18 november 2021

Beschouwing begroting 2022

Voorzitter,

Voor ons ligt de begroting van 2022, de laatste begroting van deze raadsperiode. Een beschouwing is altijd een moment van bezinning. Wat hebben we gedaan, wat gaat er goed en wat verdient extra aandacht voor de toekomst. Toekomst, ofwel perspectief, een klus is namelijk nooit af. We zullen de hand aan de ploeg moeten houden.

Allereerst willen we onze waardering uitspreken richting het college voor deze prachtige begroting. Peel en Maas is een financieel gezonde gemeente. Als CDA staan we voor goed rentmeesterschap. Hier valt ook de kunst van een solide huishoudboekje onder, en daar hebben alle collegeleden een belangrijke rol in. Ook dat gaat samen met elkaar. Sparen voor magere jaren, maar ook het vooruit kijken naar welke financiële armslag nodig is om mogelijk toekomstige risico’s te dekken. Corona is zo’n risico, maar we mogen concluderen dat het Rijk ons tot op heden ruimhartig heeft gecompenseerd.

Helaas moeten we op de dag van vandaag constateren dat het coronavirus weer opspeelt en dat het erop lijkt dat we de komende jaren een balans zullen moeten vinden om met het virus te leven.

We zien de maatschappij om ons heen verharden, helaas op meerdere vlakken. De polarisatie neemt toe, zeker op bijvoorbeeld sociale media. Dit merken we ook als lokale volksvertegenwoordigers. Leven en laten leven, ofwel sociale verdraagzaamheid is blijkbaar ingewikkeld geworden. Een oproep vanuit onze kant om de schouders eronder te zetten en begripvol en respectvol met elkaar om te gaan. Als gemeente kunnen we hier ons steentje aan bijdragen door het goede voorbeeld te geven en te investeren op verschillende vlakken in het goede leven in onze gemeente. Ook in deze raad moeten we het goede voorbeeld geven. Samen voor elkaar, zou ik bijna willen zeggen.

 

Voorzitter,

We starten met een compliment naar het college. Zaken die we als raad tijdens eerdere begrotingsbehandelingen inbrengen, worden goed in gebed in toekomstige begrotingen. Destijds namelijk een bijdrage voor 3 jaar geamendeerd, dus goed om te zien dat het Centrum Management Panningen en Omroep P&M nu een structurele bijdrage per jaar krijgen toegewezen. Een bijdrage die beide organisaties ons inziens verdienen.

We zien verder in de begroting een investeringsbedrag van een 13,8 miljoen voor 2022. Ruim 9,5 miljoen  investeren we in de herinrichting en reconstructie van wegen en bruggen. Hier staan we als CDA 100% achter. Willen we een aantrekkelijke gemeente blijven waar het goed wonen, werken en recreëren is, dan is goede infrastructuur een must. Echter valt het ons wel op dat al veel eerder begrootte infrastructurele werken zoals bijvoorbeeld de omgeving Merwijckstraat en Keverbergstraat in Kessel uit andere begrotingsrondes nog steeds niet zijn gerealiseerd. Ook de Meijelseweg en rotonde in Beringe blijven veel te lang liggen.

 

Graag een reactie van de portefeuillehouder waarom dat dit zo lang duurt.

 

Op de investeringslijst viel ons verder op dat er van de 13,8 miljoen een € 150.000,- ter beschikking is voor het vervangen van technisch afgeschreven speelvoorzieningen. Bij de kadernota van juli 2020 is de motie ‘Gezinsvriendelijke gemeente’ aangenomen.

Om deze uitgesproken ambitie het woord bij de daad te voeren, zullen we dan ook een amendement indienen om dit bedrag voor de komende jaren éénmalig op te hogen. Mijn collega Roel Boots -die in 2020 ook de motie tot ‘Gezinsvriendelijke gemeente’ lanceerde- zal het “schoolpleinen en speeltuinen-amendement” verder van toelichting voorzien.

 

Voorzitter,

Dan komen we bij het dossier wonen. Bij de start van deze coalitie periode verklaarden ze ons als coalitie nog bijna voor gek. Bouwen, bouwen, bouwen à geen krimp maar groei was de gedachte. Zelfs in dit huis is het krimp-spook nog lang aanwezig geweest, maar de krimpgedachte is er nu uit. Top en complimenten voor de portefeuillehouder en zijn team ambtenaren in dit huis. Peel en Maas laat zich niet meer leiden door onterecht verwachte bevolkingskrimp. Terug beschouwend was onze bouwen, bouwen, bouwen-gedachte een vooruitziende blik. Het verruimen van de beleidsregel wonen in juni 2018 door wethouder Wanten was het startschot. Wie had gedacht dat vanaf dat moment de woningnood en de stijgende huizenprijzen tot deze ongekende hoogte zouden komen. In Peel en Maas is de versnelling op tijd ingezet in het verlenen van extra woonbestemmingen en wordt er volop gebouwd. Is dit genoeg? Kunnen we iedereen tevreden stellen? Vast en zeker niet. Achteraf kunnen we blij zijn dat we op tijd begonnen zijn en de portefeuillehouder en de organisatie alleen maar complimenten geven voor de voortvarende aanpak. Onlangs heeft het dorpsoverleg Baarlo zijn woonplannen nog aan de raadsleden gepresenteerd. Kortom: houdt de vaart erin, schakel door en faciliteer de dorpen maximaal met goede woonplannen. Laat ons nogmaals duidelijk zijn dat we blij zijn met de extra versnelling die is gevonden. En nu, op, naar de volgende versnelling.

