Vragen van het lid Werner (CDA) aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport over het bericht 'Gehandicapte in de knel: hulp aan verstandelijk beperkte met gedragsstoornis te duur' (1).

 1. Kent u dit bericht? Zo ja, wat vindt u hiervan?
 2. Klopt het dat er 130 mensen op de wachtlijst staan en 46 mensen een acute plek nodig hebben? 
 3. Kunt u toelichten waarom het aantal cliënten met VG7-zorg sinds 2015 in vergelijking met 2022 zo is gestegen?
 4. Zijn er sinds 2015 extra plaatsen bij aanbieders voor cliënten die VG7-zorg nodig hebben? Zo ja, hoeveel? Zo nee, waarom niet?
 5. Klopt het dat dit vooral een groep cliënten betreft met zogenaamde ‘dubbelproblematiek’, zoals een lichte verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische problemen/verslaving? 
 6. Kunt u aangeven of het klopt dat cliënten die nu in aanmerking komen voor VG7-zorg eerst waren opgenomen/werden behandeld bij een GGZ-aanbieder en nu worden of moeten worden behandeld/opgenomen door een aanbieder in de gehandicaptenzorg? 
 7. Wat is er gebeurd sinds het rapport waaruit bleek dat het bedrag voor deze cliënten te laag is (uit 2021)? Welke stappen zijn er gezet naar het onderzoek dat in mei 2023 komt? 
 8. Waarom heeft het onderzoek van 2021 niet geleid tot ophoging van de tarieven? 
 9. Hoeveel zorgaanbieders hebben inmiddels aangegeven geen nieuwe cliënten met complexe problematiek meer op te nemen?
 10. Bent u in overleg met zorgkantoren en met zorgaanbieders die nieuwe cliënten met complexe problematiek niet meer opnemen? 
 11. Zo ja, kunt u de Tweede Kamer in kennis stellen wat uit deze gesprekken komt?

(1) https://www.ad.nl/gezond/gehandicapte-in-de-knel-hulp-aan-verstandelijk-beperkte-met-gedragsstoornis-te-duur~add497cc/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.