29 mei 2019

Kadernota 2020

Voor de CDA-fractie is de kadernota 2020 een goed uitgangspunt voor de voorbereiding van de begroting 2020. Wij stellen als gemeenteraad de kadernota nu niet vast maar nemen deze voor kennisgeving aan. De voorstellen kunnen verder worden uitgewerkt voor besluitvorming bij de vaststelling van de begroting 2020 in november. Dan bepalen we ook ons standpunt over de prioriteiten afhankelijk van de dan beschikbare middelen.

Het CDA herkent zich in grote lijnen in de kadernota en ziet een goede voortgang in de uitvoering van het programma “Weert koerst op verbinding”. Er is aandacht voor de vrijwilligers en de verenigingen. De invoering van de maatschappelijke stage is een speerpunt voor het schooljaar 2020-2021. Het terugdringen van eenzaamheid en verbetering van de positie van mantelzorgers is een actiepunt. Het vervangen van tweede- door eerstelijnszorg is een goed en noodzakelijk uitgangspunt.

Er is aandacht voor de knelpunten in de wijken en dorpen. De kadernota geeft aan dat de komende jaren geïnvesteerd wordt in projecten, zodat de leefbaarheid wordt behouden en versterkt. Dit steunen wij van harte. Wij noemen in dit verband het project Open club Boshoven, de opwaardering van de dorpskern van Altweerterheide en de uitvoering van de bestuursopdracht maatschappelijke voorzieningen Moesel.

Bouwen naar behoefte in de wijken en dorpen heeft onze aandacht en staat ook expliciet vermeld in de nota, Graag willen we kijken waar we binnen de huidige contouren van de bebouwde kom van de stad geschikte plaatsen kunnen worden bebouwd met woningen. We juichen de initiatieven op de dorpen voor woningbouw toe. De behandeling van de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018-2021 is een goede gelegenheid om dieper op het beleid in te gaan voor de woningbouw in Weert.

We zijn ervan overtuigd dat de realisatie van integrale kindcentra in de wijken en dorpen de leefbaarheid aldaar versterk. Het is daarom van groot belang dat de gemeente initiatieven ondersteunt en mede financiert. Het plan voor Altweerterheide is op dit moment actueel. Wij verwachten dat ook voortvarend wordt gewerkt aan de voorbereiding van een nieuw integraal kindcentrum voor Boshoven. 

Wij zijn er ook tevreden over dat het college in de lijn van de daarover aangenomen motie werkt aan de voorbereiding van een plan voor de fietsbrug Laarveld-Molenakker en de oversteek over de Ringbaan-Noord op Hushoven. 

Last but not least willen wij nog graag benoemen dat we als CDA fractie pleiten voor een solide financieel beleid. Mede daarom is het naar onze mening verstandig om de aandacht te richten op de bestaande plannen en projecten en terughoudend te zijn met nieuwe ambities, gelet op de beschikbare financiële middelen en de capaciteit. Naar onze mening is het goed om ambities te hebben maar deze moeten wel geaccommodeerd en uitgevoerd kunnen worden.

Tot slot willen we graag het college en de ambtenaren bedanken voor de totstandkoming van deze heldere kadernota. 

CDA Fractie Weert

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.