 

We hebben nog de volgende vragen aan de wethouder(s):

-Heeft de organisatie extra mankracht nodig op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling om die extra versnelling te laten plaatsvinden?

-Zijn visie om gronden vrij te maken voor kleine kavels tussen de 150 en 250 m2, aangezien hier een grote behoefte ligt voor jong volwassenen en ouderen.

-Hoe zit het met maatschappelijk vastgoed? De wethouder heeft toegezegd voor de vakantie met een overzicht te komen over wat we nog aan maatschappelijk vastgoed hebben en hoe hier mee om te gaan?

 

Voorzitter,

Dan kom ik in mijn betoog aan bij het sociale vlak. Als maatschappij merken we dat het leven de afgelopen jaren flink duurder in geworden. Dit voelen we als burger, maar dit voelen ook zeker de verenigingen. Verenigingen zijn volgens ons het cement van de samenleving. We zien dat ze het moeilijk hebben en de hele coronacrisis doet hier nog een schepje bovenop. Het schepte dan ook onze verbazing dat de waarderingssubsidies voor verenigingen de afgelopen 10 jaar niet geïndexeerd zijn. Het voorstel is om in de begroting van komend jaar éénmalig met € 50.000,- te corrigeren, ofwel 1% per jaar. Dit doet naar onze mening geen recht aan de verenigingen en aangezien er ook automatische indexatie gaat plaats vinden de komende jaren, vinden wij dat we dit dienen te corrigeren. We dienen dan ook samen met de VVD een amendement in om het volgens dit recht te zetten volgens de Consumenten Prijs Index.

Wanneer we het over onze verenigingen hebben, willen we ook even opmerken dat LED verlichting bij buitensportaccommodaties toch echt de norm moet worden in het meerjarenonderhoudsplan. Reguliere verlichting past niet meer bij de huidige tijd van buitensportaccommodaties. LED verlichting geldt overigens ook bij de openbare ruimte. Als gemeente hebben we hier een voorbeeldfunctie in.

Kan de portefeuillehouder dit toezeggen?

We constateren ook dat door stijgende energie- en voedselprijzen inwoners in de problemen komen. Energieleveranciers die failliet gaan waardoor er ook inwoners in onze gemeente zijn die in de problemen kunnen komen door sterk stijgende gas- en elektra prijzen. De winter moet dan nog beginnen! Om deze groep inwoners niet uit het oog te verliezen, dienen we dan ook een motie in met het signaal deze groep als gemeente in beeld te hebben en te ondersteunen.

Voorzitter,

Dan komen we bij de energietransitie ofwel de verduurzaming. Zojuist hadden we het al over de stijgende energieprijzen en de gevolgen voor onze inwoners. Als CDA hebben we de afgelopen jaren aandacht gevraagd voor een Realistische Energie Strategie, bovenop onze Regionale Energie Strategie. Het versneld van het gas af gaan, hebben we al vaker onze twijfels over geuit. Nu dat gas ontzettend duur is geworden, stijgen de prijzen van bouwmaterialen en voedsel alleen maar extra. We merken ook dat burgers als alternatief teruggaan naar houtkachels, wat de luchtkwaliteit ook komende winter niet ten goede zal komen. Het belang van duurzame opwek onderstrepen we als CDA, maar we horen ook van lokale ondernemers dat ze de zonnepanelen op daken niet kunnen aansluiten omdat Enexis/Tennet te weinig capaciteit op het elektranet heeft. SDE-subsidies bij verschillende ondernemers zijn al verlopen of gaan nog verlopen. Een probleem wat overstijgend is aan onze gemeente. Toch vinden we het als CDA een taak van onze gemeente Peel en Maas om een luisterend oor hiervoor te hebben en een signaal binnen onze regionale samenwerking af te geven.

Samen met de VVD zullen we dan ook de motie elektriciteitsnet indienen.

Verder zijn we als CDA niet tevreden over de uitvoering van de zonnetender. Met name de invulling van het meervoudig grondgebruik door landbouw en/of veeteelt is naar onze mening te gemakkelijk geïnterpreteerd en niet volgens de geest van het amendement Zonneladder Peel en Maas. We vragen dan ook het college om de resterende 17,5 hectare te aan te houden en te bevriezen, totdat helder is A. hoe de richtlijnen uit de “Zonneladder Peel en Maas” rondom meervoudig grondgebruik in praktijk zijn gehanteerd en B. hoe de capaciteitsproblematiek op het openbare elektriciteitsnet de resterende invulling van de 17,5 ha beïnvloed.

Voorzitter,

Ter afronding. Het CDA is trots op de positie die Peel en Maas op dit moment inneemt en wij danken allen die een bijdrage hebben geleverd aan deze begroting. Als afsluiter in deze bijzondere tijd met alle vervelende beperkingen die Corona met zich meebrengt: wees verdraagzaam en let een beetje op elkaar.

 

Namens de fractie CDA Peel en Maas

Sandy Janssen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.