Schriftelijke vragen van het lid Werner (CDA) aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport n.a.v. het bericht en het rapport van het College voor de Rechten van de Mens 'Gecoördineerde aanpak nodig om rechtsbescherming van mensen met een beperking te garanderen' d.d. 5 december 2022 (1).

  1. Kent u dit bericht? Zo ja, wat vindt u hiervan?
  2. Wat vindt u van het advies van het College voor de Rechten van de Mens dat de overheid een nationaal actieplan moet ontwikkelen om de rechtsbescherming van mensen met een beperking te garanderen? 
  3. Wat vindt u ervan dat er concrete maatregelen in het nationaal actieplan moeten komen met speciale aandacht voor autonomie, participatie en toegankelijkheid?
  4. Gaat u dit advies overnemen? Zo nee, waarom niet?
  5. Deelt u het standpunt van het College dat ondertekening van het Facultatief Protocol  kan bijdragen aan een betere rechtsbescherming voor mensen met een beperking? Waarom wel of waarom niet?
  6. Hoe verhoudt dit zich tot de beantwoording van de List of Issues VN-verdrag Handicap d.d. 7 december 2022, waarin de regering stelt dat inzicht in de financiële en juridische implicaties van belang is in de besluitvorming rond ratificatie van dit Facultatief Protocol?
  7. Hoe kunt u bevorderen dat er algemene toegankelijke informatie komt over ingewikkelde wet- en regelgeving? 
  8. Gaat u gemeenten aanspreken die nog steeds geen onafhankelijke cliëntondersteuner voor mensen met een beperking hebben? Zo ja, op welke manier?
  9. Wilt u bewustwording rondom de rechten van en de omgang met mensen met een beperking vergroten bij ambtenaren, rechtsbijstand?

(1) https://www.mensenrechten.nl/actueel/nieuws/2022/12/05/gecoordineerde-aanpak-nodig-om-rechtsbescherming-van-mensen-met-een-beperking-te-garanderen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.