09 november 2017

Begroting Gemeente Alphen-Chaam 2018

Vanavond staat de vergadering met betrekking tot de begroting 2018 van de Gemeente Alphen-Chaam op het programma. De begroting is sluitend en dit met het door het CDA Alphen-Chaam gewenste resultaat van slechts 1% OZB stijging. In tegenstelling tot andere jaren zijn daar geen CDA amendementen voor nodig geweest. Hieronder treft u onze algemene beschouwing aan:

 

Voorzitter.

Allereerst willen wij het college en de medewerkers van, en die voor, deze gemeente werken, bedanken voor de prettige samenwerking en voor de beantwoording van de door ons gestelde vragen.

Voorzitter,
De begroting van 2018!
De begroting, die we ten tijde van de perspectiefnota vreesden. De vooruitzichten waren zonder meer verontrustend. Was de perspectiefnota niet veel te ambitieus en te weinig zakelijk opgesteld door onze ambtelijke organisatie? U stelde zelfs voor, dat het wellicht beter was, op dat moment geen keuzes te maken, behalve te vragen een sluitende begroting voor 2021 te presenteren en het college de opdracht te geven om met voorstellen te komen, die tot een acceptabele oplossing zou leiden.

En die oplossingen heeft u gevonden.
Enerzijds een mei- en septemberciculaire, waarin meevallers zaten, anderzijds onderuitputting van budgetten. Budgetten, die al jaren te hoog waren ingeschat en nu, zo leert ons de ervaring, niet nodig blijken te zijn. Wij, als CDA, hebben hier meermaals op gewezen.
Ook heeft u op kleinere budgetten, geen enkel onderdeel van de begroting ontzien, waar mogelijk de kaasschaafmethode toegepast en hier en daar wat minder meer begroot. Wel gaan wij er van uit, dat de kwaliteit van het werk hier niet onder lijdt en er geen achterstallig onderhoud ontstaat.

De openeind regelingen van de decentralisaties baart ons zorgen. Met name het aantal inwoners, dat gebruik moet maken van deze voorzieningen, stijgt. Uitstroom vanuit participatie en jeugdzorg blijft een belangrijke taak.
Nieuwe projecten als “Ons Alphen-Chaam” en “Effe Buurten” hebben hun nut bewezen. Om op termijn proberen meer op eigen benen te staan, heeft onze instemming.
Op het gebied van de WMO vaart de portefeuillehouder een koers van “niet de regels zijn belangrijk, maar de oplossing voor de klant.” Een principe, dat we, in deze, van harte ondersteunen.

Nadat in de septembervergadering het voorstel over de afvalinzameling is aangehouden, verwachten wij binnenkort een nieuw voorstel van het college. Door het gefaseerd zetten van stappen om te komen tot de Vang-normen, is het teruggeven van het structureel overschot van deze gesloten exploitatie, door middel van een verlaging van de afvalstoffenheffing mogelijk. Een mogelijkheid om luiers apart aan te bieden zou onderzocht moeten worden.

Nu de gymzaal bij de Willibrordusschool zijn voltooiing nadert, vragen wij ons af, of er al een plan is, om te komen tot verkoop van de oude locatie. Ook voor de oude Mattheüs dient een nieuwe bestemming te worden gevonden.
U meldt dat, na het definitief worden van het bestemmingsplan ‘t Zand, de infrastructurele voorzieningen kunnen worden aangelegd en betaald uit de opbrengsten van de verkoop aan de camping. Wat dit concreet betekent in bedragen, is niet vermeld. Wij verwachten hiervan te zijner tijd een overzicht.

Als gemeente streven we naar een goed ondernemersklimaat en een goede relatie met het bedrijfsleven. In het taakveld economische ontwikkeling omschrijft u de ontwikkelagenda toerisme en recreatie, als ook deelname aan het programma “Groei MKB” van het REWIN. Wat we hier missen is een visie op onze agrarische bedrijven. Deze belangrijke pijler in onze gemeente, bijna 4 op de 10 werkenden in onze gemeente zijn direct of indirect werkzaam in de agrarische sector, verdient beter. Een bedrijfstak, die een lawine van regelgeving over zich krijgt uitgestort, vraagt om innovatieve oplossingen. We moeten als belangrijke agrarische gemeente met ondernemers en landbouwbedrijfsleven in gesprek blijven en daar waar mogelijk ondersteuning geven en zaken faciliteren.

De gemeente gaat meer service bieden aan de inwoners, bv. het aanbieden van diensten in de kernen. Hiervoor zijn geen specifieke kosten opgenomen. Wordt dit een ABG-taak?
Ten aanzien van de ABG-organisatie komen wij met een motie vreemd aan de orde van de dag. Deze motie omvat de wens van de raad om de nieuwe directeur als onafhankelijk persoon te benoemen, zonder ook werkzaam te zijn voor een van de gemeentes.

Toch lezen we in de begroting, dat er ook ruimte is voor nieuwe investeringen. Plannen voor een nieuwe basisschool in Chaam, waarbij beide basisscholen in een gebouw worden ondergebracht, aanleggen van een ecologische verbindingszone en investeringen in wegen en riolering.
Leegstaande agrarische bebouwing, maar ook (toekomstige) inbreidingslocaties dragen niet bij aan het kwaliteitsbeeld van onze gemeente. Als we een nieuwe woonvisie hebben en met de omgevingswet aan de slag gaan, moeten we voortvarend zaken oppakken, zodat we verpaupering en criminaliteit op deze locaties voor zijn en overlast tot een minimum beperken.

Wat de batenkant van de begroting betreft, kan het CDA positief zijn. Met een verhoging van de OZB met slechts 1 %, zijnde de inflatie, kunnen wij instemmen. Bij het vaststellen van de verdeling over woningen en niet-woningen zijn wij gefocust op een gelijke verdeling.
Dank aan wethouder van Dijk, dat hij onze wens de lasten voor de burger zo laag mogelijk te houden, heeft weten te realiseren.

Voorzitter, tot slot:
Deze begroting is, wat het CDA betreft, een goede basis om 2018 aan te vangen.
Door ruim te sluiten, ook in een meerjarenperspectief, geven we de nieuwe raad, die aantreedt na de verkiezingen van 21 maart, de mogelijkheid de accenten te leggen, die zij nodig acht.
Als laatste opmerking willen wij de gehele raad, coalitie en oppositie, danken voor de prettige manier van samenwerken. Ik kan niet anders zeggen, dan dat er altijd respectvol met elkaars mening is omgegaan. Dank daarvoor.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.