17 juni 2022

CDA ABG tegen landelijke stikstofplannen

Met verbazing nam CDA Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze-Rijen (CDA-ABG) kennis van het vrijdag gepresenteerde stikstofplan door Minister van der Wal. In dit plan worden onrealistische doelstellingen gepresenteerd als richtinggevend, maar zijn niet voor onderhandeling vatbaar. CDA-ABG omarmt de kernwaarden van het CDA, waarbij het zoeken naar draagvlak voor beleidsbeslissingen een belangrijke voorwaarde is. Aan deze voorwaarde is in dit plan absoluut niet voldaan en het is voor CDA-ABG onaanvaardbaar dat de landelijke CDA dit beleid mede mee ondersteunt.

In de afgelopen dagen hebben we bezorgde berichten ontvangen uit onze achterban. Onze boeren spelen een belangrijke rol in ons mooie, gevarieerde buitengebied. Dat buitengebied is door de inwoners aangewezen als voornaamste reden waarom dat ze zo graag hier wonen. Niet alleen boeren, maar ook burgers maken zich zorgen wat dit voorgestelde beleid voor effect heeft op het buitengebied en voor de sociale samenhang in onze kernen.

Buiten de zorgen die lokaal leven, maken we ons ook zorgen over de samenhang binnen onze partij. Het is in onze ogen onverantwoord om 25 miljard te reserveren voor een grootschalige transitie, in de wetenschap dat in een groot deel van de gebieden de doelstellingen nooit te halen zijn. Vanuit Den Haag wordt eendimensionaal gekeken naar de problematiek. De staat van de natuur wordt afgelezen aan de hand van berekende stikstofdepositie, maar de praktijk is weerbarstiger. Onderhoud en waterhuishouding zijn evengoed bepalend voor de staat van de natuur. Die oorzaken worden volledige buiten beschouwing gelaten.

CDA-ABG kan zich niet vinden in het dwingende karakter van deze voorgestelde beleidsplannen en de wijze waarop minister van der Wal zich uitlaat over onze boeren. Termen als Woest aantrekkelijke uitkoopregeling en De boeren komen nu aan de beurt doen geen recht aan de inspanningen die door de agrarische sector sinds 1990 zijn geleverd. De veestapel is in heel Nederland al jaren begrensd en in onze regio zelfs flink afgenomen. Samen met technische oplossingen is de ammoniakproductie landelijk met 60% gereduceerd. Wij zijn ervan overtuigd dat met onze boeren te praten valt over extra maatregelen, mits passend binnen het investeringsritme van het bedrijf en de zekerheid gevend van juridische borging. Dat perspectief ontbreekt nu.

Wie het voorgestelde beleid langs de kernwaarden van het CDA legt, kan niet anders concluderen dat deze kernwaarden met de voeten getreden worden. Waar onteigening begint, eindigt rentemeesterschap. Dat accepteren wij niet en wij zullen er op provinciaal en landelijk niveau alles aan doen om dit onder de aandacht te brengen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.