06 november 2018

Algemene beschouwingen begroting 2019

Op woensdag 7 november 2018 behandelt de gemeenteraad de begroting van 2019. Hieronder treft u onze algemene beschouwingen op deze begroting.

Algemene beschouwingen begroting Gemeente Weert 2019
Vandaag behandelen we de begroting van de gemeente Weert. Een begroting die invulling geeft aan het programma “Weert koerst op verbinding” en daarom ook een begroting waarin veel van onze CDA-punten terugkomen. Als CDA geloven wij in de kracht van de samenleving en dat mensen naar elkaar omzien. De gemeente heeft daarbij een faciliterende rol.

Ondersteuning verenigingen
We zijn daarom verheugd dat binnen de gemeentelijke organisatie een steunpunt komt voor de verenigingen. In een tijd waar het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden kan dit verenigingen ontlasten en kan hier advies en kennis worden gevraagd. Ook de maatschappelijke stage gaat vormgegeven worden. Zodoende kunnen jongeren kennis maken en ervaring opdoen in het vrijwilligerswerk. In zo’n stage kunnen jongeren het nut ervan zelf ervaren, maar ook hoe dankbaar vrijwilligerswerk kan zijn. Want ook in de toekomst hebben we onze vrijwilligers keihard nodig.

Woningbouw
Een punt waar volgens het CDA in de toekomst nog wat strakker op mag worden ingezet is de woningbouw in de kernen. Het is al bekend dat volgens de nieuwe regionale woonvisie die nu wordt voorbereid Weert meer woningen mag bouwen dan de nu nog geldende woonvisie toelaat. Die extra woningen dienen naar de mening van het CDA voor een groot deel ook in de kernen te worden gerealiseerd.

Wijken en dorpen
De CDA-fractie heeft de laatste jaren aandacht gevraagd voor de wijken en dorpen. Wij zien in deze begroting een flinke inzet daarvoor.

Wij verwachten dat in 2019 de eerste werkzaamheden voor de revitalisering van sportpark Boshoven worden uitgevoerd. Het is jammer dat hiervoor nog geen geld in de begroting is opgenomen. Met de benutting van gereserveerd geld voor onderhoud, zoals eerder genoemd, kan echter een begin worden gemaakt. In het voorstel voor de kadernota 2020 verwachten wij dat een bedrag in de voorlopige prioriteitenlijst voor 2020 is opgenomen

De voorbereiding van het integraal kindcentrum in Altweerterheide met een voorziening voor sociaal-culturele activiteiten loopt nu goed. Voor een investering van de gemeente in 2019 is in de begroting echter slechts een pm-post opgenomen. Als de verdere voorbereiding voorspoedig gaat en al in 2019 een besluit over een investering moet worden genomen, verwachten wij dat er hiervoor toch geld kan worden vrijgemaakt.

De herinrichting van de openbare ruimte in het centrum van Altweerterheide is gepland voor 2020. Wij verwachten van het college dat in het voorstel voor de kadernota 2020 hiervoor een bedrag wordt opgenomen. Ook een nieuwe wijkaccommodatie voor Moesel staat op ons lijstje van projecten voor de wijken en kerkdorpen. Vrijwilligers van verenigingen hebben met een grote inzet onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Het is nu tijd dat de gemeente haar verantwoordelijkheid voor het project neemt, zodat in 2020 met de uitvoering kan worden begonnen.

Strategische visie
Er wordt nu ook ingezet op de strategische visie op Weert en daarnaast ook op citymarketing. Wat ons betreft horen deze twee met elkaar in lijn te zijn en daarom willen we deze aan elkaar koppelen. We hebben daarvoor een motie klaarliggen. Daarnaast willen we zoeken naar een andere term in plaats van citymarketing. De indruk moet niet ontstaan dat het alleen om de binnenstad zou gaan. Weert heeft veel te bieden, ook buiten de binnenstad, daarom moeten we Weert als geheel op de kaart zetten. In lijn met de strategische visie. Synergie vinden en deze twee elkaar laten versterken. Ook het toekomstig beleid dient wat ons betreft in lijn te worden gebracht met deze strategische visie.

Openbaar groen
De kwaliteit en het onderhoud van het openbaar groen zijn voor ons ook een aandachtspunt. Trouwens ook van inwoners. De bezuiniging die wij in 2015 noodgedwongen hebben doorgevoerd laat zich nog altijd gelden. Nu het financieel weer beter gaat zouden we moeten proberen de kwaliteit weer op het oude peil te brengen. Wij dienen daarvoor een motie in. Die is gericht op de begroting 2020, maar we dienen ze al in omdat de uitvoering behoorlijk wat tijd kost en wij het college die tijd willen geven.

Dementie
Wij vragen met een motie aandacht voor de verbetering van de zorg voor mensen met dementie en hun naasten (mantelzorgers). Veel inwoners hebben op de een of andere manier te maken met dementie, en het aantal zal de komende jaren nog toenemen. Een groot aantal partijen is betrokken bij de problematiek. Ook de gemeente heeft een rol. Wij menen dat die rol moet worden versterkt.

Financiën
Wij vragen bij de prioriteiten aandacht voor de financiën. De geraamde kosten van de voorlopige prioriteiten 2020 komen behoorlijk boven het normale budget uit. Als voor de projecten waar nu pm-posten staan bedragen worden ingevuld wordt de overschrijding nog groter.

Over financiën gesproken. Los van het feit dat ook wij van mening zijn dat in het personeel geïnvesteerd moet worden is het voor ons niet duidelijk welk totaalbedrag aan personeelskosten in de begroting is opgenomen en hoe zich dit verhoudt tot de besluiten over de uitbreiding van de personeelsformatie die de raad eerder heeft genomen en de bedragen in de bestuursrapportages van 2018. Hiertoe zijn vragen gesteld in de commissie Middelen en bestuur, maar daar hebben we tot op heden nog geen antwoord op ontvangen. Afhankelijk van het antwoord komen we op dit onderwerp terug.

Een ander aspect van de financiën is de dekking van uitgaven die voor meerdere jaren voorzien zijn met incidentele middelen. Hiervoor wordt de algemene reserve aangesproken. Een nadeel hiervan is in elk geval dat we zo minder sparen voor de jaren waarin het financieel weer wat minder gaat.

Tot slot... Dames en heren, dit waren de beschouwingen van het CDA op de begroting 2019 van de gemeente Weert. Ik wil graag iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming en de behandeling van deze begroting.

Dank voor uw aandacht!

Hendrik Stals
Fractievoorzitter CDA Weert

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.