01 september 2021

Zonnepark Bocholterweg

Op 29 september 2020 heeft het college van B&W een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een zonnepark op het bouwblok van het voormalige agrarische bedrijf op het perceel Bocholterweg 175 (hoek Pruiskesweg).  Een onderdeel van de vergunningaanvraag is een landschapsplan voor de landschappelijke inpassing van het bouwblok met de zonnepanelen en de bijbehorende voorzieningen. De omgevingsvergunning verplicht de initiatiefnemer tot inpassing volgens het landschapsplan. In de vergunning is daarover het voorschrift opgenomen dat de landschappelijke inpassing overeenkomstig het landschapsplan behorende bij de ruimtelijke onderbouwing voor de aanvraag uiterlijk negen maanden nadat het project is gerealiseerd volledig dient te zijn uitgevoerd.

Volgens het landschapsplan moet er onder meer een afschermende groenstrook van ongeveer vijf meter breed komen langs de Bocholterweg en de Pruiskesweg. Deze groenstrook kan echter niet worden aangelegd doordat de zonnepanelen tot op korte afstand van de perceelsgrenzen zijn neergezet. De initiatiefnemer handelt daarmee in strijd met de vergunning. De CDA-fractie dringt er op aan om handhavend op te treden en er voor te zorgen dat het landschapsplan wordt uitgevoerd zoals in de vergunning is opgenomen.  Een goede inpassing in de omgeving moet vanzelfsprekend zijn.

Het is mogelijk dat er in de komende jaren meer aanvragen komen voor de aanleg van een zonnepark op een agrarisch bouwblok. In de tweede partiële herziening van de structuurvisie 2025 (raad januari 2017) staat dat een zonnepark goed in de omgeving moet worden ingepast. Een concretisering van deze voorwaarde ontbreekt. Dat kan bij de beoordeling van toekomstige aanvragen problemen opleveren. Wij verzoeken u daarom de voorwaarde van een goede inpassing uit te werken tot een toetsingskader.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.