03 november 2019

Algemene beschouwingen begroting Weert 2020

Het CDA Weert staat voor een gedegen en eerlijke begroting voor onze gemeente en haar inwoners. Vanuit dit oogpunt hebben wij zorgen over de begroting 2020 en de financiële positie van de gemeente voor de komende jaren. De begroting 2020 die het college heeft voorgelegd is sluitend, maar een deel van de uitgaven wordt niet gedekt door structurele inkomsten. Daarnaast heeft de realiteit ons ingehaald en zijn er aan zowel de inkomsten- als uitgavenkant wijzigingen sinds de begroting is gepubliceerd. Deze ontwikkelingen willen wij bespreken tijdens de behandeling van de begroting.

In het afgelopen jaar is meermaals gesproken over de financiële toekomst van de gemeente. Op 7 oktober is er een heel goede gedachtewisseling geweest in de raad over het weerstandsvermogen en de reserves van de gemeente. Onze conclusie is, dat we zouden moeten sparen voor grote uitgaven in de toekomst. Denk hierbij aan maatregelen voor de gevolgen van de klimaatverandering en de leefbaarheid in de wijken en dorpen. Ook reserveren voor toekomstige stadsvernieuwingsprojecten, zoals Keent / Moesel heeft onze aandacht.

Sparen kan echter pas als we geld overhouden. Dat is momenteel niet zo. Sterker nog, in de begroting worden middelen uit de reserves onttrokken om projecten en wensen, en andere uitgaven die we nu belangrijk vinden te financieren. Dit onderwerp zal in 2020 ook terugkomen bij de behandeling van een nieuwe nota over de reserves en voorzieningen. Maar wij willen dit niet alleen bespreken tijdens de behandeling van die nota. Voor ons hoort het ook thuis bij de behandeling van de begroting.

De hogere uitkering uit het gemeentefonds volgens de septembercirculaire geeft weer enige ruimte, ook voor 2021. Maar daartegenover staan onzekerheden in de begroting. Wij noemen op de eerste plaats het tekort op de sociale uitkeringen (BUIG-gelden) van ruim 950.000 euro. Dit betalen we in 2020 uit de reserve sociaal domein, die daarvoor eigenlijk niet bedoeld is. Er is een behoorlijke kans dat dit tekort, of in elk geval een groot deel ervan, ook na 2020 nog optreedt. Ook is het mogelijk dat de kosten van de reinigingsdienst stijgen. Het saldo van 1,5 miljoen dat nu voor 2021 wordt voorzien, kan voor een groot deel nodig zijn om deze uitgaven te dekken.

Al vaker is gezegd dat we de kosten van nieuwe plannen en projecten meer moeten dekken door bestaande uitgaven stop te zetten en het vrijkomende geld te gebruiken voor nieuwe uitgaven, “Nieuw voor oud”. Ook dit is in het overleg op 7 oktober nadrukkelijk genoemd. Wij zijn van mening dat het principe “nieuw voor oud” te beperkt terug komt in deze begroting.

Nadrukkelijk vragen wij aandacht voor de personeelskosten. De raad krijgt daarover vóór de behandeling van de begroting op 7 november nog informatie. Wij zullen bij de behandeling op dit onderwerp terugkomen. Vooralsnog zijn wij van mening dat de uitbreidingen die het college voorstelt uit het bestaande budget moeten worden betaald (nieuw voor oud). Het besluit over de uitbreiding van het personeelsbestand met een beleidsadviseur landbouw willen wij uitstellen tot na het vaststellen van de landbouwvisie. Dat is voor ons de logische volgorde.

De CDA-fractie gaat niet akkoord met de verhoging van de OZB met 5,9% die het college voorstelt. Wij willen de verhoging beperken tot de indexering, 2,4%. Wij volgen hiermee de afspraak uit het programma “Weert koerst op verbinding”. Deze lijdt; ‘’Wij streven ernaar om de lasten voor onze inwoners zo laag mogelijk te houden. De onroerende zaakbelasting mag niet meer stijgen dan de inflatie.”

Wij vernemen graag de reactie van het college op de voorgaande beschouwing. Wij behandelen in deze beschouwing geen inhoudelijke onderwerpen. Voor veel projecten die in voorbereiding zijn, komt het college met raadsvoorstellen, zoals de wijkaccommodatie Moesel, opwaardering openbare ruimte Altweerterheide de oversteek Laarveld / Molenakker en de maatschappelijke stage.

Deze maand begint de raad met de behandeling van de toekomstvisie. Dit is de aangewezen gelegenheid de grote lijnen van de ontwikkeling van onze gemeente uitvoerig te bespreken.

CDA Fractie Weert, 3 november 2019

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.