09 februari 2021

Geen nieuwe ruimte-voor-ruimte-kavels: gemiste kans voor kwaliteitsverbetering buitengebied

Het CDA is het afgelopen jaar heel kritisch geweest op aanvragen voor ruimte-voor-ruimte-kavels (RvR). Steeds vaker kregen we in de gemeenteraad een aanvraag voor de bouw van een woning  op een open plaats in het buitengebied, of zelfs bij of in een natuurgebied. Normaal gesproken krijgt iemand voor zo’n plek geen vergunning. Maar omdat het ging om RvR-kavels stelde het college voor om wel een vergunning te geven. De reden is dat de Provincie door de verkoop van RvR-kavels het geld kan terugverdienen dat zij eerder heeft uitgegeven aan de sloop van stallen. Deze werkwijze is op zich niet verkeerd. Maar het gaat fout als er voorstellen komen voor kavels op  plaatsen waar de bouw van een woning een aanslag is op de kwaliteit van het gebied. Door de opstelling van het CDA is de gemeenteraad scherpere eisen gaan stellen voor de plaatsen waar nog een RvR-woning mag worden gebouwd.

Ook de RvR-organisatie is rekening gaan houden met de wens van de gemeenteraad. In de raadsvergadering van 8 februari lag een voorstel voor om toestemming te geven voor de bouw van nog eens tien RvR-woningen. Hieraan was de voorwaarde verbonden dat deze alleen op plaatsen zouden mogen komen waar oude gebouwen worden gesloopt. Kort gezegd: ‘’rotte plekken’’ worden opgeruimd. Natuurlijk blijft de voorwaarde gelden dat de bouw van een woning geen belemmering mag vormen voor omliggende agrarische bedrijven. Het voorstel kreeg in de gemeenteraad geen meerderheid. Naar onze mening is met de afwijzing van het voorstel een kans gemist om een echte kwaliteitsverbetering in het buitengebied te bereiken.

Ruimte voor ruimte woningen onder aangescherpte randvoorwaarden en alleen bij kwaliteitsverbetering
Het raadsvoorstel met het verzoek van Ruimte voor Ruimte Limburg CV om nog eens 10 ruimte voor ruimte kavels uit te geven in Weert, is door de meerderheid van de raad afgewezen. In het raadsvoorstel zijn de randvoorwaarden voor de locaties van de extra 10 RVR locaties aangescherpt. Dit vinden wij een goede zaak. Bij het vaststellen van nieuwe RvR locaties worden alleen nog medewerking verleend voor locaties waar voorheen een agrarisch bedrijf of een niet-agrarisch bedrijf gevestigd was of op een locatie met vervallen gebouwen. Ook moet er sprake zijn van een kwaliteitsverbetering voor de omgeving. Wij denken dan o.a. aan het slopen van leegstaande bedrijfsgebouwen. Het plomp verloren bouwen van woning in het buitengebied is hiermee niet meer mogelijk.

Door de randvoorwaarden op te nemen in dit raadsvoorstel, kunnen nieuwe RvR-kavels gerealiseerd worden waar wij ze wel passend vinden. Zo kan de aangepaste regeling volgens de CDA fractie kansen bieden op locaties in Weert om terplekke een kwaliteitsverbetering te realiseren. Uiteraard moeten de initiatieven getoetst worden aan het geldende bestemmingsplan, zodat bestaande bedrijven en omwonenden in de omgeving niet in de knel komen. Onze fractie is van mening dat we met de 10 extra ruimte voor ruimte kavels onder deze strikte voorwaarden een middel in handen hadden om ‘’rotte plekken’’ in het buitengebied te saneren. Dit is nu met de RvR regeling niet meer mogelijk. Een gemiste kans volgens ons.

Schot voor de boeg
In april komt het voorstel in de raad om op de Houtelingsweg een Ruimte voor Ruimte kavel te realiseren. Wij kunnen nu al aangeven dat wij niet positief staat tegenover de realisatie van een woning op deze locatie. Hier is geen sprake van een kwaliteitsverbetering in de omgeving, maar het plaatsen van een burgerwoning in het groen van het buitengebied.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.