08 juli 2020

Kadernota 2020

Hieronder de bijdrage van de CDA-fractie tijdens de behandeling van de Kadernota 2020 op 7 juli 2020, uitgesproken door fractievoorzitter John Timmermans.

 

Voorzitter,

Het jaar 2020 gaat de geschiedenisboeken in, helaas niet om al te beste redenen. Het inmiddels verguisde coronavirus kwam vanuit China naar Europa en de rest van de wereld. In het begin dacht men te maken te hebben met een griepje, maar inmiddels is voor iedereen duidelijk dat dit een verschrikkelijk en dodelijk longvirus is. Als je geluk hebt, merk je er vrij weinig van, maar veel mensen blijken er heel vatbaar voor te zijn. Met name ouderen en mensen met een zwakkere gezondheid of onderliggend lijden worden zwaar gedupeerd. Er is inmiddels veel geschreven over de situatie in Peel en Maas als relatief grote coronahaard. Veel inwoners uit onze dorpen zijn helaas overleden, nog veel meer zijn erg ziek geweest. Ook binnen de gemeenteorganisatie heeft het virus haar sporen achtergelaten. Namens onze fractie wil ik u complimenteren voor de professionaliteit, warmte en rust die u tijdens de crisis uitstraalde. In tijden van extremen en grote crises zijn deze communicatie momenten en media-optredens van groot belang.

Op dit moment is niet duidelijk of aan het begin, midden of einde van deze crisis staan. Er wordt gesproken over faillissementen en ontslaggolven. We houden deze ontwikkeling als CDA-fractie nauwlettend in de gaten. Deze bijzondere tijd vraagt ook een bijzondere aanpak van het college. Wij gaan er dan ook vanuit dat het college kort op de bal zit en de raad frequent en tijdig informeert over ontwikkelingen die van invloed zijn op onze inwoners en de financiële situatie van de gemeente.

We zien dan ook uit naar het gesprek dat we snel na het zomerreces hierover met elkaar als raad en college gaan voeren.

Wat je ook steeds vaker leest en hoort, is dat deze crisis mensen ook aanzet tot anders denken en doen. Het is ook zeer de vraag of enkele maatregelen die door de coronacrisis zijn ingesteld ooit geheel worden teruggedraaid. Het vanuit huis werken en conference callen bijvoorbeeld. Werkgevers, maar ook medewerkers van bedrijven en organisaties hebben er nu aan geroken. Een soort van gedwongen pilot. Het bespaart tijd en geld en zorgt ook voor minder files. Ook goed voor het milieu dus. Dit biedt kansen voor Peel en Maas als gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. Mensen die nu nog wonen in de overvolle Randstad kunnen we mogelijk aanzetten zich in Peel en Maas te vestigen. Maar hoe dan? Onze fractie heeft daar wel de nodige beelden en gedachten bij.

Daarom zal onze fractie straks een motie inbrengen die oproept tot het worden van de ‘Gezinsvriendelijkste gemeente van Nederland’

Voorzitter, Wat betreft wonen vinden we dat we op de goede weg zijn, de rem is er duidelijk af. Het woningmarktonderzoek onderstreept dat de ingezette beleidsregel woningbouw geleid heeft tot het aanjagen van de woningbouw. We zien overal initiatieven ontstaan en daar zijn we tevreden over. We zijn ook blij met de kwartaalrapportages, zodat we kunnen zien wat er op het gebied van wonen allemaal gebeurt. De laatste rapportage laat zien dat er plannen liggen voor zo’n 1200 woningen en dat er in iedere kern woningen kunnen worden toegevoegd. Dat is precies wat we bedoelden. Toch zien we dat er op plaatsen wel plannen zijn, maar dat daar toch weinig gebeurt, terwijl de vraag er wel is. We vragen ons af wat daar precies de reden van is. Hoe kunnen we zaken daar op gang brengen? We horen vanuit sommige dorps overleggen dat men daar graag werk van wil maken, maar dat ze niet goed weten hoe, of dat daar simpelweg de expertise en tijd voor ontbreekt. We vragen het college om die dorpen in die vraag te ondersteunen. Wij denken dat het slim zou zijn om een hiervoor een contactpersoon wonen (woonondersteuner) aan te stellen, die de gemeenschappen gaat helpen om woningen gerealiseerd te krijgen, vooral om jongeren in het dorp te houden. Net zoals we eerder een contactpersoon arbeidsmigranten hebben aangesteld.

