Schriftelijke vragen van het lid Werner (CDA) aan de staatssecretaris Cultuur en Media n.a.v. het bericht 'In de succesvolle tv-machine van DWDD werd menig redacteur vermalen' (1).  

Vraag 01:
Vindt u net als het CDA de berichtgeving over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer van het televisieprogramma De Wereld Draait Door (DWDD) schrijnend en ontluisterend? Deelt u onze mening dat medewerkers zich te allen tijde beschermd moeten weten door hun werkgever?

Vraag 02:
Kunt u zich de vragen van het CDA over De bescherming van deelnemers van tv programma’s zoals the Voice of Holland. d.d. 17 januari 2022 (2) en uw antwoorden daarop d.d. 22 februari 2022 (3) herinneren?

Vraag 03:
In antwoord op vraag 7 – Bent u bereid in gesprek te gaan met de verschillende publieke en commerciële partijen om te onderzoeken of dit soort beschuldigingen breder spelen bij tv-programma’s en te bespreken hoe kandidaten in de toekomst beter kunnen worden beschermd? Zo ja, wanneer bent u dit van plan te doen en hoe wordt de Kamer hierover op te hoogte gehouden? – schrijft u, met verwijzing naar het antwoord op vraag 2, dat u naar aanleiding van de uitzending van BOOS en de berichtgeving daarover heeft gesproken met 'zowel RTL, Talpa alsook de NPO':
a. Hoe vaak hebben u, of medewerkers van uw ministerie, sindsdien contact gehad met de NPO?
b. Met wie van de NPO is toen gesproken?
c. Is in die gesprekken op enig moment melding gemaakt van grensoverschrijdend gedrag bij DWDD?
d. Is in die gesprekken op enig moment melding gemaakt van grensoverschrijdend gedrag bij andere programma’s dan DWDD, bij de NPO of op commerciële zenders?
e. Indien ja, wat is er met deze meldingen gedaan?

Vraag 04:
Kunt u expliciet aangeven wanneer u voor het eerst hoorde over (meldingen van) grensoverschrijdend gedrag bij DWDD en via welke kanalen? Was u net als het CDA verbijsterd door de ernst en de omvang van de meldingen?

Vraag 05:
Hoe beoordeelt u de wijze waarop omroep BNNVARA als werkgever, de NPO en andere betrokkenen sinds het uitkomen van het Volkskrant-artikel hebben gehandeld en gecommuniceerd? Zijn volgens u alle juiste stappen, door de juiste verantwoordelijkheden, op de juiste momenten en in de juiste volgorde genomen?

Vraag 06:
Ziet u ook dat veel medewerkers bij de omroepverenigingen werken met kortlopende arbeidscontracten en via schijnconstructies met zzp’ers, waardoor het nog ingewikkelder is om eventuele misstanden aan de kaak te stellen? In hoeverre speelt volgens u hierin mee dat zowel bij de omroepverenigingen als de NPO sprake is van een 'ratrace' waarin alles draait om kortetermijnsucces op basis van kijkcijfers, marktaandelen en streefgetallen?

Vraag 07:
Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat omroepverenigingen weer personeel voor langere tijd aan zich gaan binden op basis van fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en in een veilige werkomgeving?

Vraag 08:
De NPO heeft een actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag aangekondigd: welke voorstellen, of goede voorbeelden, hebt u zelf om de veiligheid op de werkvloer bij televisie- en radioprogramma’s te verbeteren en structureel te borgen?

Vraag 09:
Op welk manier worden medewerkers van de omroepverenigingen en NPO op een veilige en verantwoorde manier bij zowel het actieplan als het externe onderzoek betrokken?

Vraag 10:
Vindt er nu al met enige regelmaat een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaats onder zowel medewerkers van alle omroepverenigingen als medewerkers van de NPO? Worden hierbij ook de kortlopende contracten en (schijn-)zzp’ers meegenomen?

Vraag 11:
Wie is opdrachtgever om onderzoek te doen naar de werkomstandigheden bij DWDD en hoe luidt de precieze onderzoeksopdracht? Is er volgens u aanleiding om breder naar de werkomstandigheden in televisie- en radioprogramma’s te kijken?

Vraag 12:
Volgens de Arbowet ligt de primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen van ongewenst gedrag op de werkvloer bij de werkgever: welke mogelijkheden ziet u om de arbowetgeving aan te scherpen en bijvoorbeeld Arboartsen een (nog) grotere rol te geven bij het signaleren van grensoverschrijdend gedrag?

Vraag 13:
Wat is tot dusver het resultaat van de drie interventies die u begin dit jaar naar aanleiding (meldingen van) van seksueel wangedrag op de werkvloer bij The Voice of Holland aankondigde, t.w. in gesprek gaan met de sector, ondersteuning van het meldpunt mores.online en de opvolging van de acties uit het advies van de Raad voor Cultuur?

Vraag 14:
Welke rol heeft de regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld bij deze kwestie? Wat houdt haar rol in bredere zin in en wat heeft zij sinds haar aanstelling gedaan?

Vraag 15:
Wilt u deze vragen elk afzonderlijk, met spoed en voor het debat over de mediabegroting 2023 beantwoorden?

(1) https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2022/in-de-succesvolle-tv-machine-van-dwdd-werd-menig-redacteur-vermalen~v605784/
(2) https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2022Z00564&did=2022D01227
(3) https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2022Z00564&did=2022D06970

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.