroepen. We zullen als fractie onze voelsprieten in de samenleving blijven uitsteken en samen proberen naar oplossingen te zoeken. 

Tijdens de begrotingsbehandeling hebben we samen met PvdA/GroenLinks nog twee moties mee ingediend. De motie ‘jongerencomité’ en motie voor een extra steuntje in de rug voor de minima. Allebei de moties zijn in meerderheid aangenomen door de raad. Wilt u onze beschouwing nog eens nalezen dan kan dit op deze website.  

Eventuele vragen en aanvullingen zijn altijd welkom. 

Fractie CDA Peel en Maas 

 

 

Beschouwing begroting 2021

Voorzitter,

Uit de perspresentatie van de begroting 2021 blijkt dat portefeuillehouder financiën een prachtige begroting kan overleggen, waarin veel ruimte is om te investeren in 2021. Investeringen in de samenleving van Peel en Maas, iets waar we als CDA 100% achter staan.

Investeren in om het verenigingsleven blijvend te laten bloeien bijvoorbeeld. Verenigingen zijn volgens ons het cement van de samenleving. We zien dat ze het op verschillende fronten lastig hebben. Het inzetten van extra denkkracht binnen of samen met de gemeente om een toekomstvisie te maken voor het verenigingsleven in Peel in Maas zou een investering kunnen zijn.

De kunst van een goed huishoudboekje is ook het op orde te houden. Sparen voor magere jaren, maar ook het vooruit kijken naar welke financiële armslag nodig is om mogelijk toekomstige risico’s te dekken. Verwachte en onverwachte risico’s. Van deze laatste hebben vanaf maart 2020 een serieus voorbeeld gekregen. De gevolgen hiervan zijn duidelijk merkbaar in onze gemeente, ook dit vraagt om extra investeringen waarvoor we o.a het coronafonds hebben opgetuigd.

Voorzitter, Corona betekent ook meer thuiswerken, meer thuis verblijven, meer thuis consumeren en daarmee meer afval voor onze huishoudens.

Waar wij als fractie wel moeite mee hebben, is het beeld dat de portefeuillehouder optrekt dat wij genoeg spek op de ribben zouden hebben. Dat we niet aan de remmen hoeven te trekken. Dat rijmt niet met de paragraaf ‘Afvalstoffenheffing’, waar we een tekort zien van €29,- per huishouden.

Om dit tekort terug te dringen, is er het voorstel om een heffing aan de burger te gaan vragen van €2,50 per rol afvalzakken. Als we blijkbaar toch voldoende spek op de ribben hebben, waarom dan zo’n omstreden en onwenselijke maatregel die overigens niet of nauwelijks effect heeft op het totale tekort op de afvalstoffenheffing. Deze afvalzakkenbelasting ziet het CDA dan ook niet zitten, dat heeft u onlangs al van ons gehoord en gelezen. Maar hoe gaan we dat gat vullen? Daar kom ik zo op terug.

De afgelopen dagen hebben we nog nieuwe concrete feiten en cijfers onder ogen gekregen wat betreft het tekort op het afvaldossier. Hier worden we niet vrolijk van. Samen met onze coalitiepartners willen we daarom een amendement in dienen om het tekort op de afvalstoffenheffing op een andere wijze terug te dringen. Op een naar ons gevoel eerlijkere wijze.

Daarnaast vragen we aan de portefeuillehouder om een structurele oplossing te bedenken hoe het tekort op de afvalverwerking van 5 ton weggewerkt kan worden en hier uiterlijk in de Kadernota 2022 mee terug te komen naar de raad. En kijk dan niet alleen naar het heffen van extra belastingen, maar kijk ook scherp naar de operatie van ophalen en verwerken zelf.

Dit staat toch allemaal in schril contrast met de artikelen die het college in diverse media heeft laten optekenen dat het ons financieel allemaal voor de wind gaat. Erg jammer dat dit beeld zo is geschetst. We horen hier nog graag een reactie van de portefeuillehouder financiën. Voor de helderheid: we zijn tevreden met het werk van de portefeuillehouder financiën en de begroting in grote lijn, maar de heffing vanuit de gemeente op afvalzakken is wat ons betreft niet de juiste en de beeldvorming in de media over ons huishoudboekje vinden we niet gepast.