Voor het beleidsterrein wonen brengt onze fractie twee moties in:

- Extra stimulering woningbouw,

- Woonondersteuner Peel en Maas,

Ook het sociaal domein heeft onze volle aandacht, voorzitter. We zien dat dit een alsmaar uitbreidend terrein is, dat veel zorg en aandacht vergt en daarbij natuurlijk de benodigde financiële middelen. Voor het CDA staat adequate hulp voor eenieder die dat daadwerkelijk nodig heeft voorop, waarbij er altijd gekeken moet worden naar hoe we dit kunnen realiseren binnen de gestelde kaders. Wij denken dat een beleidsevaluatie helpend zou kunnen zijn om kansen en knelpunten van het huidige beleid in beeld te brengen en te bezien of er hernieuwde kaderstelling met daaruit volgend aanvullend beleid nodig is. Het kostenaspect speelt hierbij natuurlijk een belangrijke rol. De vraag ‘hoe houden we de zorg betaalbaar’ houdt ons allen bezig. Welke beleidsterreinen kunnen met elkaar verbonden worden om win-win te creëren? Om zo nog meer aan de voorkant te kunnen sturen. Waarbij we onze inwoners zo weerbaar maken dat ze niet, of slechts voor zeer korte periode aanspraak maken op hulp in het sociaal domein.

Naast het toetsen van het beleid zullen we een oproep/signaal af moeten geven aan het Rijk om structureel meer middelen beschikbaar te stellen zodat we onze taken binnen het sociaal domein blijvend adequaat kunnen uitvoeren.

Verder heeft de CDA-fractie bijzondere aandacht voor vergroening van onze gemeente. En dit in meerdere opzichten. Naast een meer evenwichtige opbouw van onze bevolking, vinden wij het ook erg belangrijk dat onze kernen en buurten voldoende vergroening kennen. Letterlijk voldoende openbaar groen in de vorm van parken, speelveldjes en groenstroken. Dit stimuleert bewoners om elkaar in de buurt te ontmoeten en draagt bij aan een gezonder leefklimaat in de vorm van een schonere lucht, meer biodiversiteit, natuurlijke verkoeling tijdens de warme zomers en zorgt ook voor meer opvang van regenwater. De juiste woning in een prettige, gezinsvriendelijke en groene leefomgeving, dat is waar wij voor staan. Wij roepen het college dan ook op om actief werk te maken van het versterken van de vergroening van onze kernen met de landelijke richtlijn als norm. We zien de uitwerking daarvan graag terug in het beleidsplan beheer openbare ruimte.

Tot slot voorzitter,

We zien in de kadernota dat de verblijfsbelasting vanaf 2022 wordt verhoogd, kan de portefeuillehouder ons vertellen hoe het gesprek hierover met de stakeholders is verlopen? Dit is in het verleden toegezegd.

Verder wil ik nog aangeven dat onze fractie verbaasd is over de mediaberichten rondom het stopzetten van de behandeling van nieuwe verzoeken om huisvesting van arbeidsmigranten. We bedoelen niet het stopzetten maar de genoemde reden in de verschillende artikelen van deze stopzetting verbaasde ons. Volgens de portefeuillehouder zou er ambtelijk te weinig capaciteit zijn. Onze vraag aan het college is, waarom de raad hiervan niet eerder op de hoogte is gebracht. Heeft het college bijvoorbeeld overwogen om meer capaciteit te vragen aan de gemeentesecretaris?

Voorzitter, nu ga ik echt afsluiten. Voordat ik dat doe, wil ik namens onze fractie een dankwoord uitspreken aan alle mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van de kadernota.

Namens de fractie CDA Peel en Maas

John Timmermans

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.