21 december 2019

Hulp bij het huishouden (+ amendement)

Hulp bij het huishouden

Een lastig dossier waar de raad aan het eind van het jaar mee te maken kreeg. Bij het voorstel vanuit het college kon de raad een keuze maken uit twee scenario’s. Het tweede scenario zat dichtbij de wensen van de dorpen, maar voldeed niet helemaal. Vandaar dat er, aanvullend op het voorstel, een amendement (aanpassing) is voorbereid door het CDA, Lokaal Peel & Maas, Anders-Nu en de PvdA/GroenLinks.

In het huidige systeem loopt binnen Peel en Maas een pilot, wat door de hulpvragers als succes wordt gezien. De dorpsondersteuners spelen een grote rol. Korte lijnen, signaleren en bemiddelen, laagdrempelig en vooral een bekend gezicht in het dorp. Kortom, een succesvolle formule die ze graag willen voortzetten.

Zelfsturend, niet van bovenaf opgelegd en waarbij dorpsgemeenschappen hun eigen keuzes kunnen maken. De eigen bijdrage wordt gemaximeerd tot € 19,- per maand, wat rechtsgelijkheid borgt en ervoor zorgt dat stapeling van kosten gebonden is aan dit maximum. Verder is het aan de dorpsgemeenschappen om een eigen keuze te maken uit drie wijzen; maatwerkvoorziening binnen de WMO, als algemene voorziening binnen de WMO of als dorpsvoorziening voorliggend aan de WMO. Ook is het aan de dorpsgemeenschappen zelf om de subsidie voor het organiseren van de hulp bij het huishouden en alle financiële en administratieve handelingen te laten lopen via het door hen gezamenlijke opgerichte en bestuurde Stichting kernkracht. 

Belangrijk is dat de raad goed heeft geluisterd naar de dorpen. Het CDA volgt de ontwikkelingen op de voet.

Lon Caelers-Bos en Vivian Moonen, raadsleden CDA Peel en Maas

 

Amendement:

De gemeenteraad van de gemeente Peel en Maas, in vergadering bijeen op 17 december 2019

 • Gelet op de in de door de raad vastgestelde kaderstelling Vitale Gemeenschappen en Sociaal Domein opgenomen doelstelling dat we als gemeente, waar nodig, burgers en gemeenschappen ondersteunen die zelf regie voeren op het zorgen voor elkaar.
 • Gelet op het kerndoel en de looptijd (tot eind 2021) van de in 2016 gestarte en in 2018 hernieuwde en effectief gebleken pilot: iedere kern in staat stellen om in haar eigen tempo de overstap te maken naar hulp bij het huishouden als een voorziening die onder regie staat van de gemeenschap.
 • Gelet op het gegeven dat hulp bij het huishouden uitgevoerd kan worden in drie vormen: als maatwerk-voorziening binnen de WMO, als algemene voorziening binnen de WMO, als dorpsvoorziening voorliggend aan de WMO.
 • Gelet op het doel dat nagestreefd wordt met de invoering van het abonnementstarief, namelijk voorkomen dat mensen in financiële problemen komen door stapeling van eigen bijdragen.

Besluit om het dictum van het raadsbesluit ten aanzien van de Beleidsnotitie pilot algemene voorziening hulp bij het huishouden (2019-071) als volgt te wijzigen: 

 1. Dat de gemeente dorpsgemeenschappen in staat stelt een eigen keuze te maken uit één van de volgende drie wijzen waarop in betreffende kern uitvoering kan worden gegeven aan hulp bij het huishouden: als maatwerk-voorziening binnen de WMO, als algemene voorziening binnen de WMO, als dorpsvoorziening voorliggend aan de WMO.
 2. Dat indien een kern kiest voor de uitvoering van hulp bij het huishouden als maatwerkvoorziening binnen de WMO of ervoor kiest hulp bij het huishouden uit te voeren als algemene voorziening binnen de WMO het abonnementstarief inkomens wordt toegepast, met een maximum van €19 per maand.
 3. Dat indien een kern kiest voor de uitvoering van hulp bij het huishouden als dorpsvoorziening het zeer gewaardeerd wordt indien kernen:
  1. de reeds gehanteerde aan de gebruikte hulp gekoppelde inkomens-afhankelijke eigen bijdrage toepassen en innen.
  2. contracten met zorgaanbieders afsluiten waarbij de regionaal gemaakte afspraken overgenomen worden.
 4. Dat de subsidie waarmee de gemeente dorpsgemeenschappen in staat stelt ofwel hulp bij het huishouden te organiseren als algemene voorziening ofwel als dorpsvoorziening, toegekend wordt aan de daarvoor in aanmerking komende dorpsgemeenschappen, die vrij zijn te besluiten deze subsidie en alle financiële en administratieve handelingen te laten lopen via de door hen gezamenlijk opgerichte en bestuurde Stichting Kernkracht.
 5. Dat in de praktijk daadwerkelijk voorkomende onduidelijkheden en problemen besproken en zo mogelijk opgelost worden in een structureel overleg waarin dorpsgemeenschappen en gemeente vertegenwoordigd zijn en dat halfjaarlijks een overleg plaatsvindt tussen dorpsgemeenschappen en gemeenteraad waarin ervaringen en bevindingen uitgewisseld worden in het licht van de uitbouw en de verduurzaming van zelfsturing.
 6. Dat uiterlijk 30 juni 2021 door alle hierbij betrokken partijen een gezamenlijk besluit is genomen of en hoe na 31 december 2021 doorgegaan wordt met de organisatie van hulp bij het huishouden onder regie van vitale gemeenschappen;
 7. Dat de nog vast te stellen verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 Peel en Maas in lijn met dit besluit wordt voorbereid en ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad en dat alle overige verordeningen, beleidsnotities en beleidsregels die niet corresponderen met bovenstaande besluiten worden herzien of ingetrokken. 

Namens de fractie CDA Peel en Maas, Lon Caelers en Vivian Moonen

Namens de fractie Lokaal Peel en Maas, Saskia Vervoort en Wie Naus 

Namens de fractie van PvdA / Groen Links, Annigje Primowees en Raf Janssen 

Namens de fractie AndersNu, Peter Craenmehr

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.