Voorzitter,

Voor wat betreft eenzaamheid heeft het CDA de afgelopen raadsperiodes veel aandacht gevraagd. Ook vorig jaar hebben we dat gedaan n.a.v. een onderzoek dat we hebben verricht bij de KBO ’s en ouderen. Tijdens de begroting van 2020 heeft de portefeuillehouder toegezegd hier onderzoek naar te doen naar aanleiding van een raadsbrede motie, graag horen wij of dit onderzoek inmiddels is afgerond en wat de resultaten hiervan zijn.

Inmiddels in de tijd waarin we nu leven kan eenzaamheid nog tot een groter issue leiden. Niet alleen bij ouderen, maar ook bij jongeren speelt dit probleem.

Ook hier vragen we aandacht voor. Bijna de helft in de leeftijdsgroep van 25-34 jaar voelt zich eenzamer dan voor de coronacrisis en bij jongeren onder de 25 is dat aantal nog groter. Jongeren zitten in een leeftijdsfase, waarin ze zichzelf willen ontwikkelen. Maar hoe kunnen ze dat doen als sociale contacten wegvallen en het niet meer mogelijk is om naar school of werk te gaan. Wat hebben we als gemeente te bieden voor deze groep?

Voorzitter,

Inzake wonen kunnen we als CDA-fractie louter complimenten geven. Wat heeft hiér een ongelofelijke versnelling plaatsgevonden. Van stilstand naar echte beweging. De honderden bouwvergunningen die worden gegeven. Het meewerken aan principeverzoeken bij veel plannen in diverse dorpen. Er zit echt schot in de zaak. Is het woondossier af? Nee, absoluut niet. Er is nog steeds veel vraag en mensen willen nu een oplossing voor hun woonwensen. Daarom hebben we tijdens de kadernota ook gepleit voor de woonondersteuner voor Peel en Maas. Zodat we van de derde versnelling naar de vierde versnelling gaan. Nog een tandje er bij. Zijn we daarna klaar met het woondossier? Nee, vast en zeker niet. Gaan we als gemeente ooit iedereen tevreden stellen op het gebied van wonen? Nee, ook dat niet. Maar waarom is het CDA dan zo tevreden over de voortgang, hoor ik jullie denken? Omdat wij het knap werk vinden dat er in pak en beet twee jaar zo’n enorme mindshift heeft plaatsgevonden in alle lagen en onderdelen van de gemeente. Van raad en college tot de ambtelijke organisatie. Ook het CDA zal dit proces zeer kritisch blijven volgen en blijven aangeven als er zaken zijn die niet goed gaan of snel genoeg gaan.

Over dat laatste, de snelheid van afhandeling van ontwikkelverzoeken, krijgen we wel wat signalen van inwoners die vinden dat het op dit gebied nog wel wat sneller kan.

Hoe kijkt de portefeuillehouder hier tegenaan?

Tot slot binnen dit beleidsterrein toch een compliment voor de samenwerking tussen portefeuillehouders Mestrom en Wanten op het dossier Veersepad Kessel. Eén van de voorbeelden hoe er portefeuilleoverstijgend wordt samengewerkt.

Voorzitter,

Graag willen we ook van de gelegenheid gebruik maken om de portefeuillehouder Hermans van onderwijshuisvesting te complimenteren voor de voortgang op diverse ontwikkelingen in verschillende dorpen en de terugkoppeling hierover naar de raad. Ook op het gebied van de zorgkosten (o.a. jeugdzorg) zorgt de portefeuillehouder ervoor dat de raad goed is en blijft geïnformeerd.

Voorzitter, ter afronding. Het CDA is trots op de positie die Peel en Maas op dit moment inneemt en wij danken allen die een bijdrage hebben geleverd aan deze begroting.

 

Namens de fractie CDA Peel en Maas

John Timmermans

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.